Get Adobe Flash player

ระเบียบกรมการศาสนา

ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. ๒๕๑๔[1]

----------------------------

 

        เพื่อให้การเบิกจ่ายนิตยภัตเป็นไปด้วยความรัดกุมรวดเร็ว และเรียบร้อย กรมการศาสนา จึงได้วางระเบียบนี้ไว้ และเสนอมหาเถรสมาคมรับทราบแล้ว ดังต่อไปนี้

        ข้อ ๑. ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. ๒๕๑๔”

        ข้อ ๒. ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

        ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบหรือคำสั่งซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

 

หมวด ๑

นิตยภัต

        ข้อ ๔. ในระเบียบนี้

             “นิตยภัต” หมายถึง เงินงบประมาณที่กรมการศาสนาได้รับเป็นประจำปี เพื่อจ่ายถวายอุปถัมภ์แก่พระภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือพระภิกษุผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตรานิตยภัตซึ่งขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังแล้ว

        ข้อ ๕. กรมการศาสนาจะเบิกจ่ายนิตยภัตถวายพระภิกษุ ตามอัตราและวงเงินที่ทำความตกลงไว้กับกระทรวงการคลัง

 

หมวด ๒

การเบิกจ่าย

        ข้อ ๖. กรมการศาสนาจะได้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอถือจ่ายนิตยภัตที่ตั้งหรือเพิ่มใหม่ และจ่ายตามงวด ดังนี้

             งวดที่ ๑ ภายในเดือนมกราคม

             งวดที่ ๒ ภายในเดือนพฤษภาคม

             งวดที่ ๓ ภายในเดือนสิงหาคม

        ข้อ ๗. เมื่อกรมการศาสนาได้รับแจ้ง การแต่งตั้งพระภิกษุให้ดำรงตำแหน่งหรือมีหน้าที่แล้ว ให้ตรวจสอบและขึ้นทะเบียนไว้แล้วทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอถือจ่ายนิตยภัตตามงวดต่อไป

        ข้อ ๘. เมื่อกระทรวงการคลังอนุมัติให้ถือจ่ายได้ กรมการศาสนาจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายนิตยภัตถวยพระภิกษุรูปนั้น

             พระภิกษุผู้ได้รับแจ้งการถวายนิตยภัต ในเขตจังหวัดพระนคร ธนบุรี และสมุทปราการ ให้ไวยาวัจกรไปขอเบิกจ่ายนิตยภัตที่กรมการศาสนา ในเขตจังหวัดอื่น ให้ไวยาวัจกรไปขอเบิกนิตยภัตที่จังหวัดซึ่งพระภิกษุรูปนั้นสังกัดอยู่ ภายในเดือนกันยายนของปี หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะเบิกจ่ายมิได้

        ข้อ ๙. พระภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่ง ทางราชการจะถวายนิตยภัตในตำแหน่งที่เท่ากัน หรือตำแหน่งที่สูงกว่า เพียงตำแหน่งเดียว

        ข้อ ๑๐. ตามปกติ การเบิกจ่ายนิตยภัตให้เบิกจ่ายเป็นรายเดือน ตามที่กรมการศาสนาตกลงกับกระทรวงการคลัง เว้นแต่ผู้ได้รับนิตยภัตจะขอตกลงเบิกจ่ายเป็นรายงวดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

 

หมวด ๓

การงดจ่าย

        ข้อ ๑๑. ในกรณีต่อไปนี้ ให้งดจ่ายนิตยภัตแก่พระภิกษุผู้

             (๑) ถึงมรณภาพ ทางราชการงดจ่ายนิตยภัตในเดือนที่ถัดจากเดือนมรณภาพเป็นต้นไป

             (๒) พ้นความเป็นพระภิกษุ

             (๓) ลาออก

             (๔) ย้ายสำนักที่อยู่ออกไปนอกเขตอำนาจหน้าที่ เฉพาะตำแหน่งที่ระบุอำนาจหน้าที่ไว้ในกฎมหาเถรสมาคม

             (๕) ให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่

             (๖) ถูกปลดจากตำแหน่งหน้าที่

             (๗) ถูกถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่

        กรณีตาม (๒) ถึง (๗) ทางราชการงดจ่ายนิตยภัตตั้งแต่เดือนที่พ้นจากตำแหน่ง    เป็นต้นไป เว้นแต่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ให้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ขอถือจ่ายนิตยภัตจนถึงวันถวายพระเพลิง รวมทั้งเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชด้วย

        ข้อ ๑๒. ในกรณีถูกสั่งพักจากตำแหน่งหน้าที่ ให้รอการถือจ่ายนิตยภัตตั้งแต่เดือนที่ถูกสั่งพักเป็นต้นไป เมื่อพ้นมลทินและกลับดำรงตำแหน่งหน้าที่เดิมแล้ว ให้จ่ายนิตยภัตถวายภายในปีงบประมาณนั้น เว้นแต่กรมการศาสนาจะได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง จึงจะเบิกจ่ายนิตยภัตถวายภายในปีพ้นงบประมาณได้

        ข้อ ๑๓. พระสังฆาธิการที่ได้รับยกเป็นกิตติมศักดิ์ กรมการศาสนาจะได้ถวายนิตยภัตในอัตราเดิมต่อไป

 

หมวด ๔

เบ็ดเตล็ด

        ข้อ ๑๔. ให้กองศาสนูปถัมภ์ จัดทำและควบคุมทะเบียนพระภิกษุซึ่งจะได้รับนิตยภัตและดำเนินการเรื่องนิตยภัตให้เป็นไปตามระเบียบนี้

        ข้อ ๑๕. ให้หัวหน้ากองศาสนูปถัมภ์รักษาการตามระเบียบนี้

 

 

             ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๔

 

รังสฤษดิ์  เชาวน์ศิริ

(นายรังสฤษดิ์  เชาวน์ศิริ)

รักษาการในตำแหน่งรองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมการศาสนา

 

            [1] จากแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๕๙  ตอนที่ ๗ :  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๔

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003433822
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
839
1635
9692
11332
31592
58267
3433822

Forecast Today
1920

9.94%
31.71%
3.53%
2.26%
0.04%
52.52%
Online (15 minutes ago):81

Your IP:3.95.63.218

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 176 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.