Get Adobe Flash player

กฎมหาเถรสมาคม

ฉบับที่ ๗ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๑๕) [1]

ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์

-----------------------

                       

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไว้ ดังต่อไปนี้

        ข้อ ๑ กฎมหาเถรสมาคมนี้เรียกว่า “กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๗ แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. ๒๕๑๕) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์”

        ข้อ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป

        ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๖ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

        “ข้อ ๒๖ การระงับหน้าที่พระอุปัชฌาย์ตามความในข้อ ๒๕ (๒) และ (๓) ของพระสังฆาธิการตำแหน่งต่ำกว่าชั้นเจ้าคณะอำเภอ ให้พระสังฆาธิการผู้บังคับบัญชาของพระอุปัชฌาย์รูปนั้นรายงานตามลำดับ จนถึงเจ้าคณะจังหวัด เพื่อพิจารณาสั่งระงับจากหน้าที่พระอุปัชฌาย์ ถ้าเป็นเจ้าคณะอำเภอ ให้เจ้าจังหวัดพิจารณาสั่งระงับจากหน้าที่พระอุปัชฌาย์

        ส่วนพระสังฆาธิการตำแหน่งตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัดขึ้นไป ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือพิจารณาสั่งระงับ”

                  ตราไว้ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑๗

 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระมหาสังฆราช

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

 

            [1] ประกาศแถลงการณ์คณะสงฆ์ ฉบับพิเศษ เล่ม ๕ ตอนที่ ๓ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003497384
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
869
2082
11447
12772
43733
51421
3497384

Forecast Today
2976

9.74%
32.06%
3.48%
2.24%
0.04%
52.44%
Online (15 minutes ago):40

Your IP:52.23.234.7

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 87 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.