Get Adobe Flash player

สังฆาณัติระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค

พุทธศักราช  ๒๔๘๕ [1]

สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

บัญญัติไว้ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๘๕

------------------------

 

        โดยที่สังฆสภาลงมติว่า สมควรกำหนดระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค  ตามความในมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พุทธศักราช  ๒๔๘๔

        จึงมีบัญชาให้บัญญัติสังฆาณัติขึ้นไว้  โดยคำแนะนำของสังฆสภา  ดังต่อไปนี้

 

ข้อความเบื้องต้น

 

        มาตรา  ๑  สังฆาณัตินี้ให้เรียกว่า  “สังฆาณัติระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค  พุทธศักราช  ๒๔๘๕”

        มาตรา  ๒  ให้ใช้สังฆาณัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป

        มาตรา ๓  ตั้งแต่วันใช้สังฆาณัตินี้  ให้ยกเลิกบรรดากฎ  อาณัติคณะสงฆ์  ข้อบังคับและระเบียบอื่น  ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในสังฆาณัตินี้  หรือซึ่งแย้งกับบทบัญญัติแห่งสังฆาณัตินี้

        มาตรา  ๔  ให้สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครองมีอำนาจออกกฎองค์การ  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามสังฆาณัตินี้

        กฎองค์การนั้น  เมื่อประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์แล้วให้ใช้บังคับได้

        มาตรา  ๕  ให้สังฆนายกรักษาการตามสังฆาณัตินี้

        มาตรา  ๖  ให้จัดระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค  ดังนี้

  1. จังหวัด
  2. อำเภอ
  3. ตำบล

        มาตรา  ๗  เขตจังหวัดและเขตอำเภอ  ให้อนุโลมตามเขตจังหวัดและเขตอำเภอแห่งราชอาณาจักร  เเต่เมื่อจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น  ย่อมทำได้โดยบทกติกาสงฆ์

        ส่วนเขตตำบล  ให้กำหนดโดยกฎองค์การ

 

ลักษณะ ๑

จังหวัด

        มาตรา ๘ จังหวัดหนึ่งให้มีกรรมการคณะสงฆ์คณะหนึ่ง มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธาน  ประกอบด้วยกรรมการผู้บริหารการคณะสงฆ์ประจำจังหวัด  ในหน้าที่ขององค์การนั้นๆ

        ให้มีเลขานุการคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดหนึ่งรูป  ถ้าจำเป็นจะให้มีเลขานุการผู้ช่วยอีกรูปหนึ่ง  หรือหลายรูปก็ได้

        มาตรา ๙ คณะกรรมการสงฆ์จังหวัดมีหน้าที่บริหารการคณะสงฆ์ในจังหวัดนั้น ดังนี้

             (๑)  บริหารการคณะสงฆ์ตามสังฆาณัติ กติกาสงฆ์ กฎองค์การ กฎหมาย  ข้อบังคับ และระเบียบ

             (๒) บริหารการคณะสงฆ์ตามคำสั่งขององค์การต่างๆ

             (๓) บริหารการคณะสงฆ์ตามคำสั่งหรือคำแนะนำชี้แจงของเจ้าคณะตรวจการภาคในเมื่อไม่ขัดกับพระธรรมวินัย สังฆาณัติ กติกาสงฆ์ กฎองค์การ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ

             (๔) ควบคุมดูแลการคณะสงฆ์อันเป็นอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสงฆ์อำเภอ  เจ้าคณะตำบล  เเละเจ้าอาวาสในจังหวัดนั้นพึ่งปฏิบัติ

 

        ในการนี้มีอำนาจตรวจตราชี้แจงแสดงความเห็น  สั่งและแนะนำคณะกรรมการสงฆ์ อำเภอ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าอาวาส และภิกษุสามเณรในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติ  เมื่อการนั้นไม่ขัดกับพระธรรมวินัย สังฆาณัติ กติกาสงฆ์ กฎองค์การ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ คำสั่ง และคำวินิจฉัยขององค์การต่างๆ

        มาตรา ๑๐ ในกรณีที่เจ้าคณะจังหวัดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมิได้มอบหมายให้กรรมการสงฆ์จังหวัดรูปใดรูปหนึ่งทำการแทนให้กรรมการสงฆ์จังหวัดเลือกกันเองขึ้นปฏิบัติการแทน

 

ลักษณะ ๒

อำเภอ

        มาตรา  ๑๑  อำเภอหนึ่งให้มีกรรมการสงฆ์คณะหนึ่ง   มีเจ้าคณะอำเภอเป็นประธาน  ประกอบด้วยกรรมการผู้บริหารการคณะสงฆ์ประจำอำเภอ  ในหน้าที่ขององค์การนั้นๆ

        ให้มีเลขานุการคณะกรรมการสงฆ์อำเภอหนึ่งรูป  ถ้าจำเป็นจะให้มีเลขานุการผู้ช่วยอีกรูปหนึ่ง  หรือหลายรูปก็ได้

        มาตรา  ๑๒  คณะกรรมการสงฆ์อำเภอมีหน้าที่บริหารการคณะสงฆ์ในอำเภอนั้น  ดังนี้

             (๑)  บริหารการคณะสงฆ์ตามสังฆาณัติ  กติกาสงฆ์  กฎองค์การ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  และระเบียบ 

