Get Adobe Flash player

ภาคที่ ๓

ฟ้องอธิกรณ์

--------

ลักษณะ ๑

หลักทั่วไป

        มาตรา ๕๖ บุคคลเหล่านี้มีอำนาจฟ้องอธิกรณ์ต่อคณะวินัยธรได้

 1. พระธรรมธร
 2. บุคคลผู้เสียหาย

        มาตรา ๕๗ ในกรณีที่สงฆ์เป็นผู้เสียหาย คือที่ทำให้เกิดความเสียหาย หรือความเสื่อมเสียแก่สงฆ์หรือแก่พระศาสนา ให้เจ้าคณะจังหวัดส่งเรื่องให้พระธรรมธร เมื่อพระธรรมธรพิจารณาเห็นว่ามีมูล ก็ให้ขออนุมัติต่อเจ้าคณะจังหวัดเพื่อดำเนินอธิกรณ์ต่อไปตามระเบียบ พระธรรมธรต้องเป็นโจทก์ในนามของสงฆ์จนถึงที่สุด เมื่อพิจารณาเห็นว่าไม่มีมูล ก็ให้เสนอเจ้าคณะจังหวัดเพื่อสั่งไม่ฟ้อง

        มาตรา ๕๘ ผู้เสียหายที่เป็นอุปสัมบัน ย่อมฟ้องอธิกรณ์ได้ เมื่อได้อาปุจฉาเจ้าอาวาสที่ตนสังกัดอยู่แล้ว

        มาตรา ๕๙ เมื่อผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องแล้วตายลง ถ้าเป็นอธิกรณ์เนื่องด้วยการปกครองหรือเนื่องด้วยพระวินัย ให้เจ้าคณะจังหวัดจัดการรวมเรื่องนั้นมอบให้พระธรรมธรดำเนินการแทนต่อไปจนกว่าอธิกรณ์จะถึงที่สุด ถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัว ผู้ที่มีส่วนเสียหายร่วมด้วยจะดำเนินการต่อไปจนกว่าอธิกรณ์จะถึงที่สุดก็ได้

        มาตรา ๖๐ เมื่อพระธรรมธรและบุคคลผู้เสียหายเป็นโจทก์ร่วมกัน หรือผู้เสียหายเป็นพยาน ถ้าพระธรรมธรเห็นว่าผู้เสียหายจะทำให้รูปอธิกรณ์เสียไป เพราะกระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆในกระบวนพิจารณา พระธรรมธรมีอำนาจร้องต่อคณะวินัยธรเพื่อให้สั่งผู้เสียหายละเว้นหรือกระทำการกระทำนั้น ๆ ได้

        มาตรา ๖๑ คำร้องขอถอนฟ้องอธิกรณ์อันกล่าวหากันไม่ถึงอันติมวัตถุ จะยื่นในระยะใดๆก่อนมีคำวินิจฉัยของคณะวินัยธรชั้นต้นก็ได้  คณะวินัยธรจะได้มีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้แล้วแต่จะพิจารณาเห็นสมควร

        แต่ถ้าคำร้องนั้นได้ยื่นภายหลัง  เมื่อจำเลยให้การแก้อธิกรณ์แล้ว ให้คณะวินัยธรถามจำเลยว่า จะคัดค้านหรือไม่ จำเลยแถลงอย่างไร ให้คณะวินัยธรจดไว้ ในกรณีที่จำเลยคัดค้านการถอนฟ้อง ให้คณะวินัยธรยกคำร้องขอถอนฟ้องนั้นเสีย

        อธิกรณ์ที่เป็นความผิดต่อส่วนตัว แต่ไม่เป็นที่น่ารังเกียจทางพระวินัย จะถอนฟ้องหรือยอมความในระยะใดก่อนอธิกรณ์ถึงที่สุดก็ได้ แต่ถ้าจำเลยคัดค้าน ให้คณะวินัยธรยกคำร้องขอถอนฟ้องหรือยอมความนั้นเสีย

