Get Adobe Flash player

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์

แก้ไขเพิ่มเติม

พุทธศักราช ๒๔๗๕ *

-----------------

 

ประชาธิปก ป.ร.

        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ  ให้ประกาศว่า

          โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษาว่า สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ ในเรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา

          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยความแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

          มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕”

          มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          มาตรา ๓ ตั้งแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้สืบไป ให้ยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่มีข้อความเกี่ยวด้วยการพระราชทานวิสุงคามสีมา ซึ่งขัดแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

          มาตรา ๔ การพระราชทานวิสุงคามสีมานั้น ท่านว่าจะได้ออกให้เป็นพระราชบัญญัติ และเป็นอันบังคับได้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นราย ๆ ไป

          ประกาศมา ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นปีที่  ๘ ในรัชชกาลปัจจุบัน

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พระยามโนปกรณนิติธาดา

นายกรัฐมนตรี

 

* ลงในแถลงการณ์คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๔๗๖ เล่ม ๒๑ หน้า ๗๑

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

002237813
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
888
3757
12056
19829
72406
51230
2237813

Forecast Today
5472

13.90%
22.57%
4.00%
3.15%
0.02%
56.36%
Online (15 minutes ago):103

Your IP:54.161.91.76

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 104 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.