Get Adobe Flash player

 

สังฆาณัติกำหนดเขตภาค

พุทธศักราช ๒๔๘๕ [1]

แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๒

ส.ด. พระวชิรญาณวงศ์

สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

บัญญัติไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒

-----------------------------

        โดยที่สังฆสภาลงมติว่า สมควรแก้ไขเพิ่มเติมสังฆาณัติกำหนดเขตภาค พุทธศักราช ๒๔๘๕ มาตรา ๕

        จึงมีพระบัญชาพระบัญญัติสังฆาณัติไว้ โดยคำแนะนำของสังฆสภา ดังต่อไปนี้

        มาตรา ๑ สังฆาณัตินี้ให้เรียกว่า “สังฆาณัติกำหนดเขตภาค พุทธศักราช ๒๔๘๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๒”

        มาตรา ๒ ให้ใช้สังฆาณัตินี้ถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป

        มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทบัญญัติแห่งสังฆาณัติกำหนดเขตภาค พุทธศักราช ๒๔๘๕ ดังต่อไปนี้

        “มาตรา ๕ ทวิ ให้เจ้าคณะตรวจการภาค มีเลขานุการภาครูปละ ๑ รูป ถ้าจำเป็นจะให้เจ้าคณะตรวจการผู้ช่วยมีเลขานุการรูปละ ๑ รูปก็ได้

        มาตรา ๔ ให้สังฆนายกรักษาการตามสังฆาณัตินี้

 

ผู้รับสนองพระบัญชา

ส.ด. พระพุทธโฆษาจารย์

สังฆนายก

 

            [1]จากแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๓๗ ภาค ๖ หน้า ๔๙๐-๔๙๑

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003260815
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
239
2213
7817
16785
51127
71570
3260815

Forecast Today
2328

10.56%
30.44%
3.62%
2.37%
0.02%
52.98%
Online (15 minutes ago):86

Your IP:34.203.245.76

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 333 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.