Get Adobe Flash player

 

กฎมหาเถรสมาคม

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๖)(๑)

ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค

---------------

 

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมตรากฎหมายมหาเถรสมาคมไว้   ดังต่อไปนี้

        ข้อ ๑ กฎมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.  ๒๕๐๖) ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค”

        ข้อ ๒ กฎมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์  เป็นต้นไป

        ข้อ ๓ ตั้งแต่วันใช้กฎมหาเถรสมาคมนี้  ให้ยกเลิกบรรดา สังฆาณัติ  กติกาสงฆ์ กฎองค์การ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ข้อบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับคณะสงฆ์ที่มีบัญญัติไว้แล้วในกฎมหาเถรสมาคมนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎมหาเถรสมาคมนี้

        ข้อ ๔ ให้มีจำนวนภาค ๑๘ ภาค และให้รวมเขตปกครองจังหวัดต่าง ๆ เป็นเขตปกครองภาค  ดังต่อไปนี้

             ภาค ๑ มีจังหวัด ๕ จังหวัด คือ จังหวัดพระนคร จังหวัดธนบุรี จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  และจังหวัดสมุทรปราการ

             ภาค ๒ มีจังหวัด ๓ จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี

             ภาค ๓ มีจังหวัด ๔ จังหวัด คือ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท  และจังหวัดอุทัยธานี

             ภาค ๔ มีจังหวัด ๔ จังหวัด  คือ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร  และจังหวัดเพชรบูรณ์

             ภาค ๕ มีจังหวัด ๔ จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก  และจังหวัดอุตรดิตถ์

             ภาค ๖ มีจังหวัด ๔ จังหวัด คือ จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่  และจังหวัดน่าน

             ภาค ๗ มีจังหวัด ๓ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

             ภาค ๘ มีจังหวัด ๔ จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย และจังหวัดสกลนคร

             ภาค ๙ มีจังหวัด ๔ จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด

             ภาค ๑๐ มีจังหวัด ๔ จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดนครพนม

             ภาค ๑๑ มีจังหวัด ๓ จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดบุรีรัมย์

             ภาค ๑๒ มีจังหวัด ๓ จังหวัด คือ จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา

             ภาค ๑๓ มีจังหวัด ๔ จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

             ภาค ๑๔  มีจังหวัด ๔ จังหวัด คือ  จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี   และจังหวัดสมุทรสาคร

             ภาค ๑๕ มีจังหวัด ๔ จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             ภาค ๑๖ มีจังหวัด ๓ จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และจังหวัดชุมพร

             ภาค ๑๗ มีจังหวัด ๕ จังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง จังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่   และจังหวัดระนอง

             ภาค ๑๘ มีจังหวัด ๖ จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูลจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

        ข้อ ๕ จำนวนและเขตปกครองจังหวัดก็ดี จำนวนและเขตปกครองอำเภอก็ดีจำนวนและเขตปกครองตำบลก็ดี ให้อนุโลมตามจำนวนและเขตปกครองของจังหวัดอำเภอ หรือตำบลแห่งราชอาณาจักร แต่เมื่อมีกรณีพิเศษจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น ย่อมทำได้โดยระเบียบมหาเถรสมาคม

 

ตราไว้ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖

 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช  ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

 

 

 

หมายเหตุ:-

             เหตุผลในการประกาศใช้กฎมหาเถรสมาคมฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  บัญญัติให้มหาเถรสมาคมมีอำนาจกำหนดจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค   โดยกฎมหาเถรสมาคม

             ในเรื่องจำนวนและเขตปกครองของภาค ควรแบ่งออกเป็น ๑๘ ภาค เนื่องจากเจ้าคณะภาคต้องรับภารกิจในหน้าที่อย่างกว้างขวาง จึงสมควรแบ่งเขตปกครองภาค ตามความเหมาะสมแก่ปริมาณวัดในภาคนั้น ๆ

             ส่วนจำนวนและเขตปกครองของจังหวัด อำเภอ และตำบล ควรให้อนุโลมตามจำนวนและเขตของจังหวัด อำเภอ หรือตำแหน่งราชอาณาจักร  หากจะต้องกำหนดให้เป็นอย่างอื่น ควรให้กระทำได้โดยระเบียบมหาเถรสมาคม.

 

            (๑) ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์  เล่ม ๕๑  ภาค ๖  ตอนที่ ๑  วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๐๖

 

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003497371
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
856
2082
11434
12772
43720
51421
3497371

Forecast Today
2976

9.74%
32.06%
3.48%
2.24%
0.04%
52.44%
Online (15 minutes ago):28

Your IP:52.23.234.7

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 74 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.