Get Adobe Flash player

ประกาศสังฆนายก

เรื่องระเบียบการแต่งตั้งพระคณาจารย์ [1]

---------------------

 

        โดยที่เห็นสมควรจะวางระเบียบการแต่งตั้งพระคณาจารย์ขึ้นไว้ คณะสังฆมนตรีจึงลงมติให้วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ระเบียบนี้ ให้เรียกว่า “ระเบียบการแต่งตั้งพระคณาจารย์”

๒. ให้ใช้รเบียบนี้ตั้งแต่วันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป

๓. พระคณาจารย์ในระเบียบนี้ หมายถึงพระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษในฝ่ายปริยัติ ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยพระบรมราชโองการ

๔. พระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สมควรได้รับยกย่องให้เป็นพระคณาจารย์ ย่อมทำได้ ๓ ทาง

(๑) พระคณาจารย์ทางเทศนา

(๒) พระคณาจารย์ทางรจนา

(๓) พระคณาจารย์ทางคันถธุระ

๕. พระคณาจารย์มี ๓ ชั้น

(๑) พระคณาจารย์ตรี เทียบชั้นเจ้าคณะอำเภอ

(๒) พระคณาจารย์โท เทียบชั้นเจ้าคณะจังหวัด

(๓) พระคณาจารย์เอก เทียบชั้นเจ้าคณะตรวจการ

๖. คุณสมบัติทั่วไปของพระคณาจารย์

(๑) ได้บำเพ็ญศาสนกิจในทางนั้น ๆ จนเป็นที่ปรากฏในคณะสงฆ์และประชาชน

(๒) เป็นนักธรรมหรือเปรียญ

(๓) เป็นครูสอนธรรมหรือบาลี

(๔) เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมหรือบาลีสนามหลวง

(๕) มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระวินัย

(๖) มีอายุพรรษาสมควรแก่ตำแหน่ง

 

พระคณาจารย์ตรี

 

        ๗.พระคณาจารย์ตรีทางเทศนา ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

     (๑) เป็นนักธรรมชั้นเอกหรือเป็นเปรียญ

     (๒) ได้เทศนาโดยปฏิภาณ สอนประชาชนไม่น้อยกว่า ๓ ปี ในความรับรอง

ของคณะสงฆ์ หรือได้แต่งเทศนาไม่น้อยกว่า ๕ กัณฑ์ ซึ่งคณะสงฆ์รับรอง

        ๘. พระคณาจารย์ตรีทางรจนา ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะทาง ดังนี้

     (๑) เป็นเปรียญ

     (๒) ได้แต่งหนังสือว่าด้วยคำสอนทางพระพุทธศาสนาไม่น้อยกว่า ๕๐ หน้า

พิมพ์ดีดหน้าละ ๒๐ บรรทัด ซึ่งคณะสงฆ์รับรองแล้ว หรือได้แปลหนังสือที่เป็นความรู้ทางศาสนาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หน้าพิมพ์ดีดหน้าละ ๒๐ บรรทัด ซึ่งคณะสงฆ์รับรองแล้ว

        ๙. พระคณาจารย์ตรีทางคันถธุระ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะทาง ดังนี้

     (๑) เป็นเปรียญตั้งแต่ ๔ ประโยคขึ้นไป

     (๒) ได้แต่งตำราอันเป็นประโยชน์แก่การศึกษาธรรมหรือบาลี ซึ่งคณะสงฆ์

รับรองแล้ว หรือ

     (๓) เป็นครูสอนบาลีมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๕ ปี และมีนักเรียนสอบได้ใน

สนามหลวงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ หรือเป็นกรรมการตรวจประโยคธรรม หรือบาลีสนามหลวงมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือได้จัดตั้งสำนักเรียนบาลีขึ้นเป็นหลักฐาน มีนักเรียนสอบได้ในสนามหลวงไม่น้อยกว่า ๓ ปี ในระยะติดต่อกัน

 

