Get Adobe Flash player

ส่วนที่ ๔

คุณสมบัติพระสังฆาธิการ

 

          คุณความดีเฉพาะตัวของผู้จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆาธิการก็ดี  ของผู้จะดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการต่อไปก็ดี   เรียกว่า  คุณสมบัติพระสังฆาธิการ   แยกเป็น ๒ คือ

                   คุณสมบัติทั่วไป  กำหนดไว้  ๗ คือ

                             ๑)  มีพรรษาสมควรแก่ตำแหน่ง

                             ๒)  มีความรู้สมควรแก่ตำแหน่ง

                             ๓)  มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย

                             ๔)  เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์

                             ๕)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ   ไร้ความสามารถ    หรือมีจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคเรื้อน หรือเป็นวัณโรคในระยะอันตรายจนเป็นที่น่ารังเกียจ

                             ๖)  ไม่เคยต้องคำวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่พึงรังเกียจมาก่อน

                             ๗) ไม่เคยถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากตำแหน่งใด  เพราะความ ผิดมาก่อน

                   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   มีรายละเอียดแตกต่างกัน  ดังความในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ  ข้อ ๗,  ๑๐,  ๑๔,  ๑๘,  ๒๒,  ๒๖,  ๒๙,  และ ๓๐  คุณสมบัติดังกล่าวนี้  คงกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ สูงไปกว่าที่กำหนดไว้เป็นการดียิ่ง  และกำหนดตายตัวเฉพาะพรรษา  นอกนั้นหากมีความจำเป็นผ่อนผันได้เฉพาะกรณี

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

002990737
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
429
2314
14747
14747
49753
68205
2990737

Forecast Today
2640

11.74%
27.80%
3.84%
2.56%
0.03%
54.04%
Online (15 minutes ago):83

Your IP:54.166.141.69

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 83 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.