Get Adobe Flash player

 

สังฆาณัติกำหนดเขตภาค

พุทธศักราช ๒๔๘๕ [1]

แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๒

ส.ด. พระวชิรญาณวงศ์

สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

บัญญัติไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒

-----------------------------

        โดยที่สังฆสภาลงมติว่า สมควรแก้ไขเพิ่มเติมสังฆาณัติกำหนดเขตภาค พุทธศักราช ๒๔๘๕ มาตรา ๕

        จึงมีพระบัญชาพระบัญญัติสังฆาณัติไว้ โดยคำแนะนำของสังฆสภา ดังต่อไปนี้

        มาตรา ๑ สังฆาณัตินี้ให้เรียกว่า “สังฆาณัติกำหนดเขตภาค พุทธศักราช ๒๔๘๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๒”

        มาตรา ๒ ให้ใช้สังฆาณัตินี้ถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป

        มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทบัญญัติแห่งสังฆาณัติกำหนดเขตภาค พุทธศักราช ๒๔๘๕ ดังต่อไปนี้

        “มาตรา ๕ ทวิ ให้เจ้าคณะตรวจการภาค มีเลขานุการภาครูปละ ๑ รูป ถ้าจำเป็นจะให้เจ้าคณะตรวจการผู้ช่วยมีเลขานุการรูปละ ๑ รูปก็ได้

        มาตรา ๔ ให้สังฆนายกรักษาการตามสังฆาณัตินี้

 

ผู้รับสนองพระบัญชา

ส.ด. พระพุทธโฆษาจารย์

สังฆนายก

 

            [1]จากแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๓๗ ภาค ๖ หน้า ๔๙๐-๔๙๑

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

002990431
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
123
2314
14747
14747
49447
68205
2990431

Forecast Today
2880

11.74%
27.80%
3.84%
2.56%
0.03%
54.03%
Online (15 minutes ago):49

Your IP:54.224.166.141

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 70 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.