พระคณาจารย์โท

๑๐.พระคณาจารย์โททางเทศนาต้องมีคุณสนบัติเฉพาะดังนี้

 1. เป็นเปรียญตั้งแต่ ๔ ประโยคขึ้นไป หรือเป็นพระคณาจารย์ตรี ทางใดทางหนื่ง

มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี

 1.  ได้เทศนาโดยปฏิภาณสอนประชาชนไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในความรับรองของ

คณะสงฆ์ หรือได้แต่งเทศนาไม่น้อยกว่า ๑๐ กัณฑ์ ซึ่งคณะสงฆ์รับรองแล้ว

 1. เป็นครูสอน นักธรรม หรือ บาลี และมีนักเรียนข้าสอบได้ในสนามหลวง หรือ
 2. เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมหรือบาลีสนามหลวงมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

หรือได้จัดตั้งสำนักเรียนธรรมหรือบาลีขึ้นเป็นหลังฐาน มีนักเรียนนสอบได้ในสนามหลวง

 

๑๑.พระคณาจารย์โททางรจนา ต้องมีคุณสนบัติเฉพาะดังนี้

 1. เป็นเปรียญตั้งแต่ ๕ ประโยคขึ้นไป หรือเป็นพระคณาจารย์ตรี ทางใดทาง

หนึ่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี

 1. ได้แต่งหนังสือว่าด้วยคำสอนทางพระพุทธศาสนาไม่น้อยกว่าร้อย ๑๐๐

หน้าพิมพ์ดีดหน้าละ ๒๐ บรรทัดซึ่งคณะสงฆ์รับรองแล้ว หรือได้แปลหนังลือที่เป็นความรู้ทางศาสนาไม่น้อยกว่า ๒๐๐ หน้าพิมพ์ดีด หน้าละ ๒๐ บรรทัด ซึ่งคณะสงฆ์รับรองแล้ว

 1. เป็นครูสอนธรรมหรือบาลีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีนักเรียนเข้าสอบ

ได้ในสนามหลวง หรือ

 1. เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมหรือบาลีสนามหลวงไม่น้อยกว่า ๓ ปี

หรือเป็นกรรมการออกข้อสอบธรรม หรือบาลีสนามหลวงไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือได้จัดตั้งสำนักเรียนธรรมหรือบาลีขึ้นเป็นหลังฐานมีนักเรียนเข้าสอบได้ในสนามหลวง

๑๒.พระคณาจารย์โททางคันธุระ ต้องมีคุณสนบัติเฉพาะดังนี้

 1. เป็นเปรียญตั้งแต่ ๖ ประโยคขึ้นไป หรือเป็นพระคณาจารย์ตรี ทางใดทาง

หนึ่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

 1. ได้ชำระปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง ซึ้อคณะสงฆ์รับลองแล้ว
 2. เป็นครูสอนบาลีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีนักเรียนเข้าสอบได้ใน

สนามหลวงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ หรือ

 1. เป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวงมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ

เป็นกรรมการออกข้อสอบ ธรรมหรือบาลีสนามหลวงไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือได้จัดตั้งสำนักเรียนบาลีขึ้นเป็นหลักฐาน และมีนักเรียนสอบได้ในสนามหลวง ตั้งแต่ชั้นประโยค ๔ ขึ้นไป

 

พระคณาจารย์เอก

 

๑๓. พระคณาจารย์เอกทางศาสนา ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

 1. เป็นเปรียญตั้งแต่ ๖ ประโยคขึ้นไป หรือเป็นพระคณาจารย์โททางใดทาง

หนึ่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

 1. ได้เทศนาโดยปฏิภาณสอนประชาชนใน้อยกว่า ๑๐ ปี ในความรับรอง

ของคณะสงฆ์ หรือได้แต่งเทศนาไม่น้อยกว่า ๒๐ กัณฑ์ ซึ่งคณะสงฆ์รับรองแล้ว

 1. เป็นครูสอนธรรมหรือบาลีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีนักเรียนสอบได้

ในสนามหลวง

 1. เป็นกรรมการตรวจประโยคนักธรรมหรือบาลีสนามหลวงม่น้อยกว่า ๕ ปี

หรือเป็นกรรมการออกข้อสอบประโยคธรรมหรือบาลีสนามหลวงมาแล้วไม่น้อบกว่า ๕ ปี หรือได้จัดตั้งสำนักเรียนธรรมหรือบาลีขึ้นเป็นหลักฐาน มีนักเรียนสอบได้ในสนามหลวง