             (๒) บริหารการคณะสงฆ์ตามคำสั่งหรือคำแนะนำชี้แจงของคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดหรือเจ้าคณะตรวจการภาคในเมื่อไม่ขัดกับพระธรรมวินัย  สังฆาณัติ  กติกาสงฆ์  กฎองค์การ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  และระเบียบ

             (๓) ควบคุมดูแลการคณะสงฆ์อันเป็นอำนาจและหน้าที่ของเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสในอำเภอนั้นพึ่งปฏิบัติ

        ในการนี้มีอำนาจตรวจตราชี้แจงแสดงความเห็น  สั่งและแนะนำเจ้าคณะตำบล  เจ้าอาวาส และภิกษุสามเณรในอำเภอนั้นให้ปฏิบัติ เมื่อการนั้นไม่ขัดกับพระธรรมวินัย  สังฆาณัติ  กติกาสงฆ์  กฎองค์การ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  และระเบียบ  คำสั่ง  และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสงฆ์จังหวัด

        มาตรา  ๑๓  ในกรณีที่เจ้าคณะอำเภอไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  และมิได้มอบหมายให้กรรมการสงฆ์อำเภอรูปใดรูปหนึ่งทำการแทนให้เจ้าคณะจังหวัดสั่งให้กรรมการสงฆ์อำเภอรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติการแทน

 

ลักษณะ ๓

ตำบล

        มาตรา  ๑๔  ตำบลหนึ่งให้มีเจ้าคณะตำบลรูปหนึ่ง  มีหน้าที่บริหารงานคณะสงฆ์ในตำบลนั้น  ดังนี้

             (๑) บริหารการคณะสงฆ์ตามสังฆาณัติ กติกาสงฆ์ กฎองค์การ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ

             (๒) บริหารงานคณะสงฆ์ตามคำสั่งและคำแนะนำชี้แจงของคณะกรรมการสงฆ์อำเภอคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดหรือเจ้าคณะตรวจการภาค  ในเมื่อไม่ขัดกับพระธรรมวินัย  สังฆาณัติ กติกาสงฆ์ กฎองค์การ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ

             (๓) ควบคุมดูแลการคณะสงฆ์  อันเป็นอำนาจและหน้าที่ของเจ้าอาวาสในตำบลนั้นพึ่งปฏิบัติ

        ในการนี้มีอำนาจตรวจตราชี้แจงแสดงความเห็น  สั่งและแนะนำเจ้าอาวาสและภิกษุสามเณรในตำบลนั้นให้ปฏิบัติ  เมื่อการนั้นไม่ขัดกับพระธรรมวินัย  สังฆาณัติ  กติกาสงฆ์  กฎองค์การ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  คำสั่ง  และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสงฆ์อำเภอ

        มาตรา  ๑๕  ในกรณีที่เจ้าคณะตำบลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้เจ้าคณะอำเภอรักษาการแทน  หรือจะมอบหมายให้กรรมการสงฆ์อำเภอหรือเจ้าอาวาสรูปใดรูปหนึ่งในเขตตำบลนั้นเป็นผู้รักษาการก็ได้  จนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่

 

บทเบ็ดเตล็ด

        มาตรา ๑๖ กรรมการสงฆ์จังหวัดก็ดี กรรมการสงฆ์อำเภอก็ดี แบ่งการคณะสงฆ์ ดังนี้

             (๑) ส่วนกลาง มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุรการทั่วไปในเขตของตน เจ้าคณะจังหวัดหรือเจ้าคณะอำเภอเป็นผู้บังคับบัญชา

             (๒)  ส่วนเฉพาะ ซึ่งองค์การต่างๆจะได้ตั้งขึ้นในเขตนั้นๆ มีกรรมการสงฆ์ผู้บริหารในหน้าที่ขององค์การนั้นๆ เป็นผู้สั่งการโดยเฉพาะ

        มาตรา ๑๗ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เเละเจ้าคณะตำบล สังกัดองค์การปกครอง ต้องรับผิดชอบในการบริหารการคณะสงฆ์ในจังหวัด อำเภอ และตำบลที่ตนปกครอง

        ส่วนกรรมการสงฆ์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้บริหารการคณะสงฆ์ในหน้าที่ขององค์การใดต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตนต่อองค์การนั้น

        กรรมการสงฆ์จังหวัด  หรือกรรมการสงฆ์อำเภอทุกรูป  ต้องรับผิดชอบร่วมกันในกิจการคณะสงฆ์ทั่วไปในจังหวัดหรือในอำเภอนั้น

 

 

ผู้รับสนองพระบัญชา

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

สังฆนายก

 

 

 

            [1]  ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๓๐ ภาคพิเศษ ฉบับที่ ๔ : ๑๖ พ.ย. ๒๔๘๕

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003438707
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
299
1399
3665
10912
36477
58267
3438707

Forecast Today
1632

9.92%
31.73%
3.52%
2.26%
0.04%
52.53%
Online (15 minutes ago):56

Your IP:3.90.56.90

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 146 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.