        มาตรา ๖๒ อธิกรณ์ซึ่งได้ถอนฟ้องไปจากคณะวินัยธรแล้วผู้ถอนฟ้องจะนำมาฟ้องอีกไม่ได้

        มาตรา ๖๓ อธิกรณ์ย่อมระงับ เพราะเหตุดังต่อไปนี้

 1. ในอธิกรณ์ที่เป็นความผิดต่อส่วนตัว เมื่อโจทก์กับจำเลยตกลงเลิกกันเอง
 2. จำเลยถึงมรณภาพ
 3. จำเลยละเพศภิกษุ เว้นแต่อธิกรณ์ที่ลักษณะความผิดถึงอันติมวัตถุ
 4. อธิกรณ์ถึงที่สุด

        มาตรา ๖๔ สิทธินำอธิกรณ์มาฟ้องย่อมระงับ เพราะเหตุดังต่อไปนี้

 1. ผู้กระทำผิดถึงมรณภาพ
 2. ผู้กระทำผิดละเพศภิกษุ เว้นแต่อธิกรณ์ที่ลักษณะความผิดถึงอันติมวัตถุ

(๓) ได้ถอนฟ้องหรือถอนคำร้องทุกข์ หรือยอมความกันแล้วโดยถูกต้องตาม

ระเบียบแบบแผน

(๔) อธิกรณ์ระงับไปด้วยเหตุตามมาตรา ๖๓ แห่งประมวลนี้

(๕) มีคำวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว

(๖) มีสังฆาณัติออกใช้ภายหลังการกระทำผิดยกเลิกความผิดนั้น

(๗) มีสังฆาณัติยกเว้น

 

ลักษณะ ๒

การฟ้องอธิกรณ์

        มาตรา ๖๕ การฟ้องอธิกรณ์ ให้ยื่นฟ้องต่อคณะวินัยธรชั้นต้นคณะใดคณะหนึ่ง ที่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์ตามบทบัญญัติแห่งประมวลนี้

        มาตรา ๖๖ จะฟ้องผู้ใดเป็นจำเลยยังคณะวินัยธร โจทก์พึงแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้นั้นทราบก่อน

        มาตรา ๖๗ ฟ้องต้องทำเป็นหนังสือ และต้องมี

 1. ชื่อคณะวินัยธรจังหวัด
 2. วัน เดือน ปี
 3. อธิกรณ์ระหว่างผู้ใดเป็นโจทก์ ผู้ใดจำเลย และวัตถุแห่งความผิด

(๔)  ชื่อพระธรรมธรผู้เป็นโจทก์ ถ้าบุคคลเป็นโจทก์ให้ลงชื่อ ฉายา อายุ พรรษา

วัดที่สำนักอยู่ หรือชื่อ ชื่อสกุล อายุ ที่อยู่ แล้วแต่กรณี

(๕) ชื่อ ฉายา อายุ พรรษา วัดที่สำนักอยู่ของจำเลย

(๖) การกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่

เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้นๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จำเลยจะเข้าใจข้อหาได้ดี

        ในอธิกรณ์ฐานหมิ่นประมาท คำพูด หนังสือ ภาพขีดเขียน ภาพตีพิมพ์ หรือสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับข้อหมิ่นประมาท ให้กล่าวไว้โดยบริบูรณ์ หรือติดท้ายฟ้องมาด้วย

             (๗) อ้างพระวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์หรือสังฆาณัติซึ่งบัญญัติว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิด

             (๘) ลายมือชื่อโจทก์ และผู้เขียนหรือผู้พิมพ์ฟ้อง

        มาตรา ๖๘ ความผิดหลายวัตถุจะรวมในฟ้องเดียวกันก็ได้ แต่ให้แยกวัตถุเรียงเป็นลำดับกันไป ความผิดแต่ละวัตถุจะถือว่าเป็นข้อหาแยกจากข้อหาอื่นก็ได้

        มาตรา ๖๙ ถ้าฟ้องไม่ต้องตามพระวินัย สังฆาณัติ หรือระเบียบแบบแผนใดๆให้คณะวินัยธรสั่งโจทก์ให้แก้ฟ้อง ให้ถูกต้อง

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003433844
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
861
1635
9714
11332
31614
58267
3433844

Forecast Today
1944

9.94%
31.71%
3.53%
2.26%
0.04%
52.52%
Online (15 minutes ago):97

Your IP:3.95.63.218

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 100 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.