Get Adobe Flash player

 

กฎมหาเถรสมาคม (๑)

ฉบับที่ ๑  (พ.ศ. ๒๕๐๖)

ว่าด้วยระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคม

----------------------

 

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไว้ ดังต่อไปนี้

        ข้อ ๑ กฎมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ว่าด้วยระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคม”

        ข้อ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป

 

หมวด ๑

บททั่วไป

 

        ข้อ ๓ การประชุมมหาเถรสมาคม มี ๒ อย่าง

             (๑) การประชุมปรกติ

             (๒) การประชุมพิเศษ

        ข้อ ๔ การนัดประชุมมหาเถรสมาคม ต้องออกหนังสือนัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ วัน หากเป็นการด่วน จะนัดเร็วกว่านี้ หรือนัดโดยวิธีอื่นก็ได้

        ข้อ ๕ การนัดประชุมมหาเถรสมาคม ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมด้วย เว้นแต่เป็นการด่วน

        ข้อ ๖ การตั้งระเบียบวาระการประชุม โดยปรกติให้ตั้งตามลำดับ  ดังนี้

             (๑) รับรองรายงานการประชุม

             (๒) เรื่องด่วน

             (๓) เรื่องอื่น ฯ

        ข้อ ๗ เมื่อประธานมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก่อนเริ่มปรึกษาตามระเบียบวาระ ก็ให้แจ้งต่อที่ประชุม แล้วดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เว้นแต่ที่ประชุมจะตกลงเป็นอย่างอื่นในคราวนั้น

        ข้อ ๘ ในการประชุมมหาเถรสมาคม ที่ประชุมอาจตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อกระทำกิจการใด ๆ อันเกี่ยวกับกิจการคณะสงฆ์เป็นการประจำ หรือชั่วคราว หรือเฉพาะ

เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้

        ในการเลือกตั้งคณะอนุกรรมการตามความในวรรคต้นให้เลือกกรรมการมหาเถรสมาคมรูปใดรูปหนึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการ โดยตำแหน่ง อนุกรรมการนอกจากนี้ จะเลือกจากกรรมการมหาเถรสมาคม หรือผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ และให้คณะอนุกรรมการเลือกกันเองเป็นเลขานุการ ถ้าเห็นสมควร จะเลือกกันเองเป็นรองประธานหรือผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

        ให้คณะอนุกรรมการตามความในวรรคต้น มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคม

        ข้อ ๙ ในการประชุมมหาเถรสมาคม ให้เลขาธิการมหาเถรสมาคมทำรายงานการประชุม  และเมื่อที่ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม หรือกรรมการมหาเถรสมาคมที่ได้เข้าประชุมในครั้งนั้นทุกรูปได้รับรองแล้ว ให้ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมลงนามไว้เป็นสำคัญ

        ข้อ ๑๐ เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการประชุมมหาเถรสมาคม ซึ่งมิได้กำหนดไว้ใน กฎมหาเถรสมาคมนี้  ให้ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมมหาเถรสมาคม

 

 

หมวด ๒

การประชุม

 

        ข้อ ๑๑ การประชุมปรกติ ได้แก่การประชุมตามวาระที่มหาเถรสมาคมกำหนดไว้เป็นการประจำ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม

        ข้อ ๑๒ การประชุมพิเศษ ได้แก่การประชุมนอกจากวาระที่ได้กำหนดไว้เป็นการประจำ เพื่อพิจารณาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามอำนาจหน้าที่

        ข้อ ๑๓ ร่างกฎมหาเถรสมาคม ร่างข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งมหาเถรสมาคมให้มีบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบด้วย

        ให้เลขาธิการมหาเถรสมาคม ส่งร่างกฎมหาเถรสมาคม ร่างข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งมหาเถรสมาคม แก่กรรมการมหาเถรสมาคม ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็นการด่วน

        ข้อ ๑๔ ที่ประชุมจะต้องพิจารณาร่างกฎมหาเถรสมาคม ร่างข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งมหาเถรสมาคมเป็น ๓ วาระ หรือจะพิจารณารวดเดียว ๓ วาระก็ได้

