Get Adobe Flash player

ส่วนที่ ๒

คุณสมบัติของเลขานุการ

 

          คุณความดีเฉพาะตัวของผู้จะได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการ ชื่อว่า คุณสมบัติของเลขานุการ   เลขานุการเจ้าคณะนั้น  กำหนดคุณสมบัติให้อนุโลมตามคุณสมบัติทั่วไปของพระสังฆาธิการ  ซึ่งแยกเป็น ๗ คือ

                   ๑.  มีพรรษาสมควรแก่ตำแหน่ง      

                   ๒.  มีความรู้สมควรแก่ตำแหน่ง

                   ๓.  มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย

                   ๔.  เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์

                   ๕.  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ   มีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคเรื้อน หรือเป็นวัณโรคในระยะอันตรายจนเป็นที่น่ารังเกียจ

                   ๖.  ไม่เคยต้องคำวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่พึงรังเกียจมาก่อน

                   ๗.  ไม่เคยถูกถอดถอนหรือปลดออกจากตำแหน่งใดเพราะความผิดมาก่อน

 

ส่วนคุณสมบัติอื่นอันเลขานุการจะพึงมีนั้น  กล่าวโดยสรุปเป็น ๔ คือ

                   ๑.  มีบุคลิกลักษณะดี 

                   ๒.  มีความรู้ในวิชาเทคนิคเกี่ยวกับการเลขานุการ

                   ๓.  มีพื้นความรู้ทั่วไปดี

                   ๔.  ชอบฝึกงานเพื่อหาความชำนาญในวิชาการต่าง ๆ

          ผู้จะเป็นเลขานุการได้ดี  และจะเจริญก้าวหน้าเพราะอาศัยงานเลขานุการเป็นพื้นฐานนั้น จะต้องเป็นผู้มีลักษณะพิเศษ ๕ อย่าง คือ

  1. มีความคิดริเริ่มที่ดี         
  2. มีความเตรียมพร้อมทางจิตใจ
  3. วางตนเหมาะสม            
  4. ปรารถนาความก้าวหน้า

                   ๕.  มีความแม่นยำและประณีต

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003102227
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1322
2192
3192
19777
45984
51896
3102227

Forecast Today
4056

11.23%
28.80%
3.74%
2.49%
0.02%
53.72%
Online (15 minutes ago):114

Your IP:54.82.73.21

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 473 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.