Get Adobe Flash player

คำสั่งมหาเถรสมาคม

เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณณเที่ยวเตร็ดเตร่และพักค้างแรมตามบ้านเรือน

พ.ศ. ๒๕๒๑ [1]

----------------------------

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาเถรสมาคมจึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

        ข้อ ๑ คำสั่งมหาเถรสมาคมนี้ เรียกว่า “คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง  ห้ามพระภิกษุสามเณเที่ยวเตร็ดเตร่และพักค้างแรมตามบ้านเรือน พ.ศ. ๒๕๒๑”

        ข้อ ๒ คำสั่งมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้นไป

        ข้อ ๓ ให้ยกเลิกคำสั่งหรือประกาศคณะสงฆ์อันเกี่ยวกับการห้ามพระภิกษุสามเณรเที่ยวเตร็ดเตร่และพักค้างแรมตามบ้านเรือน ซึ่งได้กำหนดไว้แล้วในคำสั่งมหาเถรสมาคมนี้ หรือขัดหรือแย้งกับคำสั่งมหาเถรสมาคมนี้

        ข้อ ๔ ห้าพระภิกษุสามเณรเที่ยวเตร็ดเตร่ไปในที่ต่าง ๆ โดยไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

        ข้อ ๕ ห้ามพระภิกษุสามเณรพักค้างแรมตามบานเรือนติดต่อกันเกินสมควรโดยไม่จำเป็น

        ข้อ ๖ ภิกษุสามเณรรูปใดฝ่าฝืนคำสั่งมหาเถรสมาคมนี้

        (๑) ในกรณีที่ภิกษุสามเณรรูปนั้นมีหนังสือสุทธิโดยถูกต้อง ให้เจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะ เจ้าของท้องที่แล้วแต่กรณี แนะนำภิกษุสามเณรรูปนั้นให้กลับสำนักเดิมพร้อมรายงานเจ้าอาวาส เจ้าสังกัดทราบ โดยผ่านเจ้าคณะภาคเจ้าสังกัดของภิกษุสามเณรรูปนั้น

        (๒) ในกรณีที่ภิกษุสามเณรรูปนั้นเมื่อสอบสวนแล้ว ปรากฏว่ามีหนังสือสุทธิปลอม ให้เจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะเจ้าของท้องที่ดำเนินการให้ภิกษุสามเณรรูปนั้น สละสมณเพศ แล้วมอบตัวให้ฝ่ายบ้านเมืองดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมกับรายงานเจ้าคณะตามลำดับจนถึงมหาเถรสมาคม

        ข้อ ๗ พระสังฆาธิการรูปใดฝ่าฝืนคำสั่งมหาเถรสมาคมนี้ ให้ถือว่า ละเมิดจริยาพระสังฆาธิการอย่างร้ายแรง

 

 

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑

 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

 

 

[1] ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๖๖ ตอนที่ ๙ :   ๒๕ กันยายน ๒๕๒๑

วิทยาพระสังฆาธิการ ๑

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๒

สถิติผู้เยี่ยมชม

003490139
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1224
1861
4202
12772
36488
51421
3490139

Forecast Today
2808

9.77%
32.01%
3.48%
2.24%
0.04%
52.46%
Online (15 minutes ago):26

Your IP:107.23.129.77

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 203 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.