Get Adobe Flash player

กติกาสงฆ์

กำหนดระเบียบการแต่งตั้งพระธรรมธร

พุทธศักราช ๒๔๘๘ [1]

-----------

สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์

สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์  พระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

ตราไว้ ณ วันที่ ๑๓  มิถุนายน  พุทธศักราช ๒๔๘๘

-------------------------

 

        โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดระเบียบการแต่งตั้งพระธรรมธร ตามความในมาตรา ๒ (๒) แห่งประมวลระเบียบวิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์ พุทธศักราช ๒๔๘๖

        จึงมีพระบัญชาให้ตรากติกาสงฆ์ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

        มาตรา๑ กติกาสงฆ์นี้ ให้เรียกว่า “กติกาสงฆ์กำหนดระเบียบการแต่งตั้งพระธรรมธร พุทธศักราช ๒๔๘๘”

        มาตรา ๒ ให้ใช้กติกาสงฆ์นี้ ตั้งแต่วันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป

        มาตรา ๓ ให้มีพระธรรมธรรูปหนึ่ง เป็นผู้บริหารส่วนรวมของพระธรรมธรจังหวัด เรียกโดยตำแหน่งว่า “หัวหน้าพระธรรมธร” ถ้าเป็นการสมควรจะให้มีผู้ช่วยด้วยก็ได้

        มาตรา ๔ ในจังหวัดหนึ่ง ให้มีพระธรรมธรรูปหนึ่ง เรียกโดยตำแหน่งว่า “พระธรรมธรจังหวัด”

        มาตรา ๕ ให้พระธรรมธรทุกประเภทเป็นพระคณาธิการสังกัดองค์การปกครอง

ส่วนที่ ๑

คุณสมบัติทั่วไปของพระธรรมธร

มาตรา ๖ พระภิกษุผู้จะดำรงตำแหน่งพระธรรมธร ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

 1. มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย
 2. เป็นผู้ฉลาดสามารถในการบริหารการคณะสงฆ์ตามระบอบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 3. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 4. ไม่เปนผู้อาพาธด้วยโรคอันน่ารังเกียจ มีโรคเรื้อน เป็นต้น หรือวรรณโรคในระยะ

อันตราย

 1. ไม่เคยต้องคำวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่พึงรังเกียจมาก่อน
 2. ไม่เคยถูกให้ออกจากตำแหน่งใด ๆเพาะความผิดมาก่อน

 

ส่วนที่ ๒

การแต่งตั้งพระธรรมธร

๑. หัวหน้าพระธรรมธรและผู้ช่วย

        มาตรา ๗ พระภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพระธรรมธรหรือผู้ช่วย ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

 1. มีพรรษาพ้น ๑๐
 2. เป็นเปรียญไม่ต่ำกว่า ๖ ประโยค และเป็นนักธรรมชั้นเอก
 3. มีสำนักอยู่ในจังหวัดพระนครหรือธนบุรี

        มาตรา ๘ ในการแต่งตั้งหัวหน้าพระธรรมธรหรือผู้ช่วย ให้สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง คัดเลือกพระภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติตามมาตรา ๖ และ ๗ แห่งกติกาสงฆ์นี้ มีจำนวน ๓ รูป เสนอคณะสังฆมนตรีพิจารณาเลือก ๑ รูป แล้วให้คณะสังฆมนตรีนำกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อมีพระบัญชาแต่งตั้ง

        มาตรา ๙ ถ้าหัวหน้าพระธรรมธรพ้นจากตำแหน่ง ให้สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครองสั่งผู้ช่วยหัวหน้าพระธรรมธรให้รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าพระธรรมธรไปก่อน แล้วให้รีบดำเนินการตามมาตรา ๘ แห่งกติการสงฆ์นี้

 

๒. พระธรรมธรจังหวัด

        มาตรา ๑๐ พระภิกษุผู้จะดำรงตำแหน่งพระธรรมธรจังหวัด ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

 1. มีพรรษาพ้น ๕
 2. เป็นเปรียญหรือเป็นนักธรรมชั้นเอก
 3. มีสำนักอยู่ในจังหวัดที่ตนจะรับตำแหน่ง

         มาตรา ๑๑ การแต่งตั้งพระธรรมธรจังหวัด ให้หัวหน้าพระธรรมธรคัดเลือกพระภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๐ แห่งกติกาสงฆ์นี้มีจำนวน ๒ รูป เสนอ ก.ส.พ. พิจารณาเลือก ๑ รูป แล้วให้รายงานไปยังสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครองเพื่อแต่งตั้ง

         ถ้าหาพระภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติเฉพาะตามมาตร ๑๐ แห่งกติการสงฆ์นี้ไม่ได้ ให้หัวหน้าพระธรรมธรสั่งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควรให้รักษาการในตำแหน่งก่อน

         มาตรา ๑๒ ถ้าพระธรรมธรจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง ให้หัวหน้าพระธรรมธรสั่งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควรให้รักษาการในตำแหน่งไปก่อน แล้วให้รีบดำเนินการมาตรา ๑๑ แห่งกติกาสงฆ์นี้

         มาตรา ๑๓ ในกรณีที่พระธรรมธรไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ ถ้าเป็น

