Get Adobe Flash player

ประกาศองค์การศึกษา

เรื่อง

ให้ยกเลิกใบย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญ

และให้ใช้ศึกษาบันทึกในหนังสือสุทธิแทน[1]

--------------

 

         การย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญของภิกษุสามเณรดังที่เคยปฏิบัติมาแล้ว บัดนี้ไม่เป็นการเหมาะสมและสะดวกแก่เจ้าสำนักเรียนทั้งหลาย ทั้งเป็นการเพิ่มภาระให้แก่เจ้าสำนักเรียนโดยไม่จำเป็น เพราะโดยปกติภิกษุสามเณรทุกรูปก็มีหนังสือสุทธิประจำตัวอยู่แล้ว เพื่อตัดภาระให้ความสะดวกในเรื่องนี้

         โดยอนุมัติคณะสังฆมนตรี จึงประกาศให้ยกเลิกการย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญดังที่เคยปฏิบัติมาและให้ใช้บันทึกในหนังสือสุทธิของภิกษุสามเณรแทนใบย้าย ตามระเบียบซึ่งกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

         ๑. ภิกษุสามเณรรูปใด สอบนักธรรมหรือเปรียญชั้นใดได้ใน พ.ศ. ใด ให้เจ้าสำนักเรียนทำบันทึกในหน้าบันทึกหนังสือสุทธิของภิกษุสามเณรรูปนั้น

         ๒. ในจังหวัดพระนครและธนบุรี ให้เจ้าสำนักเรียนทำบันทึกลงชื่อรับรอง ในส่วนภูมิภาคให้เจ้าคณะจังหวัดทำบันทึกลงชื่อรับรอง

         ๓. สำนักเรียนใดจะรับภิกษุสามเณรรูปใดไว้ในสำนักเรียนของตน ให้ตรวจหนังสือสุทธิให้ถูกต้องตามระเบียบนี้ก่อนเมื่อเห็นว่าถูกต้องดีแล้วก็ให้รับไว้เป็นนักเรียนในสำนักของตนได้ และให้ถือว่าเป็นอันรับรองความเป็นนักธรรมหรือเปรียญของภิกษุสามเณรรูปนั้นตามหลัดฐานที่ปรากฏในหนังสือสุทธิ เมื่อถึงคราวจะลงชื่อสอบชั้นต่อไป ไม่ต้องมีการย้ายทะเบียนอีก ให้ถือประโยคเดิมตามหนังสือสุทธินั้นเป็นสำคัญ

         ๔. การลงชื่อสำนักเรียนในคราวสอบชั้นต่อไป ให้เจ้าสำนักเรียนที่รับไว้ลงเป็นนักเรียนในสำนักของตนได้ทีเดียว

         ๕. นักธรรมหรือเปรียญที่ลาสิกขาแล้วบวชใหม่ขอเข้าสอบต่อ หรือลาสิกขาแล้วขอเข้าสอบธรรมศึกษาต่อ ให้เจ้าสำนักเรียนถือใบประกาศนียบัตรหรือใบใบประกาศนียบัตรเป็นหลักฐานในการรับรองวิทยฐานะของนักธรรมผู้นั้น ถ้าไม่มีใบประกาศนียบัตรหรือใบแทนใบประกาศนียบัตรแสดงห้ามไม่ให้รับเข้าสอบ

         ๖.เมื่อเจ้าสำนักเรียนรับรองนักธรรมหรือเปรียญที่บวชใหม่ขอเข้าสอบต่อได้ตามระเบียบแล้ว ให้เจ้าสำนักเรียนทำบันทึกในหนังสือสุทธิของนักธรรมหรือเปรียญผู้นั้นไว้เช่นกัน แล้วลงชื่อรับรองตามระเบียบ

         ๗. การทำบันทึกการศึกษาอบรมนั้น เบื้องต้นที่จะทำ ผู้ที่ศึกษามานานสอบได้หลายชั้นแล้ว ให้รวมทำในคราวเดียวกัน

         ๘. ให้ภิกษุสามเณรนักธรรมหรือเปรียญผู้สอบได้ก่อนจังหวัดทำบันทึกให้ถูกต้องตามระเบียบนี้

ตัวอย่างบันทึกให้บันทึกดังนี้

 

การศึกษาอบรม

         (๑) พ.ศ. ๒๔.......สอบ น.ธ. ตรี ได้ในสนามหลวง  สำนักเรียนวัด........................อำเภอ...............................จังหวัด...............................

                                       (ลงชื่อ).....................................................................

                                                    เจ้าสำนักเรียนหรือเจ้าคณะจังหวัด

                                                  ประทับตราประจำตำแหน่งไว้เป็นสำคัญ

         (๒) ถ้าได้นักธรรมกับเปรียญ พ.ศ. เดียวกัน ให้บันทึกดังนี้

พ.ศ. ๒๔....... น.ธ. ตรี และ ป.ธ. ๓ ได้ในสนามหลวง สำนักเรียนวัด.............................อำเภอ.........................จังหวัด..............................

                                        (ลงชื่อ)................................................................

                                                    เจ้าสำนักเรียนหรือเจ้าคณะจังหวัด

                                                  ประทับตราประจำตำแหน่งไว้เป็นสำคัญ

 

         (๓) ผู้สอบได้หลายชั้นก่อนใช้ประกาศนี้ให้บันทึกดังนี้

พ.ศ. ๒๔.................สอบ น.ธ. ตรี ได้ในสนามหลวง  สำนักเรียนวัด...........................อำเภอ...................................จังหวัด................................

พ.ศ. ๒๔.................สอบ น.ธ. โท ได้ในสนามหลวง  สำนักเรียนวัด...........................อำเภอ...................................จังหวัด................................

พ.ศ. ๒๔.................สอบ น.ธ.เอก ได้ในสนามหลวง  สำนักเรียนวัด...........................อำเภอ...................................จังหวัด................................

พ.ศ. ๒๔.................สอบ ป.ธ. ๓ ได้ในสนามหลวง  สำนักเรียนวัด...........................อำเภอ...................................จังหวัด................................

ฯลฯ

(ลงชื่อ)....................................................................

                                เจ้าสำนักเรียนหรือเจ้าคณะจังหวัด

                              ประทับตราประจำตำแหน่งไว้เป็นสำคัญ

         ๙. ให้ยกเลิกระเบียบต่าง ๆ อันขัดต่อระเบียบนี้ ตั้งแต่วันประกาศใช้ระเบียบนี้เป็นต้นไป

         ๑๐. นักธรรมที่เปลี่ยนชื่อ ให้บอกชื่อเดิมและชื่อใหม่พร้อมทั้งเลขหมายใบอนุญาตด้วย

          ประกาศ ณ วัน ที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘

 

พระศรีสมโพธิ

สังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษา

ลงชื่อแทน

 

 

[1] จากแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๓๓ ภาค ๒  :  เดือนมิถุนายน ๒๔๘๘

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003490149
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1234
1861
4212
12772
36498
51421
3490149

Forecast Today
2808

9.77%
32.01%
3.48%
2.24%
0.04%
52.46%
Online (15 minutes ago):33

Your IP:107.23.129.77

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 211 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.