Get Adobe Flash player

ระเบียบมหาเถรสมาคม

ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคาร

ในที่วัดหรือซึ่งขึ้นต่อวัดอันมีผู้เช่าอยู่

พ.ศ. ๒๕๑๐ [1]

---------------------------------

       

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมวางระเบียบมหาเถรสมาคมไว้ ดังต่อไปนี้

        ข้อ ๑. ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารในที่วัดหรือที่ซึ่งขึ้นต่อวัดอันมีผู้เช่าอยู่ พ.ศ. ๒๕๑๐”

        ข้อ ๒. ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เป็นต้นไป

        ข้อ ๓ วัดใดมีความประสงค์จะปลูกสร้างอาคารพานิชย์ของวัดขึ้นใหม่ในที่วัดหรือที่ซึ่งขึ้นต่อวัด อันมีผู้เช่าปลูกสร้างอาคารอยู่ก่อนก็ดี จะปรับปรุงแก้ไขอาคารของวัดซึ่งปลูกสร้างอยู่ในที่วัดหรือที่ซึ่งขึ้นต่อวัด อันมีผู้เช่าอยู่ก่อนให้เป็นอาคารพาณิชย์ก็ดี ให้ดำเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

        (ก) วัดดำเนินการปลูกสร้างเป็นอาคารของวัด โดยขอให้ผู้เช่าที่ดินหรืออาคารนั้นบริจาคค่าปลูกสร้างตามราคาที่ปลูกสร้าง และให้ได้รับสิทธิการเช่ามีกำหนดจำนวนปีตามสมควรแก่ท้องที่

        (ข) ในกรณีดังกล่าวใน (ก) ถ้าผู้เช่าที่ดินหรืออาคารนั้นไม่สามารถบริจาคค่าปลูกสร้างอาคารได้ก็ดี ไม่มีความประสงค์จะเช่าที่ดินหรืออาคารนั้นต่อไปก็ดี วัดจะมอบให้ผู้อื่นปลูกสร้างอาคารก็ได้ โดยยกกรรมสิทธิ์ให้แก่วัดทันที พร้อมกับมีเงื่อนไขตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา และให้วัดช่วยค่ารื้อย้ายอาคารจากที่เช่า หรือค่าขนย้ายออกจากอาคารเช่าให้แก่ผู้เช่าตามจำนวนอันสมควร

        (ค) เมื่อวัดได้ดำเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินหรืออาคารดังกล่าวใน (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี แต่ผู้เช่าที่ดินหรือาคารนั้นไม่ยอมตกลงด้วย ให้วัดหรือผู้จัดประโยชน์แทนวัดเสนอข้อขัดแย้งไปยังคณะอนุกรรมการตามความในข้อ ๕ ในกรณีเช่นนี้ ผู้เช่ามีสิทธิ์จะเสนอข้อขัดแย้งนั้นเองก็ได้

        ข้อ ๔ ในการพิจารณาแก้ไขข้อขัดแย้งของคณะอนุกรรมการตามความในข้อ ๓ (ค) ถ้าสามารถตกลงกันได้ ก็ให้รายงานมหาเถรสมาคมทราบ ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ให้นำเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณา เมื่อมหาเถรสมาคมมีมติประการใด ถ้าผู้เช่าที่ดินหรืออาคารนั้นยังไม่ยอมตกลง ก็ให้วัดหรือผู้จัดประโยชน์แทนวัดดำเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร

        ข้อ ๕ ให้มีอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขข้อขัดแย้งในระหว่างวัดกับผู้เช่าคณะหนึ่งเรียกชื่อย่อว่า “พ.ว.ช.” ซึ่งมหาเถรสมาคมจะไดตั้งขึ้น มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ และไม่เกิน ๙

        ข้อ ๖ คณะอนุกรรมการ พ.ว.ช. มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบมหาเถรสมาคมนี้หรือตามที่มหาเถรสมาคมจะมอบหมายให้ปฏิบัติ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๐

 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

 

 

[1] ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่มที่ ๕๕ ตอนที่ ๑๑ :  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๐

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003433810
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
827
1635
9680
11332
31580
58267
3433810

Forecast Today
1896

9.94%
31.71%
3.53%
2.26%
0.04%
52.52%
Online (15 minutes ago):71

Your IP:3.95.63.218

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 164 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.