Get Adobe Flash player

ระเบียบมหาเถรสมาคม

กำหนดวิธีปฏิบัติการส่งพระภิกษุไปประจำวัดไทยพุทธคยา

ประเทศอินเดีย

พ.ศ. ๒๕๑๔[1]

---------------------------------

 

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

        ข้อ ๑ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดวิธีปฏิบัติการส่งพระภิกษุไปประจำวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย พ.ศ. ๒๕๑๔”

        ข้อ ๒ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เป็นต้นไป

        ข้อ ๓ ให้มหาเถรสมาคมพิจารณาแต่งตั้งพระเถระรูปหนึ่งหรือหลายรูปในสายงาน เป็นผู้กำกับการวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย

        ข้อ ๔ พระเถระที่จะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ให้ผู้กำกับการวัดไทยพุทธคยาพิจารณาคัดเลือก เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อมีพระบัญชาแต่งตั้ง

        ข้อ ๕ พระอนุจรวัดไทยพุทธคยา ให้เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาพิจารณาคัดเลือกเสนอผู้กำกับการ เพื่อนำเสนอมหาเถรสมาคมอนุมัติ

        ข้อ ๖ พระเถระที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาตามข้อ ๔ นั้นก็ดี พระอนุจรที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๕ นั้นก็ดี ควรประกอบด้วยคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่ง คือ

             (๑) มีความรู้ภาษาอังกฤษ โดยอ่านได้เขียนได้พูดได้พอสมควร

             (๒) มีความรู้ภาษาฮินดี โดยอ่านได้เขียนได้และพูดได้พอสมควร

        ข้อ ๗ เพื่อให้พระภิกษุที่จะประจำวัดไทยพุทธคยา ประกอบด้วยคุณสมบัติตามข้อ ๖ นั้น ให้ผู้กำกับการวัดไทยพุทธคยา จัดการอบรมความรู้แก่พระภิกษุผู้ได้รับคัดเลือกก่อนส่งไป โดยกรมการศาสนาเป็นผู้อุปถัมภ์การอบรม

        ข้อ ๘ วาระการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุวัดไทยพุทธคยาให้มีกำหนดรูปละ ๓ ปี เมื่อมีเหตุผลสมควร อาจต่ออายุการปฏิบัติศาสนกิจออกไปอีก หรือให้กลับก่อนสิ้นวาระก็ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้กำกับการวัดไทยพุทธคยาเสนอขออนุมัติมหาเถรสมาคม

 

                  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)

สมเด็จพระสังฆราช ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

 

            [1] ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๕๙  ตอนที่ ๑๐ :  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๔

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003438704
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
296
1399
3662
10912
36474
58267
3438704

Forecast Today
1632

9.92%
31.73%
3.52%
2.26%
0.04%
52.53%
Online (15 minutes ago):53

Your IP:3.90.56.90

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 143 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.