๑๔. พระคณาจารย์เอกทางรจนา ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

 1. เป็นเปรียญตั้งแต่ ๖ ประโยคขึ้นไป หรือเป็นพระคณาจารย์โททางใดทาง

หนึ่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

 1. ได้แต่งตั้งหนังสือว่าด้วยคำสอนทางพระพุทธศาสนาไม่น้อยกว่า๑๕๐หน้า

พิมพ์ดีด หน้าละ ๒๐ บรรทัดซึ้งคณะสงฆ์รับรองแล้ว หรือได้แปลหนังลือที่เป็นความรู้ทางศาสนาไม่น้อยกว่า ๓๐๐ หนาพิมพ์ดีด หน้าละ ๒๐ บรรทัด ซึ่งคณะสงฆ์รับรองแล้ว

 1. เป็นครูสอนธรรมหรือบาลีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีนักเรียนสอบได้

ในสนามหลวง

 1. เป็นกรรมการตรวจประโยคนักธรรม หรือ บาลีสนามหลวงมาแล้วไม่น้อย

กว่า ๕ ปี หรือเป็นกรรมการออกข้อสอบธรรม หรือ บาลีสนามหลวงมาแล้วไม่น้อบกว่า ๕ ปี หรือได้จัดตั้งสำนักเรียนธรรมหรือบาลีขึ้นเป็นหลักฐาน มีนักเรียนสอบได้ในสนามหลวง

๑๕. พระคณาจารย์เอกทางคันถธุระ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

 1. เป็นเปรียญตั้งแต่ ๗ ประโยคขึ้นไป หรือเป็นพระคณาจารย์โททางใดทาง

หนึ่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

 1. ได้ชำระปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง ซึ่งคณะสงฆ์รับรองแล้ว
 2. เป็นครูสอนบาลีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และมีนักเรีองสอบได้ใน

สนามหลวงไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐

 1. เป็นกรรมการตรวจประโยคนักธรรมหรือบาลีสนามหลวงมาแล้วไม่น้อย

กว่า ๑๐ ปี หรือเป็นกรรมการออกข้อสอบธรรมหรือบาลีสนามหลวงมาแล้วไม่น้อบกว่า ๕ ปี หรือได้จัดตั้งสำนักเรียนธรรมหรือบาลีขึ้นเป็นหลักฐาน มีนักเรียนสอบได้ในสนามหลวงตั้งแต่ชั้นประโยค ๖ ขึ้นไป

๑๖. ให้เจ้าสำนัก หรือเจ้าอาวาส เจ้าคณะ เสนอชื่อพระภิกษุผู้คุณวุฒิพิเศษ สมควรได้รับยกย่องเป็นพระคณาจารย์ชั้นนั้น ๆ พร้อมทั้งคุณสมบัติต่อเจ้าคณะลำดับชั้นจนถึงองค์การศึกษา ถ้าได้แต่งหรือได้ชำระหนังลือ ให้เสนอฉบับหนังสือนั้นด้วย

 

๑๗.เมื่อคณะมนตรีว่าการองค์การศึกษาพิจารณาเห็นสมควรแล้ว ให้นำเสนอคณะสังฆมนตรีต่อไป

๑๘. เมื่อคณะมนตรี พิจารณาลงมติเห็นชอบแล้วสังฆนายกจะได้ดำเนินการขอพระราชทานเพื่อแต่งตั้ง

๑๙. ให้คณะสังฆมนตรีว่าการองค์การศึกษา รักษาการตามระเบียบนี้

 

             ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทศักราช ๒๔๘๘

 

 

พระเทพเวที

สังฆมนตรีว่าการองค์การเผยแผ่

รักษาการแทนสังฆนายก

 

 

[1]  ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๓๓ ภาค ๒ เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๔๘๘

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003490227
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1312
1861
4290
12772
36576
51421
3490227

Forecast Today
2856

9.77%
32.01%
3.48%
2.24%
0.04%
52.46%
Online (15 minutes ago):92

Your IP:107.23.129.77

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 288 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.