Get Adobe Flash player

ระเบียบมหาเถรสมาคม

ว่าด้วยการขอซื้อไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. ๒๕๑๙ [1]

---------------------------

       

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมวางระเบียบมหาเถรสมาคมไว้ ดังต่อไปนี้

        ข้อ ๑. ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการขอซื้อไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

        ข้อ ๒. ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้   ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์   เป็นต้นไป

        ข้อ ๓ ตั้งแต่วันใช้ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ยกเลิกระเบียบคณะสงฆ์ ว่าด้วยการขอซื้อไม้ขอนสักและไม้กระยาเลยของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือระเบียบคำสั่งอื่นใดที่มีบัญญัติไว้แล้วในระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบมหาเถรสมาคมนี้

        ข้อ ๔ ให้เจ้าอาวาสที่จะขอซื้อไม้ รายงานตามลำดับจนถึงเจ้าคณะจังหวัด ให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้พิจารณาว่า สิ่งที่จะก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์นั้น สมควรหรือไม่ประการใด ถ้าเห็นสมควรก็ให้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด

        ข้อ ๕ ในคำขอซื้อให้แสดงรายการ ดังต่อไปนี้

        ๕.๑ แบบแปลนและแผนผังการก่อสร้าง หรือรายการที่จะปฏิสังขรณ์ ดั้งมีขนาดกว้าง ยาว และสูง พร้อมทั้งรายการตัวไม้ด้วย

        ๕.๒ ตัวไม้ชนิดใดจะใช้ไม้สักหรือไม้กระยาเลย ชนิดละเท่าใด ต้องบอกโดยละเอียด

        ๕.๓ มีเงินทุนสำหรับก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์แล้วเท่าใด

        ๕.๔ จะก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์ให้สำเร็จได้ประมาณเวลาเท่าใด

        ข้อ ๖ เมื่อก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์เสร็จแล้ว ต้องรายงานผลการก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์แล้วแต่กรณีพร้อมทั้งภาพโดยลำดับ จนถึงเจ้าคณะจังหวัด ให้เจ้าคณะจังหวัดแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อรายงานกรมการศาสนาทราบ

        ข้อ ๗ หลักเกณฑ์ในการขอซื้อไม้ขององค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ถือปฏิบัติดังนี้

        ๗.๑ ถ้าไม้ที่ขอซื้อมีราคาภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับรอง

        ๗.๒ ถ้าไม้ที่ขอซื้อมีราคาตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับรอง และเสนอขอความเห็นชอบต่อเจ้าคณะภาค

        ๗.๓ ถ้าไม้ที่ขอซื้อมีราคาตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาทขึ้น ให้เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับรอง และเสนอขอความเห็นชอบจนถึงเจ้าคณะใหญ่

        ข้อ ๘ วัดที่เคยขอซื้อไม้เพื่อก่อสร้างหรือปฏิสังขรณ์ แล้วจะขอซื้อไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งต่อไปอีก จะต้องเป็นเวลาหลังจาการขอซื้อครั้งที่แล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และจะขอซื้อได้ไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของราคาที่ซื้อครั้งก่อน

        ในการขอซื้อไม้ตามวรรคแรกนี้ แต่ละครั้งให้วัดแจ้งด้วยว่า วัดได้ขอซื้อครั้งหลังสุดเมื่อใด

        ข้อ ๙ เจ้าอาวาสและผู้รับรองตามข้อ ๗.๑, ๗.๒, ๗.๓ จะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากากรซื้อไม้นี้โดยตลอด

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๙

 

 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

 

[1] ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๖๕ ตอนที่ ๑ :  ๒๕ มกราคม ๒๕๒๐

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003438582
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
174
1399
3540
10912
36352
58267
3438582

Forecast Today
1512

9.92%
31.73%
3.52%
2.26%
0.04%
52.53%
Online (15 minutes ago):21

Your IP:3.90.56.90

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 65 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.