Get Adobe Flash player

ภาคที่ ๖

พยานหลักฐาน

--------------

ลักษณะ ๑

หลักทั่วไป

        มาตรา ๑๔๓ พยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ ซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ ให้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ แต่ต้องเป็นพยานชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยประการอื่นอันมิชอบ และให้สืบตามบทบัญญัติแห่งประมวลนี้

        มาตรา ๑๔๔ ให้คณะวินัยธรใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวง อย่าด่วนวินิจฉัยลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทำผิดจริง และจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดอันนั้น

        เมื่อมีการสงสัยตามสมควรว่า จำเลยได้กระทำผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่จำเลย เว้นแต่การกระทำของจำเลยเป็นที่น่ารังเกียจทางพระวินัย

        มาตรา ๑๔๕ ระหว่างการพิจารณา โดยความเห็นชอบของคณะวินัยธร หรือคู่อธิกรณ์ฝ่ายใดขอร้อง คณะวินัยธรมีอำนาจสืบพยานเพิ่มเติม จะสืบเองหรือส่งประเด็นไปสืบก็ได้

        มาตรา ๑๔๖ คณะวินัยธรเป็นผู้สืบพยาน จะสืบในคณะวินัยธร หรือในที่อื่นก็ได้ แล้วแต่เห็นสมควรตามลักษณะของพยาน

        มาตรา ๑๔๗ เมื่อจำเป็น คณะวินัยธรมีอำนาจไปเองหรือตั้งการกสงฆ์หรือพระภิกษุผู้สามารถรูปใดรูปหนึ่งไปเดินเผชิญสืบพยาน หรือส่งประเด็นให้คณะวินัยธรอื่นสืบพยาน ให้ผู้เดินเผชิญสืบและคณะวินัยธรที่รับประเด็น มีอำนาจและหน้าที่ดังคณะวินัยธรเดิม และคณะวินัยธรที่รับประเด็นมีอำนาจส่งประเด็นไปยังคณะวินัยธรอื่นอีกต่อหนึ่งได้

        เมื่อคู่อธิกรณ์แถลงต่อคณะวินัยธร ขอไปฟังการพิจารณา ก็ให้คณะวินัยธรสั่งหรือจัดการให้เป็นไปตามคำขอนั้น

        ถ้าคู่อธิกรณ์ฝ่ายใดไม่ติดใจไปฟังการพิจารณา จะยื่นคำถามคำซักเป็นหนังสือก็ได้ ให้คณะวินัยธรหรือผู้เดินเผชิญสืบพยานตามนั้น

        ให้ส่งสำนวนหรือสำเนาฟ้อง สำเนาคำให้การและเอกสารหรือของกลางเท่าที่จำเป็นให้แก่ผู้เดินเผชิญสืบ หรือแก่คณะวินัยธรผู้รับประเด็นเพื่อสืบพยาน เมื่อคู่อธิกรณ์ที่ขอให้สืบพยานไม่ติดใจไปฟังการพิจารณา ก็ให้ยื่นคำถามพยาน เป็นหนังสือ

        เมื่อสืบพยานเสร็จแล้ว ให้ผู้เดินเผชิญสืบหรือคณะวินัยธรผู้รับประเด็น ส่งถ้อยคำสำนวนพร้อมทั้งเอกสารหรือของกลางไปยังคณะวินัยธรเดิม

        มาตรา ๑๔๘ เมื่อคู่อธิกรณ์หรือผู้ใดซึ่งจะต้องให้การ หรือส่งพยานหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

             (๑) ข้อความหรือเอกสาที่เป็นความลับในคณะสงฆ์อยู่

             (๒) ข้อความลับหรือเอกสารลับ ซึ่งได้มา หรือทราบ เนื่องในปกติจริยาหรือหน้าที่ของเขา

             (๓) วิธีการ แบบแผน หรืองานอย่างอื่น ซึ่งพระวินัย กฎหมาย หรือสังฆาณัติ คุ้มครองไม่ยอมให้เปิดเผย

        คู่อธิกรณ์หรือบุคคลนั้น ๆ มีอำนาจไม่ยอมให้การหรือส่งพยานหลักฐาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าคณะฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณาจักร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความลับนั้น

        ถ้าคู่อธิกรณ์หรือบุคคลใดไม่ยอมให้การ หรือไม่ส่งพยานหลักฐานดังกล่าวแล้ว คณะวินัยธรมีอำนาจออกหนังสือเรียกเจ้าอาวาส เจ้าคณะฝ่ายบริหาร หรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับความลับนั้นมาแถลงต่อคณะวินัยธร ถ้าเจ้าหน้าที่หรือบุคคลนั้นเป็นคฤหัสถ์ ให้คณะวินัยธรขออำนาจต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณาจักรเพื่อกระทำการนั้น เพื่อวินิจฉัยว่าการไม่ยอมนั้นมีเหตุผลค้ำจุนหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่มีเหตุผล ให้คณะวินัยธรบังคับให้ให้การ หรือส่งพยานหลักฐานนั้น

 

ลักษณะ ๒

พยานบุคคล

        มาตรา ๑๔๙ ห้ามมิให้โจทก์อ้างจำเลยเป็นพยาน

        มาตรา ๑๕๐ จำเลยอาจอ้างตนเองเป็นพยานได้

        ในกรณีที่จำเลยอ้างตนเองเป็นพยาน คณะวินัยธรจะให้เข้าสืบก่อนพยานอื่นของฝ่ายจำเลยก็ได้ ถ้าคำจำเลยซึ่งให้การเป็นพยานนั้นปรักปรำ หรือเสียหายแก่จำเลยอื่น จำเลยอื่นนั้นซักคัดค้านได้

