Get Adobe Flash player

ส่วนที่ ๑

พระคณาธิการ

 

 พระคณาธิการอันเป็นคำรวมตำแหน่งผู้บริหารการคณะสงฆ์ เป็นตำแหน่งผู้บริหารการคณะสงฆ์ตามสังฆาณัติระเบียบพระคณาธิการ

          ในสมัยใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔  เป็นหลักจัดองค์กรปกครองคณะสงฆ์ ได้บัญญัติสังฆาณัติระเบียบพระคณาธิการ พุทธศักราช ๒๔๘๖  กำหนดคำรวมตำแหน่งพระภิกษุผู้บริหารการคณะสงฆ์ว่า พระคณาธิการ  โดยรวมคำว่า พระ คณะ และ อธิการ  เป็น พระคณาธิการ  ความหมายว่า พระผู้มีอำนาจสิทธิขาดในการบริหารการคณะสงฆ์  ซึ่งมี ๒ ประเภท คือ

                   พระคณาธิการส่วนกลาง มี

                             (๑)  สังฆมนตรี

                             (๒)  เลขานุการสังฆมนตรี

                                    (๓)  หัวหน้าพระธรรมธรและผู้ช่วยหัวหน้าพระธรรมธร

                   .  พระคณาธิการส่วนภูมิภาค มี

                             (๑)  เจ้าคณะตรวจการ

                             (๒)  เลขานุการเจ้าคณะตรวจการ

                             (๓)  กรรมการสงฆ์จังหวัด

                             (๔)  พระธรรมธรจังหวัด

                             (๕)  เลขานุการคณะกรรมการสงฆ์จังหวัด

                             (๖)  กรรมการสงฆ์อำเภอ

                             (๗)  เลขานุการคณะกรรมการสงฆ์อำเภอ

                             (๘)  เจ้าคณะตำบล

                             (๙)  เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

          ในส่วนกลาง   สังฆมนตรีประกอบด้วย.-   สังฆนายก,   สังฆมนตรีว่าการ,   สังฆมนตรีช่วยว่าการ  และสังฆมนตรี    ระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ส่วนกลางจัดเป็น ๔ องค์การ คือ องค์การปกครอง  องค์การศึกษา  องค์การเผยแผ่  และองค์การสาธารณูปการ   และโดยสังฆาณัติ มีกรรมการสังฆาณัติระเบียบพระคณาธิการ (ก.ส.พ.) เช่นเดียวกับสำนักงาน ก.พ. ของทางราชอาณาจักรและโดยกติกาสงฆ์  มีหัวหน้าพระธรรมธรและผู้ช่วยหัวหน้าพระธรรมธร  อยู่ในสังกัดองค์การปกครอง

          ในส่วนภูมิภาค  ชั้นจังหวัดและอำเภอ มีกรรมการสงฆ์ประจำองค์การทั้ง ๔  คือ

                        เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ  ประจำองค์การปกครอง  และมีพระธรรมธรจังหวัดซึ่งสังกัดองค์การปกครองรวมอยู่ด้วย

                        ศึกษาจังหวัด ศึกษาอำเภอ    ประจำองค์การศึกษา

                        เผยแผ่จังหวัด  เผยแผ่อำเภอ   ประจำองค์การเผยแผ่

                        สาธารณูปการจังหวัด    สาธารณูปการอำเภอ      ประจำองค์การสาธารณูปการ

          รวมเรียกว่า คณะกรรมการสงฆ์จังหวัด คณะกรรมการสงฆ์อำเภอ มีเลขานุการคณะกรรมการสงฆ์ในชั้นนั้น ๆ 

          ส่วนเจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส มิได้กำหนด ให้บริหารโดยรูปคณะกรรมการสงฆ์

          การดำเนินกิจการคณะสงฆ์ ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ทั้งพระคณาธิการส่วนกลางและพระคณาธิการส่วนภูมิภาค  คงบริหารงานในลักษณะองค์การทั้ง ๔ เท่า นั้น  คือ  องค์การปกครอง  องค์การศึกษา  องค์การเผยแผ่  และองค์การสาธารณูปการ  ส่วนงานบัญญัติสังฆาณัติ เป็นภาระของสังฆสภา   งานวินิจฉัยอธิกรณ์  เป็นภาระของคณะวินัยธร    ซึ่งแบ่งแยกกันดำเนินการเพื่อให้เกิดความถ่วงดุลแห่งอำนาจ     ดังเช่นทางราชอาณาจักร ผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสังฆสภา  ประธาน  รองประธานสังฆสภา  หัวหน้าคณะวินัยธร  ประธานคณะวินัยธร  และพระวินัยธร  มิได้เป็นพระคณาธิการ  เพราะมิใช่ผู้บริหารการคณะสงฆ์

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003497487
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
972
2082
11550
12772
43836
51421
3497487

Forecast Today
3480

9.74%
32.06%
3.48%
2.24%
0.04%
52.44%
Online (15 minutes ago):63

Your IP:52.23.234.7

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 138 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.