Get Adobe Flash player

 

กฏมหาเถรสมาคม

ฉบับที่ ๘ ( พ.ศ. ๒๕๐๖ ) [1]

ว่าด้วยการแต่งตั่งถอดถอนไวยาวจักร

---------------------------

       

             อาศัยอำนาจตามความตามในมาตรา ๑๘ และมาตรา๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๑๕๐๕ มหาเถรสมาคมไว้  ดังต่อไปนี้

             ข้อ ๑  กฎมหาเถรสมาคมนี้  เรียกว่า  กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๐๖)  ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร”

             ข้อ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์  เป็นต้นไป

             ข้อ ๓ ในกฎมหาเถรสมาคมนี้  “ไวยาวัจกร”  หมายถึง คฤหัสถ์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่เบิกจ่ายนิตยภัต  และมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของวัด  ตามที่เจ้าอาวาสมอบหมายเป็นหนังสือ

 

หมวด ๑

การแต่งตั้งไวยาวัจกร

        ข้อ ๕ คฤหัสถ์ผู้จะดำรงตำแหน่งไวยาวัจกร  ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

             (๑) เป็นชาย มีสัญชาติไทย นับถือพระพุทธศาสนา

             (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์

             (๓) เป็นผู้มีหลักฐานมั่นคง

             (๔) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ไวยาวัจกรได้

             (๕) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญ

             (๖) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือมีโรคเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

             (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี เช่นมีความประพฤติเสเพล เป็นนักเลงการพนัน เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดให้โทษ

             (๘) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

             (๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกจากราชการ หรือองค์การค้าของรัฐบาลหรือบริษัทห้างร้านเอกชน ในความผิดหรือมีมลทินมัวหมองในความผิดเกี่ยวกับการเงิน

             (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

        ข้อ ๕ ในการแต่งตั้งไวยาวัจกรของวัดใด  ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดนั้นปรึกษาสงฆ์ในวัดพิจารณาคัดเลือกคฤหัสถ์ผู้มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๔ เมื่อมีมติเห็นชอบในคฤหัสถ์ผู้ใด ก็ให้เจ้าอาวาสสั่งแต่งตั้งคฤหัสถ์ผู้นั้นเป็นไวยาวัจกร โดยอนุมัติของเจ้าคณะอำเภอ

        ในการแต่งตั้งไวยาวัจกรตามความในวรรคต้น เพื่อความเหมาะสม จะแต่งตั้งไวยาวัจกรคนเดียวหรือหลายคนก็ได้

        ในกรณีที่มีไวยาวัจกรหลายคน ให้เจ้าอาวาสมอบหมายการงานแก่ไวยาวัจกรแต่ละคนเป็นหนังสือ

 

หมวด ๒

การพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไวยาวัจกร

 

        ข้อ ๖ ไวยาวัจกร ย่อมพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ เมื่อ

             (๑) ตาย

             (๒) ลาออก

             (๓) เจ้าอาวาสผู้แต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่

             (๔) ขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามความในข้อ ๔

             (๕) ให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่

             (๖) ถูกถอดถอนออกตำแหน่งหน้าที่

        ข้อ ๗ ไวยาวัจกรผู้ใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ย่อมทำได้  เมื่อเจ้าอาวาสสั่งอนุญาตแล้ว  จังเป็นอันพ้นจากตำแหน่งหน้าที่  และให้เจ้าอาวาสรายงานเจ้าคณะอำเภอทราบ

        ข้อ ๘ ไวยาวัจกรผู้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ตามความในข้อ ๖ (๓) ให้รักษาการในตำแหน่งหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่

        ข้อ ๙ ไวยาวัจกรผู้ขาดคุณสมบัติตามความในข้อ ๖ (๔) ให้เจ้าอาวาสสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่  แล้วรายงานเจ้าคณะอำเภอทราบ

        ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ไวยาวัจกรหย่อนความสามารถด้วยเหตุใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่  เมื่อเจ้าอาวาสเห็นสมควรให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่ ก็สั่งให้ออกได้ โดยอนุมัติของเจ้าคณะอำเภอ

