Get Adobe Flash player

สังฆาณัติกำหนดเขตภาค พุทธศักราช ๒๔๘๕

แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๘๖ [1]

----------------------------

 

สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ พระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

บัญญัติไว้ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๖

-----------------

 

        โดยที่สังฆสภาลงมติว่า สมควรแก้ไขเพิ่มเติมสังฆาณัติกำหนดเขตภาค พุทธศักราช ๒๔๘๕ ให้เป็นการเหมาะสม

        จึงมีพระบัญชาให้บัญญัติสังฆาณัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำของสังฆสภา ดังต่อไปนี้

        มาตรา ๑ สังฆาณัตินี้ให้เรียกว่า “สังฆาณัติกำหนดเขตภาค พุทธศักราช ๒๔๘๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๘๖”

        มาตรา ๒ ให้ใช้สังฆาณัตินี้ตั้งแต่วันที่ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป

        มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งสังฆาณัติกำหนดเขตภาค พุทธศักราช ๒๔๘๕ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

        “มาตรา ๔ เขตภาค ให้กำหนดตามเขตภาคปกครองฝ่ายบ้านเมือง แต่เมื่อจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น ย่อมทำได้โดยบทกติกาสงฆ์”

        มาตรา ๔ ให้สังฆนายกรักษาการตามสังฆาณัตินี้

 

ผู้รับสนองพระบัญชา

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

สังฆนายก

 

                [1] จากแถลงการณ์คณะสงฆ์  เล่ม ๓๑ ประจำเดือนกรกฎาคม กับ เดือนสิงหาคม ๒๔๘๖

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

002419566
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
490
1563
5541
14511
23715
64581
2419566

Forecast Today
1944

13.99%
23.16%
4.39%
2.88%
0.02%
55.55%
Online (15 minutes ago):44

Your IP:54.145.51.250

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 44 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.