        มาตรา ๑๕๑ คู่อธิกรณ์อาจตั้งคำถามหรือติงพยานได้ในเมื่อพยานนั้นให้การเสร็จแล้ว

        พยานไม่ต้องตอบคำถามทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม อันอาจจะทำให้เขาถูกฟ้องอธิกรณ์ หรือถูกฟ้องคดีในฝ่ายบ้านเมือง เมื่อมีคำถามเช่นนั้น ให้คณะวินัยธรเตือนพยาน

        มาตรา ๑๕๒ ในระหว่างพิจารณา คณะวินัยธรมีอำนาจถามโจทก์จำเลย หรือพยานคนใดได้

        ห้ามิให้ถามจำเลย เพื่อประโยชน์แต่เฉพาะจะเพิ่มเติมอธิกรณ์ของโจทก์ซึ่งบกพร่อง เว้นแต่จำเลยจะอ้างตนเองเป็นพยาน

        มาตรา ๑๕๓ ในระหว่างพิจารณา คณะวินัยธรมีอำนาจสั่งผู้ที่จะเป็นพยานซึ่งมิใช่จำเลยให้ออกไปอยู่นอกที่พิจารณาจนกว่าจะเข้ามาเบิกความ อนึ่ง เมื่อพยานเบิกความแล้ว จะให้รออยู่ในที่พิจารณาก่อนก็ได้

        มาตรา ๑๕๔ คำพยานชั้นไต่สวนมูลอธิกรณ์หรือชั้นพิจาณรานั้น ให้คณะวินัยธรจดไว้ แล้วอ่านให้พยานฟังต่อหน้าโจทก์จำเลย เว้นแต่ในกรณีดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๘๑ วรรค ๓ แห่งประมวลนี้

        ให้พยานนั้นและคณะวินัยธรลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

ลักษณะ ๓

พยานเอกสาร

        มาตรา ๑๕๕ ต้นฉบับเอกสารเท่านั้นที่อ้างเป็นพยานได้ ถ้าหาต้นฉบับไม่ได้ สำเนาที่รับรองว่าถูกต้องหรือพยานบุคคลที่รู้ข้อความก็อ้างเป็นพยานได้

        ถ้าอ้างหนังสือราชการทั้งในคณะสงฆ์ ทั้งในฝ่ายอาณาจักรเป็นพยาน แม้ต้นฉบับยังมีอยู่ จะส่งสำเนาที่เจ้าหน้าที่รับรองว่าถูกต้องก็ได้ เว้นแต่ในหนังสือเรียกจะบ่งไว้เป็นอย่างอื่น

        มาตรา ๑๕๖ เอกสารใดซึ่งคู่อธิกรณ์อ้างเป็นพยาน แต่เอกสารนั้นมิได้อยู่ในความยึดถือของเขาทั้งหลาย ถ้าคู่อธิกรณ์นั้นแจ้งถึงลักษณะและที่อยู่ของเอกสาร คณะวินัยธรมีอำนาจสั่งให้ผู้ยึดถือส่งเอกสารนั้นแก่คณะวินัยธรได้

 

ลักษณะ ๔

พยานวัตถุ

        มาตรา ๑๕๗ สิ่งใดใช้เป็นพยานวัตถุ ต้องนำสิ่งนั้นมายังคณะวินัยธร

        ในกรณีที่นำมาไม่ได้ ให้คณะวินัยธรไปตรวจจดบันทึกรายงานยังที่ที่พยานวัตถุนั้นอยู่ ตามเวลาและวิธีซึ่งคณะวินัยธรเห็นสมควร ตามลักษณะแห่งพยานวัตถุ

        มาตรา ๑๕๘ ระหว่างสอบสวน ไต่สวนมูลอธิกรณ์ หรือพิจารณาสิ่งของซึ่งเป็นพยานวัตถุ ต้องให้คู่อธิกรณ์หรือพยานตรวจดู

        ถ้ามีการแก้ห่อหรือทำลายตรา การห่อหรือตีตราใหม่ ให้ทำต่อหน้าคู่อธิกรณ์ หรือพยานที่เกี่ยวข้องกับการนั้น

 

ลักษณะ ๕

ผู้ชำนาญการพิเศษ

        มาตรา ๑๕๙ ผู้ใด โดยอาชีพหรือมิใช่ก็ตาม มีความชำนาญพิเศษในการใด ๆ เช่น ทางวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ ศิลปะ การฝีมือ ทางคันถธุระ ทางวิปัสสนาธุระ ซึ่งความเห็นของเขาอาจมีประโยชน์ในการสอบสวน ไต่สวนมูลอธิกรณ์ หรือพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์ อาจเป็นพยานในเรื่องต่าง ๆ เป็นต้นว่า ตรวจร่างกายหรือจิตของผู้เสียหาย ผู้ต้องหาหรือจำเลย ตรวจลายมือ ทำการทดลอง หรือกิจการอย่างอื่น ๆ

        คณะวินัยธรจะให้ผู้ชำนาญการพิเศษ ทำความเห็นเป็นหนังสือก็ได้ แต่ต้องให้มาเบิกความประกอบหนังสือนั้น ให้ส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวแล้วให้แก่คู่อธิกรณ์ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันเบิกความ

        ในกรณีที่ต้องใช้ผู้ชำนาญการพิเศษนี้ ถ้าหาไม่ได้ในฝ่ายคณะสงฆ์ ก็ให้คณะวินัยธรขออำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณาจักร เพื่อให้สำเร็จประโยชน์นั้น

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003433886
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
903
1635
9756
11332
31656
58267
3433886

Forecast Today
2016

9.94%
31.71%
3.53%
2.26%
0.04%
52.52%
Online (15 minutes ago):39

Your IP:3.95.63.218

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 143 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.