Get Adobe Flash player

กฎองค์การปกครอง

ว่าด้วยการให้ใช้ใบสมัครขอพรรพชาอุปสมบท

และใบรับองผู้จะบรรพชาอุปสมบท[1]

---------------------

 

        อาศัยอาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งสังฆาณัติระเบียบพระอุปัชฌายะ พุทธศักราช ๒๔๘๗ สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง จึงออกกฎไว้ดังต่อไปนี้

        ข้อ ๑ ให้เจ้าอาวาสที่จะรับผู้ใดบวช ให้ผู้รับรองของรูปนั้นนำผู้จะบวชนั้นมามอบตัวแก่เจ้าอาวาส

        ข้อ ๒ ให้เจ้าอาวาสวัดนั้น สอบถามผู้จะบวชตามข้อปฎิญญาในใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท และสอบถามผู้รับรองตามข้อรับรองในใบรับรองผู้จะบรรพชาอุปสมบทจนเป็นที่เข้าใจถูกต้องตรงกันดีแล้ว จึงให้ผู้จะบวชนั้นยื่นใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท พร้อมกับใบรับรองผู้จะบรรพชาอุปสมบท ในวันที่ผู้รับรองนำมามอบตัวนั้น

        ข้อ ๓ เจ้าอาวาสวัดใดมิได้เป็นพระอุปัชฌายะ ให้เจ้าอาวาสวัดนั้นนำผู้สมัครขอบรรพชาอุปสมบทไปมอบแก่พระอุปัชฌายะ พร้อมกับใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท และใบรับรองผู้จะบรรพชาอุปสมบทในโอกาสอันสมควร

        ข้อ ๔ ให้พระอุปัชฌายะผู้จะรับบวช สอบถามเจ้าอาวาสและผู้สมัครจะขอบรรพชาอุปสมบท ตามข้อความในข้อ ๒ จนเป็นที่เข้าใจถูกต้องตรงกันดีแล้ว จึงให้รับไว้บรรพชาอุปสมบทต่อไป

        ข้อ ๕ ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท และใบรับรองผู้จะบรรพชาอุปสมบท ให้ยื่นต่อเจ้าอาวาสผู้มิได้เป็นพระอุปัชฌายะ ๒ ฉบับ ฉบับหนึ่งให้เจ้าอาวาสเก็บรักษาไว้ อีกฉบับหนึ่งให้เจ้าอาวาสนำถวายพระอุปัชฌายะเก็บรักษาไว้ ส่วนเจ้าอาวาสผู้เป็นพระอุปัชฌายะให้ยื่นเพียงฉบับเดียว

        ข้อ ๖ พระอุปัชฌายะใดละเมิดกฎนี้ ให้ถือว่าพระอุปัชฌายะนั้นมีความผิดฐานละเมิดสังฆาณัติระเบียบพระอุปัชฌายะ ให้เจ้าคณะตามสังกัดพิจาณาลงโทษ ตามมาตรา ๒๕ แห่งสังฆาณัติระเบียบพระอุปัชฌายะ พุทธศักราช ๒๔๘๗

        ข้อ ๗ เจ้าอาวาสวัดละเมิดกฎนี้ ให้ถือว่าเจ้าอาวาสวัดนั้นมีความผิดฐานละเมิดจริยาพระคณาธิการ ให้เจ้าคณะตามสังกัดพิจารณาลงโทษ ตามมาตรา ๔๕ แห่งสังฆาณัติระเบียบพระคณาธิการ พุทธศักราช ๒๔๘๖

        ข้อ ๘ ให้กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พิมพ์ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท และใบรับรองผู้จะบรรพชาอุปสมบทเป็นตัวอย่าง

        ข้อ ๙ ให้เจ้าคณะตามสังกัดควบคุมสั่งการให้เจ้าอาวาส พระอุปัชฌายในสังกัดของตน ปฏิบัติตามกฎนี้ทุกประการ

 

                  กฎให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๙๗

 

 

(ลงชื่อ) พระพิมลธรรม

สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง

 

 

[1] ลงในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๔๒    ภาค ๔  :  ๒๕  เมษายน  ๒๔๙๗

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

002059764
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1014
1916
6640
8583
29337
39329
2059764

Forecast Today
1296

13.23%
22.27%
3.90%
3.41%
0.03%
57.15%
Online (15 minutes ago):46

Your IP:54.81.127.81

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 46 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.