Get Adobe Flash player

ระเบียบคณะสงฆ์

ว่าด้วยการขอซื้อไม้ขอนสักและไม้กระยาเลยของรัฐบาล [1]

---------------------

           ด้วยตามที่กรมป่าไม้ได้ให้ความอนุเคราะห์แก่วัดต่างๆ ที่ต้องการไม้เพื่อใช้ในการก่อสร้างหรือเพือปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุของวัด มีโอกาสซื้อไม้ขอนหรือไม้กระยาเลยของกรมป่าไม้ได้ในราคาย่อมเยาว์เป็นพิเศษนั้น นับว่าเป็นการให้ความอุปถัมถ์แก่พระศาสนาอย่างไพศาลส่วนหนึ่ง เพื่อให้การขอซื้อไม้ของวัดต่าง ๆ เป็นไปในระเบียบเดียวกัน จึงได้วางระเบียบปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

         ๑. ให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้พจารณาว่า สิ่งที่จะสร้างหรือปฏิสังขรณ์นั้นควรหรือมิควรประการใด  ถ้าเห็นสมควรก็บอกขอมาทางคณะกรมการจังหวัด

         ๒. ต้องแสดงแบบแปลนหรือแผนผังการก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์ ตลอดจนขนาดกว้างยาวและสูงด้วย

         ๓. ตัวไม้ชนิดใดจะใช้ไม้สักหรือไม้กระยาเลย ชนิละเท่าใด ต้องบอกโดยละเอียด จะใช้ไม้สักอย่างเดียวไม่ได้

         ๔. มีทุนสำหรับก่อสร้างหรือปฏิสังขารณือยู่แล้วเท่าใด

         ๕. จะสร้างหรือปฏิสังขรณ์ให้สำเร็จได้ประมาณเวลาเท่าใด

         ๖. สร้างเส็จแล้วต้องรายงานผลการก่อสร้าง หรือปฏิสังขรณ์ ว่าได้เป็นไปตามที่ขออนุญาตหรือขาดเกินอย่างไร พรื้อมทั้งจำนวนไม้ที่ได้ใช้ไปในการก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์ ที่ได้ขออนุญาตเท่าไร ละมีอะไรเหลือเท่าไร ถ้ามีเหลือส่วนที่เหลือนั้น ได้นำไปใช้ในการก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์อะไร หรือจำหน่ายไปอย่างไร ทั้งนี้ต้องรายงานตามลำดับจนถึงเจ้าคณะจังหวัดและให้คณะกรรมการจังหวัดส่งให้กรมการศาสนารับทราบ

         ๗. เจ้าคณะจังหวัดต้องเป็นผู้รับรองการเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการขอซื้อไม้โดยตลอด

         ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๐

 

พระธรรมปาโมกข์

สังฆมนตรีว่าองค์การเผยแผ่

สั่งการแทนสังฆนายก

 

[1]  ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๓๕ ภาค ๒ เดือน มี.ค. และ เม.ย. ๒๔๙๐

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003260927
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
351
2213
7929
16785
51239
71570
3260927

Forecast Today
2544

10.56%
30.44%
3.62%
2.37%
0.02%
52.98%
Online (15 minutes ago):37

Your IP:34.203.245.76

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 43 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.