Get Adobe Flash player

สังฆาณัติ

กำหนดเขตภาค พ.ศ.๒๕๐๓ [1]

-----------

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

บัญญัติไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๐๓

-----------------

 

        โดยที่สังฆสภาลงมติว่า สมควรกำหนดเขตภาคเสียใหม่ เพื่อสะดวกแก่การบริหารการคณะสงฆ์ ตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔

        จึงมีพระบัญชาให้บัญญัติสังฆาณัติรับไว้คำแนะนำของสังฆสภา ดังต่อไปนี้

        มาตรา ๑ สังฆาณัตินี้ให้เรียกว่า “สังฆาณัติกำหนดเขตภาค พ.ศ. ๒๕๑๓”

        มาตรา ๒ ให้ใช้สังฆาณัตินี้ ถัดจากวัดประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป

        มาตรา ๓ ตั้งแต่วันใช้สังฆาณัตินี้ ให้ยกเลิกสังฆาณัติกำหนดเขตภาค พุทธศักราช ๒๔๘๕  และสังฆาณัติกำหนดเขตภาค พุทธศักราช ๒๔๘๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๘๖ และสังฆาณัติกำหนดเขตภาค พุทธศักราช ๒๔๘๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๒ และให้ยกเลิกกฎ อาณัติสงฆ์ ข้อบังคับ และระเบียบอื่นในสังฆสภาที่มีบัญญัติไว้แล้วในสังฆาณัตินี้ หรือซึ่งแย้งกับบทสังฆาณัติแห่งสังฆาณัตินี้

        มาตรา ๔ ให้รวมจังหวัดเป็นภาค ดังนี้

 

             ภาค ๑ มีจังหวัดรวม ๗ จังหวัด คือ จังหวัดพระนคร จังหวัดธนบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม

             ภาค ๒ มีจังหวัด รวม ๔ จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล

             ภาค ๓ มีจังหวัด รวม  ๕  จังหวัด คือ จังหวดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎ์ธานี

     ภาค ๔ มีจังหวัด รวม ๕ จังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง จังหวัดกระปี่

จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง

             ภาค ๕  มีจังหวัดรวม ๖ จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดกาญจนบุรี

             ภาค ๖ มีจังหวัด ๖ จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี

             ภาค ๗ มีจังหวัดรวม ๘ จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดจาก และจังหวัดเพชรบูรณ์

             ภาค ๘ มีจังหวัดรวม ๗ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

             ภาค๙ มีจังหวัดรวม ๕ จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสกลนคร

             ภาค ๑๐ มีจังหวัดรวม ๕ จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดนครพนม

             ภาค ๑๑ มีจังหวัดรวม ๕ จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ

             ภาค ๑๒ มีจังหวัดรวม ๗ จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดตราด และจังหวัดนครนายก

        มาตรา ๕ ภาคหนึ่ง ๆ ให้มีเจ้าคณะตรวจการประจำองค์การนั้น ๆ

        มาตรา ๖ ให้เจ้าคณะตรวจการมีเลขานุการรูปละหนึ่งรูป

 

 

        มาตรา ๗ ให้เจ้าคณะตรวจการมีอำนายจหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช ๒๔๘๔

        มาตรา ๘ เจ้าคณะตรวจการ ให้ขึ้นตรงต่อสังฆมนตรีแห่งองค์การนั้น ๆ

        มาตรา ๙ ให้สังฆนายก รักษาการตามสังฆาณัตินี้

 

 

ผู้รับสนองพระบัญชา

 

สมเด็จพระมหาวีรวงค์

สังฆนายก

 

หมายเหตุ ได้ยินว่าให้สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครองรักษาการทั้ง ๑๒ ภาค มิได้แต่งตั้งเจ้าคณะตรวจการประจำองค์การนั้น ๆ จนถึงยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๕๘๔ ธ.ว.ธ.

 

 

 

            [1] ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๔๙ ภาค ๒ : ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003490220
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1305
1861
4283
12772
36569
51421
3490220

Forecast Today
2856

9.77%
32.01%
3.48%
2.24%
0.04%
52.46%
Online (15 minutes ago):88

Your IP:107.23.129.77

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 282 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.