Get Adobe Flash player

 

ที่ ๑๓๗๐/๒๕๐๒                                                     กรมการศาสนา*

 

                                             ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒

 

เรื่อง     เปลี่ยนและเพิ่มชื่อวัด

นมัสการ  เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะธรรมยุตจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนชื่อวัด ๑ ชุด

 

          เนื่องจากปรากฏว่า ทางวัดได้ยื่นเรื่องราวขอเปลี่ยนและเพิ่มชื่อวัด ไปยังกรมการศาสนา บางรายก็มีประวัติของวัดส่งไป บางรายไม่มีประวัติของวัดส่งไป และบางรายไม่ได้ผ่านการพิจารณาของเจ้าคณะโดยลำดับ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เช่น นายอำเภอท้องที่ และผู้ว่าราชการจังหวัดโดยลำดับ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันภายหลังทางวัดใช้ชื่อใหม่แล้ว แต่ทางบ้านเมืองไม่ทราบก็คงใช้ชื่อเดิมอยู่

 

          ด้วยเหตุนี้ ทางกรมการศาสนา จึงได้วางระเบียบปฏิบัติไว้สำหรับการพิจารณา ดังนี้

          ๑. ทางวัดที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อและเพิ่มชื่อ ต้องทำประวัติของวัดโดยละเอียด พร้อมทั้งแจ้งตำบล หมู่ที่ และอำเภอที่ตั้งวัด และเหตุผลขอเปลี่ยนชื่อ ไปยังเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะจังหวัด เมื่อเห็นชอบแล้ว ก็เสนอเรื่องราวขอความเห็นชอบไปยังนายอำเภอท้องที่ และผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นชอบ แล้วให้ส่งเรื่องไปยังกรมการศาสนา เพื่อดำเนินการขอเปลี่ยนและเพิ่มชื่อวัดต่อไป

          ๒.   ถ้าเป็นวัดที่สร้างขึ้นภายหลัง พ.ศ.๒๔๘๔ จะต้องส่งสำเนาหลักฐานการขอตั้งวัดอีกด้วย

          ๓. เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑-๒ แล้ว กรมการศาสนาก็จะเสนอขอความเห็นไปยังเจ้าคณะตรวจการภาค เจ้าคณะธรรมยุตภาค และกรมศิลปากร เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงจะนำเสนอคณะสังฆมนตรีพิจารณาอนุมัติ

          ๔. เมื่อคณะสังฆมนตรีมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนและเพิ่มชื่อวัดแล้ว กรมการศาสนาจะได้ทำเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนและเพิ่มชื่อวัดนั้น และแจ้งให้จังหวัดทราบต่อไป

          จึงนมัสการมาเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติ.

 

                                                ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

                                          (ลงชื่อ)      ร.ท. ชื่น ใจอ่อนน้อม

                                                         (ชื่น  ใจอ่อนน้อม)

                                              รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมการศาสนา

 

รายงานขอเปลี่ยนชื่อวัด รายงานขอเปลี่ยนชื่อวัด

รายงานขอเปลี่ยนชื่อวัด


* จากแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๕๘ ตอนที่ ๔ : ๒๕ เมษายน ๒๕๑๓

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003497488
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
973
2082
11551
12772
43837
51421
3497488

Forecast Today
3480

9.74%
32.06%
3.48%
2.24%
0.04%
52.44%
Online (15 minutes ago):63

Your IP:52.23.234.7

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 139 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.