Get Adobe Flash player

ระเบียบมหาเถรสมาคม

กำหนดจำนวนและเขตปกครองอำเภอ

พ.ศ. ๒๕๓๗*

--------------------

 

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๕ แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค มหาเถรสมาคมจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

        ข้อ ๑ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาเถรสมาคมกำหนดจำนวนและเขตปกครองอำเภอ พ.ศ. ๒๕๓๗”

        ข้อ ๒ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันวัดถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้น

        ข้อ ๓ ตั้งแต่วันใช้ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ยกเลิกระเบียบมหาเถรสมาคมกำหนดจำนวนและเขตปกครองอำเภอ พ.ศ. ๒๕๐๖

        ข้อ ๔ การกำหนดจำนวนและเขตปกครองอำเภอในกรณีพิเศษ ย่อมทำได้ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาเถรสมาคมนี้

        ข้อ ๕ อำเภอใด มีวัดต่ำกว่า ๑๐ วัด จะให้รวมขึ้นในปกครองของเจ้าคณะอำเภออื่นซึ่งมีเขตติดต่อกันในจังหวัดเดียวกันก็ได้ ถ้าเป็นการเหมาะสม และสะดวกในทางปกครอง

        ในกรณีเช่นนี้ ถ้ารวมกันเพียง ๒ อำเภอ ให้คงชื่ออำเภอไว้ทั้งคู่ ถ้ารวมกันเกินกว่านั้น ให้คงชื่อไว้แต่อำเภอเดียว จะคงชื่ออำเภอใดไว้ แล้วแต่จะพิจารณาเห็นสมควร

        ข้อ ๖ ในกรณีรวมวัดหลายอำเภอตามความในข้อ ๕ ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะจังหวัดรายงานเสนอเจ้าคณะภาค เพื่อพิจารณา เมื่อเจ้าคณะภาคได้ประกาศโดยอนุมัติของเจ้าคณะใหญ่ ตามแบบท้ายระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ในแถลงการณ์คณะสงฆ์แล้ว ให้ถือเป็นเขตปกครองอำเภอของคณะสงฆ์

        ข้อ ๗ จำนวนและเขตปกครองอำเภอที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนใช้ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ถือเป็นจำนวนและเขตปกครองอำเภอตามระเบียบมหาเถรสมาคมนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗

 

 

สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก

ประธานกรรมมหาเถรสมาคม

 

 

* ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๗ วันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗

อนึ่ง ระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดจำนวนและเขตปกครองอำเภอ พ.ศ. ๒๕๐๖ ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๕๑ ภาค ๖ ตอนที่ ๒ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๐๖

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003260915
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
339
2213
7917
16785
51227
71570
3260915

Forecast Today
2520

10.56%
30.44%
3.62%
2.37%
0.02%
52.98%
Online (15 minutes ago):47

Your IP:34.203.245.76

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 134 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.