Get Adobe Flash player

ระเบียบมหาเถรสมาคม

กำหนดจำนวนและเขตปกครองตำบล

พ.ศ. ๒๕๓๗ [1]

------------------------

 

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๕ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค มหาเถรสมาคมจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

        ข้อ ๑ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า ระเบียบมหาเถรสมาคมกำหนดจำนวนและเขตปกครองตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

        ข้อ ๒ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป

        ข้อ ๓ ตั้งแต่วันใช้ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ยกเลิกระเบียบมหาเถรสมาคมกำหนดจำนวนและเขตปกครองตำบล พ.ศ. ๒๕๐๖

        ข้อ ๔ การกำหนดเขตปกครองตำบลในกรณีพิเศษ ย่อมทำได้ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาเถรสมาคมนี้

        ข้อ ๕ ตำบลที่มีวัดต่ำกว่า ๕ วัด ให้รวมขึ้นในปกครองของเจ้าคณะตำบลอื่นซึ่งมีเขตติดต่อกัน

        ถ้ารวมวัดใน ๒ ตำบลเข้าด้วยกัน มีจำนวนวัดตั้งแต่ ๑๐ วัดขึ้นไป เพื่อสะดวกแก่การปกครอง หรือเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งคณะสงฆ์ จะแบ่งวัดใน ๒ ตำบลที่รวมกันนี้เป็น ๒ เขต หรือหลายเขต ให้มีเจ้าคณะตำบลเขตละรูปก็ได้

        ในกรณีเช่นนี้ การเรียกชื่อเจ้าคณะตำบล จะเรียกอนุโลมตามชื่อตำบลแห่งราชอาณาจักรก็ได้ หรือจะเรียกชื่อตำบลตามเขตว่า ตำบลชื่อนี้ เขตหนึ่ง ตำบลชื่อนี้ เขตสองก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสม

 

        ข้อ ๖ ตำบลที่มีเขตติดต่อกัน ตั้งแต่สามตำบลขึ้นไป ถ้าแต่ละตำบลมีวัดไม่ถึง ๕ วัด หากรวมวัดในตำบลเหล่านั้นเข้าด้วยกัน มีจำนวนตั้งแต่ ๕ วัดขึ้นไป ก็ให้รวมยกขึ้นเป็นเขตตำบลเดียวกันหรือหลายเขต แล้วตามความเหมาะสม ให้มีเจ้าคณะตำบลเป็นผู้ปกครองเขตละหนึ่งรูป การเรียกชื่อเจ้าคณะตำบลให้อนุโลมตาม ข้อ ๕

 

        ข้อ ๗ แม้ตำบลที่มีวัดครบ ๕ วัด จะให้รวมขึ้นในปกครองของเจ้าคณะตำบลอื่นที่มีเขตติดต่อกันก็ได้ ถ้าเป็นการเหมาะสมและจำเป็นในทางปกครอง

 

        ข้อ ๘ ตำบลที่มีวัดเกินกว่า ๑๐ วัด จะแยกวัดที่เกินนั้นไปรวมขึ้นในปกครองของเจ้าคณะตำบลอื่น ที่มีเขตติดต่อกันก็ได้ ถ้าเป็นความสะดวกในทางปกครอง

 

        ข้อ ๙ ในตำบลที่มีวัดตั้งแต่ ๑๐ วัดขึ้นไป เพื่อสะดวกแก่การปกครอง หรือเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่คณะสงฆ์ จะแบ่งเขตตำบลออกเป็น ๒ เขต หรือหลายเขต และให้มีเจ้าคณะตำบลเขตแต่ละรูปก็ได้

        ในกรณีเช่นนี้ การเรียกชื่อเจ้าคณะตำบล ให้เรียกตามเขตว่า เจ้าคณะตำบลนี้เขตหนึ่ง เขตสอง เป็นต้น

 

        ข้อ ๑๐ ในตำบลเดียวกันที่มีวัดจั้งแต่ ๘ วัดขึ้นไป หรือหลายตำบลรวมกัน มีวัดตั้งแต่ ๘ วัดขึ้นไป จะให้มีรองเจ้าคณะตำบล ๑ รูปก็ได้

        ในกรณี ที่มีการรวมวัดในหลายตำบล  ให้ขึ้นในปกครองของเจ้าคณะตำบลรูปเดียว ถ้ารวมกันเพียงสองตำบลให้คงชื่อไว้ทั้งคู่ ถ้ารวมกันเกินกว่านั้นให้คงชื่อไว้แต่ตำบลเดียวจะคงชื่อตำบลใดไว้ แล้วแต่จะพิจารณาเห็นสมควร

        ข้อ ๑๑ ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะอำเภอ พิจารณากำหนดเขตตำบล จำนวนวัด ในตำบล และชื่อตำบล ตามระเบียบมหาเถรสมาคมนี้เสนอเจ้าคณะจังหวัดเพื่อพิจารณา เมื่อเจ้าคณะจังหวัดได้ประกาศโดยอนุมัติของเจ้าคณะภาค ตามแบบท้ายระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ในแถลงการณ์คณะสงฆ์แล้ว ให้ถือเป็นเขตปกครองตำบลของคณะสงฆ์

        ข้อ ๑๒ จำนวนและเขตปกครองที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนใช้ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ถือเป็นจำนวนและเขตปกครองตำบล ตามระเบียบมหาเถรสมาคมนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗

 

 

สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ประธานกรรมมหาเถรสมาคม

 

 

[1]  จากแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๗ :  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003101748
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
843
2192
2713
19777
45505
51896
3101748

Forecast Today
3432

11.23%
28.79%
3.74%
2.49%
0.02%
53.72%
Online (15 minutes ago):60

Your IP:54.221.75.68

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 98 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.