Get Adobe Flash player

ส่วนที่ ๒

คุณสมบัติของเลขานุการ

 

          คุณความดีเฉพาะตัวของผู้จะได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการ ชื่อว่า คุณสมบัติของเลขานุการ   เลขานุการเจ้าคณะนั้น  กำหนดคุณสมบัติให้อนุโลมตามคุณสมบัติทั่วไปของพระสังฆาธิการ  ซึ่งแยกเป็น ๗ คือ

                   ๑.  มีพรรษาสมควรแก่ตำแหน่ง      

                   ๒.  มีความรู้สมควรแก่ตำแหน่ง

                   ๓.  มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย

                   ๔.  เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์

                   ๕.  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ   มีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคเรื้อน หรือเป็นวัณโรคในระยะอันตรายจนเป็นที่น่ารังเกียจ

                   ๖.  ไม่เคยต้องคำวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่พึงรังเกียจมาก่อน

                   ๗.  ไม่เคยถูกถอดถอนหรือปลดออกจากตำแหน่งใดเพราะความผิดมาก่อน

 

ส่วนคุณสมบัติอื่นอันเลขานุการจะพึงมีนั้น  กล่าวโดยสรุปเป็น ๔ คือ

                   ๑.  มีบุคลิกลักษณะดี 

                   ๒.  มีความรู้ในวิชาเทคนิคเกี่ยวกับการเลขานุการ

                   ๓.  มีพื้นความรู้ทั่วไปดี

                   ๔.  ชอบฝึกงานเพื่อหาความชำนาญในวิชาการต่าง ๆ

          ผู้จะเป็นเลขานุการได้ดี  และจะเจริญก้าวหน้าเพราะอาศัยงานเลขานุการเป็นพื้นฐานนั้น จะต้องเป็นผู้มีลักษณะพิเศษ ๕ อย่าง คือ

  1. มีความคิดริเริ่มที่ดี         
  2. มีความเตรียมพร้อมทางจิตใจ
  3. วางตนเหมาะสม            
  4. ปรารถนาความก้าวหน้า

                   ๕.  มีความแม่นยำและประณีต

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

002990485
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
177
2314
14747
14747
49501
68205
2990485

Forecast Today
2880

11.74%
27.80%
3.84%
2.56%
0.03%
54.03%
Online (15 minutes ago):94

Your IP:54.224.166.141

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 103 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.