        ในการพิจารณาเป็น ๓ วาระนั้น ให้เลขาธิการมหาเถรสมาคมส่งร่างนั้นไปให้

คณะอนุกรรมการพิจารณาโดยละเอียด ภายในเวลาซึ่งที่ประชุมกำหนด เว้นแต่ที่ประชุม

จะตกลงเป็นอย่างอื่น

        กรรมการมหาเถรสมาคมรูปใด เห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องใด ก็ให้แก้ต่อประธานคณะอนุกรรมการ

        ข้อ ๑๕ ให้คณะอนุกรรมการทำรายงาน  และบันทึกความเห็นพร้อมด้วยร่างเดิม

และร่างที่แก้ไขเพิ่มเติม ยื่นต่อประธานกรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ ต่อไป

        ข้อ ๑๖ ในการพิจารณาวาระที่ ๒ ให้ที่ประชุมพิจารณาเรียงตามลำดับข้อเว้นแต่ที่ประชุมจะเห็นเป็นอย่างอื่น

        ในการนี้ ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมจะให้คณะอนุกรรมการเข้าชี้แจงประกอบ การพิจารณาด้วยก็ได้

        ข้อ ๑๗ ในการพิจารณาวาระที่ ๓ ให้ที่ประชุมพิจารณาร่างที่ได้แก้ไขแล้วนั้นว่า สมควรจะออกเป็นกฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับระเบียบ หรือคำสั่งมหาเถรสมาคมหรือไม่ถ้าที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแล้ว  ให้ดำเนินการเพื่อใช้บังคับต่อไป

        ข้อ ๑๘ การลงมติข้อปรึกษาในการประชุมมหาเถรสมาคม ถ้าข้อปรึกษานั้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับการตีความพระธรรมวินัย เมื่อมีข้อสงสัย ให้ตีความไปในทางรักษา พระธรรมวินัยโดยเคร่งครัด

        ถ้าข้อปรึกษานั้น เกี่ยวกับกิจการพระศาสนา ซึ่งมิได้บัญญัติไว้ในพระธรรมวินัย ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ ถ้ามีจำนวนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมชี้ขาด หรือจะให้ระงับเรื่องนั้นไว้ก็ได้

 

 

 

หมวด ๓

การประชุมคณะอนุกรรมการ

 

        ข้อ ๑๙ การนัดประชุมคณะอนุกรรมการ ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการคณะอนุกรรมการ

        ข้อ ๒๐ การประชุมคณะอนุกรรมการทุกคราว ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่ต่ำกว่ากึ่งจำนวน  จึงเป็นองค์ประชุม

        ข้อ ๒๑ คณะอนุกรรมการอาจนิมนต์พระภิกษุรูปใด หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิใด ๆ มาชี้แจงแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่พิจารณาอยู่นั้นได้

        ข้อ ๒๒ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้แทนกรมการศาสนา ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  อาจเข้าฟังการประชุมของคณะกรรมการได้

 

ตราไว้ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

 

 

หมายเหตุ:-

               เหตุผลในการประกาศใช้กฎมหาเถรสมาคมฉบับนี้ คือ โดยที่มีบทบัญญัติในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ บัญญัติให้มหาเถรสมาคม มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย เพื่อการนี้ให้มีอำนาจตรากฎมหาเถรสมาคมออกข้อบังคับวางระเบียบ  หรือออกคำสั่งใช้บังคับได้

             ฉะนั้น ในการประชุมมหาเถรสมาคมเพื่อร่างกฎมหาเถรสมาคมออกข้อบังคับ วางระเบียบหรือออกคำสั่งมหาเถรสมาคม จึงนับเป็นกรณีสำคัญ สมควรตรากฎมหาเถรสมาคม ว่าด้วยระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคมขึ้น  ตามความในมาตรา ๑๗ วรรค ๒  เพื่อให้การประชุมดังกล่าวดำเนินไปโดยเรียบร้อย.

 

 

 

(๑) ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์   เล่ม   ๕๑  ภาค  ๑  ตอนที่  ๓  วันที่  ๓๑  มกราคม พ.ศ.  ๒๕๐๖

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003433850
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
867
1635
9720
11332
31620
58267
3433850

Forecast Today
1944

9.94%
31.71%
3.53%
2.26%
0.04%
52.52%
Online (15 minutes ago):100

Your IP:3.95.63.218

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 106 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.