Get Adobe Flash player

 

กฎมหาเถรสมาคม

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๖)(๑)

กำหนดอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

พ.ศ. ๒๕๐๕

------------------------

 

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕   มหาเถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมไว้   ดังต่อไปนี้

        ข้อ ๑ กฎมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “กฎมหาเถรสมาคมกำหนดอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕”

        ข้อ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป

        ข้อ ๓ บรรดาอำนาจหน้าที่ตามสังฆาณัติ กติกาสงฆ์ กฎองค์การ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ข้อบังคับ และระเบียบอันเกี่ยวกับคณะสงฆ์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันประกาศพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ในราชกิจจานุเบกษา

             (๑) ในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะสังฆมนตรี และของ ก.ส.พ. ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม

             (๒) ในส่วนหนึ่งที่เป็นอำนาจหน้าที่ของสังฆนายกและของประธาน ก.ส.พ. ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสมเด็จพระสังฆราช

             (๓) ในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของสังฆมนตรีว่าการองค์การ และสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสมเด็จพระสังฆราช และหรือสมเด็จพระราชาคณะหรือพระราชาคณะผู้ได้รับมอบหมายจากสมเด็จพระสังฆราช โดยการเสนอของมหาเถรสมาคม

             (๔) ในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะตรวจการให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะภาค

             (๕) ในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสงฆ์จังหวัด ให้เป็นอำนาจ

หน้าที่ของเจ้าคณะจังหวัด  หรือผู้รักษาการในหน้าที่เจ้าคณะจังหวัด

             (๖) ในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสงฆ์อำเภอ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะอำเภอ หรือผู้รักษาการในหน้าที่เจ้าคณะอำเภอ

             (๗) ในส่วนหนึ่งที่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะวินัยธร

                  ก. อธิกรณ์ทุกชั้น ที่ค้างปฏิบัติก่อนวันใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม

                  ข. นอกจากอธิกรณ์ที่ค้างปฏิบัติอยู่

             ๑. อธิกรณ์ชั้นฎีกา ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม

             ๒. อธิกรณ์ชั้นอุทธณ์ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการที่มหาเถรสมาคมจะได้ตั้งขึ้น

             ๓. อธิกรณ์ชั้นต้น ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดที่พระภิกษุผู้ถูกฟ้องสังกัดอยู่

             ถ้าผู้ถูกฟ้องเป็นเจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะ ก็ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะหรือผู้ปกครองคณะสงฆ์เหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

 

ตราไว้ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

 

 

 

            (๑) ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์  เล่ม ๕๑  ภาค ๑  ตอนที่ ๓  วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๐๖

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003438649
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
241
1399
3607
10912
36419
58267
3438649

Forecast Today
1536

9.92%
31.73%
3.52%
2.26%
0.04%
52.53%
Online (15 minutes ago):85

Your IP:3.90.56.90

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 90 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.