        ข้อ ๑๑  การถอดถอนไวยาวัจกรออกจากตำแหน่งหน้าที่ จะทำได้เมื่อไวยาวัจกรประพฤติมิชอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

             (๑) ทุจริตต่อหน้าที่

             (๒)ไม่ปฏิบัติหน้าที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

             (๓) ขัดคำสั่งของเจ้าอาวาสซึ่งสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบแบบแผนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่วัดอย่างร้ายแรง

             (๔) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่วัดอย่างร้ายแรง

             (๕) ความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

        ในกรณีเช่นนี้ ให้เจ้าอาวาสสั่งถอดถอนไวยาวัจกรผู้นั้นออกจากตำแหน่งหน้าที่โดยอนุมัติของเจ้าคณะอำเภอ

        ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ไวยาวัจกรพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ตามความในข้อ ๖ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ไวยาวัจกรผู้นั้นจะพ้นจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ต่อเมื่อได้มอบหมายการงานพร้อมด้วยทรัพย์สินและหลักฐานต่าง ๆ ซี่งอยู่ในความรับผิดชอบของตน แก่ผู้เข้ารับตำแหน่งหน้าที่แทนตามตนเรียบร้อยแล้ว

        ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ตำแหน่งไวยาวัจกรว่างลง ถ้าเจ้าอาวาสเห็นสมควร จะสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งไวยาวัจกรเป็นการชั่วคราวก็ได้

        ผู้รักษาการในตำแหน่งไวยาวัจกร ให้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับไวยาวัจกร

 

 

หมวด ๓

เบ็ดเตล็ด

        ข้อที่ ๑๔ เมื่อมีการแต่งตั้งไวยาวัจกร หรือผู้รักษาการในตำแหน่งไวยาวัจกรหรือเมื่อไวยาวัจกรพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ด้วยเหตุใด ๆ

             (๑) ในจังหวัดพระนครและธนบุรี ให้เจ้าอาวาสแจ้งไปยังกรมการศาสนา

             (๒) ในจังหวัดอื่น ให้เจ้าอาวาสแจ้งแก่นายอำเภอ เพื่อรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมการศาสนา

        ข้อ ๑๕ คำสั่งของเจ้าอาวาสในการแต่งตั้งไวยาวัจกร  หรือผู้รักษาการในตำแหน่งไวยาวัจกรก็ดี  ในการให้ไวยาวัจกรหรือผู้รักษาการในตำแหน่งไวยาวัจกรพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ก็ดี   ให้กระทำเป็นหนังสือ

 

 

        ตราไว้  ณ  วันที่ ๓๑  ธันวาคน  พ.ศ.๒๕๐๖

 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช  ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

 

หมายเหตุ :

        เหตุผลในการประกาศใช้กฎมหาเถรสมาคมฉบับนี้  คือ เนื่องจากตำแหน่งไวยาวัจกร  เป็นตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด  อันเป็นกิจการสำคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนได้เสียของวัดและพระศาสนา  นอกจากนี้  ยังมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอีกส่วนหนึ่งด้วย

        ฉะนั้น  ในการแต่งตั้งไวยาวัจกร  จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและความประพฤติอันเหมาะตับตำแหน่งหน้าที่  และสมควรกำหนดลักษณะความผิดและความบกพร่องไว้เป็นหลักในการควบคุมและถอดถอนไวยาวัจกร  ทั้งนี้  เพื่อให้การดูแลรักษาและจัดผลประโยชน์ของวัดได้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย

        ส่วนวิธีการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกรนั้น   ควรมอบให้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน  โดยอนุมัติของเจ้าคณะอำเภอ

 

            [1] ประกาศแถลงการณ์ณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๕๑ ภาค ๑๒ ตอนที่  ๒ วันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๐๖

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003497425
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
910
2082
11488
12772
43774
51421
3497425

Forecast Today
3000

9.74%
32.06%
3.48%
2.24%
0.04%
52.44%
Online (15 minutes ago):74

Your IP:52.23.234.7

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 76 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.