Get Adobe Flash player

 

กฎมหาเถรสมาคม

ฉบับที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๑๕) [1]

ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์

------------------

 

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไว้ ดังต่อไปนี้

        ข้อ ๑ กฎมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๔ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๑๕) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์”

        ข้อ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์  เป็นต้นไป

        ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

             ข้อ ๑๓ เจ้าคณะจังหวัด หมายถึงเจ้าคณะนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเจ้าคณะจังหวัด  นอกจากนครหลวงกรุงเทพธนบุรี

             รองเจ้าคณะจังหวัด หมายถึง รองเจ้าคณะนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และรองเจ้าคณะจังหวัด  นอกจากนครหลวงกรุงเทพธนบุรี

        ในกรณีที่มีข้อความกล่าวถึงเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัดที่ปรากฎอยู่ในกฎมหาเถรสมาคมนี้ และกฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับมหาเถรสมาคม ระเบียบมหาเถรสมาคม คำสั่งมหาเถรสมาคมอื่น ๆ สำหรับจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ให้หมายถึงเจ้าคณะนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และรองเจ้าคณะนครหลวงกรุงเทพธนบุรี

             ข้อ ๑๓ ทวิ เจ้าคณะจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดของตน  ดังนี้

                  (๑) ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ หรือระเบียบมหาเถรสมาคม คำสั่งมหาเถรสมาคม พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน

                  (๒) ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา  การศึกษาสงเคราะห์  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์   ให้ดำเนินไปด้วยดี

                  (๓) ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะอำเภอ

                  (๔) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะอำเภอ ให้เป็นไปโดยชอบ

                  (๕) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และตรวจตราชี้แจงแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา  ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย”

 

ตราไว้ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕

 

 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

 

หมายเหตุ:-

          เหตุผลในการประกาศใช้กฎมหาเถรสมาคมฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้ตรากฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๓ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๑๕) ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ให้รวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเป็นหนึ่งจังหวัด เรียกว่านครหลวงกรุงเทพธนบุรี เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔ จึงสมควรกำหนดความหมายคำว่า “เจ้าคณะจังหวัด” และ “รองเจ้าคณะจังหวัด” ตามที่ตราไว้ในกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๔ และกฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับมหาเถรสมาคม ระเบียบมหาเถรสมาคม คำสั่งมหาเถรสมาคมอื่น  ๆ

 

 

 

            [1] ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ ฉบับพิเศษ เล่ม ๖๐ ตอนที่ ๓ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003497501
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
986
2082
11564
12772
43850
51421
3497501

Forecast Today
3480

9.74%
32.06%
3.48%
2.24%
0.04%
52.44%
Online (15 minutes ago):54

Your IP:52.23.234.7

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 152 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.