Get Adobe Flash player

นโยบายสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม

พุทธศักราช ๒๕๔๐

 

          โดยที่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งให้ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่ง “เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม” ซึ่งมีผลให้ต้องดำรงตำแหน่ง “เจ้าสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม” อีกตำแหน่งหนึ่ง ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นว่า สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม เป็นสำนักเรียนขนาดเล็ก ทั้งหย่อนคุณภาพและประสิทธิภาพลงเกือบติดลบ เพราะพระภิกษุสามเณรในวัดผู้อยู่ในวัยเรียน สนใจเรียนแต่สายสามัญ มิได้ใฝ่เรียนพระปริยัติธรรม ทั้งสำนักเรียนเองก็ขาดบุคลากรและนโยบายบริหารที่ชัดเจน

           ดังนั้น เพื่อปรับปรุงพัฒนาสำนักเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพขึ้นตามลำดับ จนเติบโตขึ้นเป็นสำนักเรียนขนาดกลางตามมโณปณิธาน จึงกำหนดนโยบายสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไว้ดังต่อไปนี้

           ๑.   สำนักเรียนจะจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี ตามหลักสูตรนักธรรมและบาลีของคณะสงฆ์เป็นหลัก และจะจัดตั้งสาขาของสำนักเรียนขึ้นในส่วนภูมิภาค ตามที่เห็นสมควร

           ๒.   สำนักเรียนจะส่งเสริมผู้เป็นครูสอนและพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๙ ให้เรียนสายสามัญ ในชั้นปริญญา

           ๓.   สำนักเรียนจะกำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายนี้

           ๔.   สำนักเรียนจะปรับปรุงภารกิจเป็น ๒ ระยะ คือ

                 ๔.๑   ระยะสั้น แต่เริ่มแรกถึงปีการศึกษา ๒๕๔๓ จะเพิ่มจำนวนนักเรียนให้มากขึ้นและปรับปรุงการเรียนให้ดีขึ้นตามลำดับ

                 ๔.๒   ระยะยาว ทุกปีไป จะใช้จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นเกณฑ์กลางควบคุมจำนวนนักเรียนไม่ให้ต่ำลงหรือสูงขึ้นเกิน ๑๕ รูป ปรับปรุงการเรียนการปกครองนักเรียนและอื่น ๆ ให้สำนักเรียนมีคุณภาพสูงขึ้นในทุกด้าน และให้นักเรียนสอบได้มีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าเปอร์เซ็นต์ของปี ๒๕๔๔

           ๕.   สำนักเรียนจะกำหนดภาคเรียนเป็น ๒ ภาค คือ ภาคปกติและภาคพิเศษ ตามที่จะกำหนดในแผนงาน หรือตามที่เจ้าสำนักจะสั่งการ

           ๖.   สำนักเรียน

                 ๖.๑   จะจัดหาและรับนักเรียนตามความเหมาะสม

                 ๖.๒   จะจัดหาที่พักอาศัยให้เพียงพอแก่จำนวนนักเรียน

                 ๖.๓   จะจัดหาสถานที่เรียนให้เพียงพอแก่ชั้นเรียน

                 ๖.๔   จะจัดหาอุปกรณ์สำนักเรียนให้เหมาะสมแก่การบริหาร

                 ๖.๕   จะจัดตั้งกองทุนการศึกษาขึ้นเป็นหลัก

           ๗.   สำนักเรียน

                 ๗.๑   จะให้สวัสดิการแก่นักเรียนตามความเหมาะสม

                 ๗.๒  จะจัดนิตยภัตถวายแก่บุคลากร ตามที่กำหนดในแผนงาน

                 ๗.๓  อาจช่วยเหลือค่าเล่าเรียนแก่ผู้เข้าเรียนสายสามัญในชั้นปริญญา

           ๘.   สำนักเรียน

                 ๘.๑   จะจัดงานฉลองเปรียญธรรม และมอบทุนการศึกษาแก่ผู้สอบได้บาลีชั้นต่าง ๆ เฉพาะผู้ที่ยังเอื้อเฟื้อต่อสำนักเรียน เป็นประจำทุกปี

                 ๘.๒  จะจัดมอบทุนศึกษาสงเคราะห์และสาธารณสงเคราะห์ ในกาลอันควร

                 ๘.๓  จะยกย่องเชิดชูครูผู้มีอายุมากให้เป็น “ครูอาวุโส”

           ๙.   ในปีการศึกษา ๒๕๔๑ เจ้าสำนักเรียนจะกำหนดแผนงานและสั่งการด้วยวาจา เพื่อทดลองการปฏิบัติก่อน และในปีการศึกษา ๒๕๔๒ จึงจะกำหนดแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแผนงานหลัก ส่วนแผนงานย่อย อาจกำหนดเสริมเฉพาะปี หรือตามควรแก่กรณี

           ให้ใช้นโยบายนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๑ เป็นต้นไป.

 

กำหนดไว้ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๐

 

                                         

(พระเทพปริยัติสุธี)

เจ้าสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม

 

 

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003497512
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
997
2082
11575
12772
43861
51421
3497512

Forecast Today
3648

9.74%
32.06%
3.48%
2.24%
0.04%
52.44%
Online (15 minutes ago):50

Your IP:52.23.234.7

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 164 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.