วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ส่วนที่ ๒ วิธีพิจารณาวินิจฉัย การลงนิคหกรรมชั้นต้น

ส่วนที่ ๒ วิธีพิจารณาวินิจฉัย การลงนิคหกรรมชั้นต้น ————————      อันวิธีพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคกรรมชั้นต้น เป็นวิธีที่พระสังฆาธิการทุกระดับ จะต้องศึกษาโดยละเอียด จึงกำหนดถวายความรู้เป็น ๗ ประเด็น คือ.-      ๑. ผู้มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยชั้นต้น…

ส่วนที่ ๑ หลักทั่วไป

ส่วนที่ ๑ หลักทั่วไป ——————-      ในส่วนนี้ มีหลักสำคัญ ๔ ประเด็น คือ.-      ๑. การพิจาณาวินิจฉัยการลงนิคกรรม      ๒. คณะผู้พิจารณาชั้นต้น…

หมวด ๓ วิธีพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรม

หมวด ๓ วิธีพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรม ————————— ส่วนที่ ๑ หลักทั่วไป ส่วนที่ ๒ วิธีพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรมชั้นต้น ส่วนที่ ๓ วิธีพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรมชั้นอุทธรณ์ ส่วนที่ ๔ วิธีพิจารณาวินิจฉัยการลิงนิคหกรรมชั้นฎีกา

หมวด ๒ วิธีไต่สวนมูลฟ้อง

หมวด ๒ วิธีไต่สวนมูลฟ้อง ——————–      วิธีไต่สวนมูลฟ้อง เป็นวิธีเริ่มแรกในคณะผู้พิจารณาชั้นต้น ซึ่งวิธีปฏิบัติในคณะผู้พิจารณาชั้นต้นนั้น แยกเป็น ๒ วิธี คือ “วิธีไต่สวนมูลฟ้อง” และ “วิธีพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรมชั้นต้น” ซึ่งผู้ศึกษาควรทราบความหมายและขั้นตอนแห่งวิธีทั้งสองนี้…

หมวด ๑ วิธีปฏิบัติเบื้องต้น

หมวด ๑ วิธีปฏิบัติเบื้องต้น ———————      ในหมวดนี้ กำหนดหลัก ๔ ประเด็นคือ      ๑. ผู้ปฏิบัติในเบื้องต้น      ๒. วิธีปฏิบัติในกรณีที่มีโจทก์ฟ้องพระภิกษุ     …

ลักษณะ ๓ การลงนิคหกรรม

ลักษณะ ๓ การลงนิคหกรรม ———– หมวด ๑ วิธีปฏิบัติเบื้องต้น หมวด ๒ วิธีไต่สวนมูลฟ้อง หมวด ๓ วิธีพิจารณาวินิจฉัยการลงนิคหกรรม ส่วนที่ ๑ หลักทั่วไป…

ลักษณะ ๒ ผู้มีอำนาจลงนิคหกรรม

ลักษณะ ๒ ผู้มีอำนาจลงนิคหกรรม ——————–      เรื่องผู้มีอำนาจลงนิคหกรรมตามลักษณะ ๒ รวม ๗ ข้อ เป็นส่วนหลักเกณฑ์อันสำคัญ เพื่อให้สะดวกแก่การศึกษา จะรวมเป็น ๕ ประเด็น คือ.-…

ลักษณะ ๑ บทนิยาม

ลักษณะ ๑ บทนิยาม ——————      อันบทนิยามคือ “บทให้ความหมาย” หรือ “บทให้คำจำกัดความ” เป็นบทที่ต้องศึกษาให้เข้าใจ เพราะเป็นส่วนหลักการ และในข้อ ๔ มีบทนิยาม ๑๘ บท…

บันทึกสรุปคำบรรยาย กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๑๑

บันทึกสรุปคำบรรยาย[1] กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๑๑ โดย… พระธรรมปริยัติโสภณ เจ้าคณะภาค ๑๐ ——————-      อันนักปกครองทั้งทางราชอาณาจักรและทางพุทธจักร จัดการปกครองหมู่คณะในอาณาจักรนั้น ๆ ก็เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็นหลักสำคัญ มิใช่เพื่อประโยชน์อย่างอื่น แต่จะให้บรรลุผลสมมโนปณิธานได้นั้น ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ…