Get Adobe Flash player

ระเบียบมหาเถรสมาคม

ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พ.ศ.๒๕๕๐[1]

------------------------

 

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ มหาเถรสมาคมวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

            ข้อ ๑ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศานา พ.ศ.๒๕๕๐”

            ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป

            ข้อ ๓ ตั้งแต่วันใช้ระเบียบนี้ ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดของมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในส่วนที่ระเบียบนี้กำหนดไว้แล้ว หรือขัดแย้งกับระเบียบนี้

หมวด ๑

บททั่วไป

            ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

                  ๔.๑   ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ หมายถึง สำนักงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ

                  ๔.๒   ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธสนาประจำจังหวัด หมายถึง สำนักงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำกรุงเทพมหานคร และจังหวัดในส่วนภูมิภาค และเป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจังหวัด

                  ๔.๓   บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง พระสังฆาธิการทุกระดับชั้น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ พระธรรมทูต พระนักเทศน์ พระวิปัสสนาจารย์ พระจริยานิเทศก์ พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม – บาลี ครูสอนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา

                  ๔.๔   คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด

            ข้อ ๕ ให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

            ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบายและแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีอุดมการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และวิธีการในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปอบรมสั่งสอนประชาชนให้นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาชีพและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

            ให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติมีสำนักงานตั้งอยู่ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

            ข้อ ๖ ให้มีศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด

            ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานกลางประจำจังหวัด อำนวยความสะดวก เป็นที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ และปฏิบัติตามนโยบาย ข้อกำหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดหรือมอบหมาย

            ให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดมีสำนักงานตั้งอยู่ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด   

            ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกอบด้วย

                  ๗.๑   กรรมการมหาเถรสมาคม ๓ รูป

                  ๗.๒   แม่กองงานพระธรรมทูต

                  ๗.๓   เจ้าคณะภาค ๕ รูป จาก ๕ หน

                  ๗.๔   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                  ๗.๕   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

                  ๗.๖   ปลัดกระทรวงมหาดไทย

                  ๗.๗   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

                  ๗.๘   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

                  ๗.๙   ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                  ๗.๑๐       ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

                  ๗.๑๑ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

                  ๗.๑๒ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ (ทรท)

                  ๗.๑๓ อธิบดีกรมการศาสนา

                  ๗.๑๔ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๕ รูป/คน

                  ๗.๑๕ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้มีกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน ๕ คน

            ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ประกอบด้วย

                  ๘.๑   เจ้าคณะภาคและรองเจ้าคณะภาค ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนั้น เป็นกรรมการที่ปรึกษา

                  ๘.๒   เจ้าคณะจังหวัดหรือผู้ที่เจ้าคณะจังหวัดมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

                  ๘.๓   รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ

                  ๘.๔   ผู้แทนเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และเลขานุการ จำนวน ๕ รูป แต่ไม่เกิน ๗ รูป

                  ๘.๕   ผู้แทนบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๘ รูป

                  ๘.๖   หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น จำนวน ๕ คน

                  ๘.๗   ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๕ รูป/คน

                  ๘.๘   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้มีกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน ๕ คน

            ข้อ ๙ กรรมการที่ปรึกษา ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แต่งตั้งโดยมหาเถรสมาคม และให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ ๔ ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่ง ให้รักษาการไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้

 

หมวด ๒

อำนาจหน้าที่

            ข้อ ๑๐ คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                  ๑๐.๑   บริหารศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

                  ๑๐.๒   กำหนดนโยบาย และแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

                  ๑๐.๓   กำกับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดได้ดำเนินกิจการตามนโยบายและแผนแม่บท

                  ๑๐.๔   สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

                  ๑๐.๕   ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเผยแผ่แก่บุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

                  ๑๐.๖   พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

                  ๑๐.๗   ออกประกาศ มติ คำสั่ง ระเบียบ กฎอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ

            ข้อ ๑๑ ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหน้าที่ดังนี้

                  ๑๑.๑   เป็นสำนักงานและศูนย์ประสานงานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

                  ๑๑.๒   จัดทำนโยบาย ข้อกำหนด ข้อบังคับ โครงการ เป้าหมาย การวางแผนงาน แผนปฏิบัติงาน การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามที่คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด

                  ๑๑.๓   สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

                  ๑๑.๔   จัดทำงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด

                  ๑๑.๕   จัดทำรายงายผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปีเสนอมหาเถรสมาคม

                  ๑๑.๖   ดำเนินงานเกี่ยวกับการเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ

                  ๑๑.๗   ดำเนินการให้มีการผลิตสื่อการเรียนการสอน ตำราวิชาการ โสตทัศนศึกษา

                  ๑๑.๘   ส่งเสริมการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

                  ๑๑.๙   สนับสนุนส่งเสริมตลอดจนดำเนินการศึกษาจัดประชุมสัมมนาด้านพระพุทธศาสนา

                  ๑๑.๑๐ จัดตั้งกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

                  ๑๑.๑๑ เสนอของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

                  ๑๑.๑๒ เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคม

            ข้อ ๑๒ คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสราประจำจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ภายในพื่นที่ของจังหวัดดังนี้

                  ๑๒.๑   บริหารศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด

                  ๑๒.๒   ปฏิบัติตามนโยบายและแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

                  ๑๒.๓   กำกับบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดให้ดำเนินกิจกรรมอย่างมีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

                  ๑๒.๔   ดำเนินการพัฒนาบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด

                  ๑๒.๕   ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเผยแผ่ แก่บุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัด

                  ๑๒.๖   พิจารณาโครงการและเสนอแนะให้ความเห็นชอบงบประมาณต่าง ๆ เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัด และเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

                  ๑๒.๗   พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีของจังหวัด

                  ๑๒.๘   เสนอของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน

                  ๑๒.๙   กำกับจรรยาบรรณบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

            ข้อ ๑๓ ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดมีหน้าที่ดังนี้

                  ๑๓.๑   เป็นศูนย์กลางและประสานงานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัด

                  ๑๓.๒   ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อกำหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และอื่น ๆ ตามที่ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดหรือมอบหมาย

                  ๑๓.๓   จัดทำ รวบรวม บัญชีรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการเผยแผ่ประจำศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศานาแห่งชาติ

                  ๑๓.๔   อำนวยความสะดวกและเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

                  ๑๓.๕   ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัด

                  ๑๓.๖   ติดตามประเมินผลบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัด

                  ๑๓.๗   จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปีเสนอศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

                  ๑๓.๘   จัดทำจัดหางบประมาณสนับสนุนให้การอุปถัมภ์กิจกรรมและบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา

หมวด ๓

การพ้นจากตำแหน่ง

            ข้อ ๑๔ การพ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและจังหวัด

                  ๑๔.๑   มรณภาพ ลาสิกขา หรือตาย

                  ๑๔.๒   ลาออก

                  ๑๔.๓   หมดวาระการดำรงตำแหน่งตามระเบียบที่กำหนด

                  ๑๔.๔   ให้ออกโดยผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

หมวด ๔

การประชุม

            ข้อ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการ มี ๒ กรณี

                  ๑๕.๑   การประชุมสามัญ ให้ประชุม ๒ เดือน ต่อครั้ง

                  ๑๕.๒   การประชุมวิสามัญ ได้แก่ การประชุมนอกจากการประชุมสามัญ เพื่อพิจารณาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามอำนาจหน้าที่

                  ๑๕.๓   การประชุมทุกครั้งให้กรรมการและเลขานุการศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งระเบียบวาระให้คณะกรรมการทราบก่อนการประชุมอย่างน้อย ๓ วัน

                  ๑๕.๔   การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่ต่อกว่ากึ่งหนึ่ง่ของคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มีหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ไม่มาหรือไม่อยู่ ให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการผู้หนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การประชุมวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากในการลงคะแนนเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

 

หมวด ๕

กองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

            ข้อ ๑๖ ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาบุคลากรกาเผยแผ่พระพุทธศาสนา

            ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติออกกฎระเบียบ ว่าด้วยการบริหาร และจัดการเงินกองทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

            ข้อ ๑๘ ให้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดเป็นที่ตั้งกอบทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด

 

หมวด ๖

บทเบ็ดเตล็ด

            ข้อ ๑๙ ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดรับเงินบริจาคอุดหนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้

 

            ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

 

 

 

(สมเด็จพระพุฒาจารย์)

ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

 

[1]  ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๙  :  ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003438624
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
216
1399
3582
10912
36394
58267
3438624

Forecast Today
1512

9.92%
31.73%
3.52%
2.26%
0.04%
52.53%
Online (15 minutes ago):62

Your IP:3.90.56.90

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 63 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.