 1. หัวหน้าพระธรรมธร ให้ผู้ช่วยหัวหน้าพระธรรมธรรักษาการแทน
 2. พระธรรมธรจังหวัด ให้หัวหน้าพระธรรมธรสั่งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่

เห็นสมควรในจังหวัดนั้น ๆ ให้รักษาการแทน เฉพาะจังหวัดพระนครและธนบุรี หัวหน้าพระธรรมธรจะรักษาการเองก็ได้

 

ส่วนที่ ๓

หน้าที่และอำนาจของพระธรรมธร

๑. หัวหน้าพระธรรมธร

    มาตรา ๑๔ หัวหน้าพระธรรมธรมีหน้าที่ดังนี้

 1. ปฏิบัติการตามที่กำหนดไว้ในกติกาสงฆ์นี้ และตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ

วิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์ แทนหรือช่วยพระธรรมธรจังหวัดในชั้นอุธรณ์และฎีกา

 1. ให้คำแนะนำหรือคำชี้แจงแก่พระธรรมธรจังหวัด
 2. รายงานผลแห่งการปฏิบัตืงานในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินอธิกรณ์ใน

หน้าที่ของพระธรรมธร ตามระเบียบซึ่งจะได้วางไว้

     และมีอำนาจดังนี้

 1. ดำเนินอธิกรณ์ได้ในคณะวินัยธรทุกชั้น
 2. สั่งการในงานธุรการ หรือในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามประมวลระเบียบวิธี

พิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์ อันมิได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใดจะพึงปฏิบัติโดยเฉพาะ

 1. สั่งพักพระธรรมธรจังหวัดจากตำแหน่งหน้าที่ได้

 

๒. พระธรรมธรจังหวัด

     มาตรา ๑๕ พระธรรมธรจังหวัดมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

 1. มีหน้าที่และอำนาจตามประมวลระเบียบ วิธีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์ซึ่ง

บัญญัติไว้ว่าเป็นหน้าที่และอำนาจพระธรรมธร

 1. มีหน้าที่และอำนาจดำเนินอธิกรณ์ในจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้งให้ประจำ เว้นแต่

                  ก. ได้รับคำสั่งจากหัวหน้าพระธรรมธรให้ช่วยดำเนินอธิกรณ์ในจังหวัด   อื่น เป็นการชั่วคราว

                  ในกรณีเช่นนี้ เมื่อหัวหน้าพระธรรมธรได้รับแจ้งให้คณะวินัยธรชั้นต้นซึ่งเป็นเจ้าของเขตอำนาจในจังหวัดที่ได้ไปช่วยนั้นทราบแล้ว พระธรรมธรจังหวัดรูปนั้นย่อมมีอำนาจดำเนินอธิกรณ์ในคณะวินัยธรชั้นต้นตลอดถึงชั้นอุธรณ์และฎีกา

                  ข. เมื่ออธิกรณ์ใด ที่พระธรรมธรจังหวัดในจังหวัดอื่น นอกจากจังหวัดพระนครและธนบุรี ได้ดำเนินไว้ในคณะวินัยธรชั้นต้นชั้นอุธรณ์หรือชั้นฎีกา พระธรรมธรจังหวัดจะมอบให้หัวหน้าพระธรรมธรดำเนินอธิกรณ์แทนก็ได้ และเมื่อมีการมอบกันแล้ว ให้หัวหน้าพระธรรมธรแจ้งไปยังหัวหน้าคณะวินัยธรชั้นอุธรณ์หรือประธานคณะวินัยธรทราบ

                  ค. ในอธิกรณ์ที่คณะวินัยธรส่งประเด็นไปสืบพยานยังคณะวินัยธรอื่น พระธรรมธรจังหวัดแห่งจังหวัดนั้น หรือพระธรรมธรจังหวัดผู้ดำเนินอธิกรณ์มาแต่ต้น มีอำนาจดำเนินอธิกรณ์ในคณะวินัยธรที่สืบพยานสี้นได้

 

ส่วนที่ ๔

การพ้นตำแหน่งหน้าที่

      มาตรา ๑๖ พระธรรมธรย่อมพ้นตำแหน่งหน้าที่ เมื่อ

 1. ถึงมรณภาพ
 2. พ้นจากความเป็นภิกษุ
 3. ยกเป็นกิตติมศักดิ์
 4. ลาออก และได้รับอนุมัติแล้ว
 5. ให้ออก

         มาตรา ๑๗ ให้นำลักษณะ ๔ อันว่าด้วยจริยาพระคณาธิการในสังฆาณัติระเบียบพระคณาธิการมาบังคับใช้โดยอนุโลม

         มาตรา ๑๘ ให้สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง รักษาการตามกติกาสงฆ์นี้ และให้มีอำนาจวางระเบียบเพื่อปฎิบัติการให้เป็นไปตามกติกาสงฆ์นี้

 

         ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๘

 

ผู้รับสนองพระบัญชา

  

พระเทพเวที

สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง

รักษาการแทนสังฆนายก

 

 

 

 

 

[1] ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๓๓ เดือนกรกฎาคม และเดือนกันยายน ๒๔๘๘ หน้า ๑-๘

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003433771
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
788
1635
9641
11332
31541
58267
3433771

Forecast Today
1872

9.94%
31.71%
3.53%
2.26%
0.04%
52.52%
Online (15 minutes ago):36

Your IP:3.95.63.218

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 127 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.