Get Adobe Flash player

คำสั่งมหาเถรสมาคม

เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณร และศิษย์วัด

พ.ศ. ๒๕๒๓[1]

-------------

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมออกคำสั่งมหาเถรสมาคมไว้ ดังต่อไปนี้

        ข้อ ๑ คำสั่งนี้ เรียกว่า “คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติพระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด พ.ศ. ๒๕๒๓”

        ข้อ ๒ คำสั่งมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป

        ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศ คำสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใด อันเกี่ยวกับการนี้ที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้

        ข้อ ๔ ให้เจ้าอาวาสทุกวัด จัดทำทะเบียนประวัติพระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด ตามแบบท้ายคำสั่งนี้ โดยทำเป็น ๒ ชุด ชุดหนึ่งบันทึกลงในเล่ม ให้เจ้าอาวาสและเก็บรักษาไว้ที่วัด ชุดที่ ๒ บันทึกลงเป็นแผ่น ๆ ละรูป หรือแผ่นละคน ข้อความตรงกับที่บันทึกลงในเล่ม เมื่อจัดทำแล้วรวบรวมส่งกรมการศาสนาภายในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

        สำหรับในปีต่อ ๆ ไป ให้จัดทำเฉพาะพระภิกษุสามเณร และศิษย์วัดที่มาอยู่ใหม่ แล้วให้กรมการศาสนาทราบ

        ข้อ ๕ ในการที่พ้นจากสังกัดวัด หรือเปลี่ยนแปลงภาวะ ให้เจ้าอาวาสหมายเหตุในทะเบียนประวัติแล้วแจ้งให้กรมการศาสนาทราบ

สั่ง ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๒๓

 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

 

[1] ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๖๘ ตอนที่ ๗  :  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๓

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

002559752
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1375
3071
7600
13150
40140
68372
2559752

Forecast Today
2664

13.30%
24.55%
4.20%
2.73%
0.03%
55.19%
Online (15 minutes ago):57

Your IP:54.196.215.69

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 60 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.