Get Adobe Flash player

ส่วนที่ ๑

หนังสือราชการ

 

          ก่อนที่จะพูดถึงชนิดของหนังสือราชการ  ขอให้ความหมายของถ้อยคำโดยสังเขป

                   ๑.  เครื่องหมายใช้ขีดเขียนแทนคำพูด  ชื่อว่า  หนังสือ

                   ๒.  งานของประเทศหรือของพระเจ้าแผ่นดิน  ชื่อว่า  ราชการ

                   ๓.  หนังสือซึ่งเป็นหลักฐานเกี่ยวกับงานของประเทศ     หรือของพระเจ้าแผ่นดิน หรือเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ  ชื่อว่า  หนังสือราชการ

                   ๔.  งานของคณะสงฆ์  ชื่อว่า  การคณะสงฆ์

                   ๕. หนังสือซึ่งเป็นหลักฐานเกี่ยวกับงานของคณะสงฆ์ หรือเอกสารที่เป็นหลักฐานในการคณะสงฆ์  ชื่อว่า  หนังสือการคณะสงฆ์

 
หนังสือราชการนั้น  แยกโดยลักษณะเป็น ๕ คือ

                   ๑.  หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ

                   ๒.  หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใด      ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ    หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก

                   ๓.  หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ   หรือที่บุคคลภายนอก มีมาถึงส่วนราชการ

                   ๔.  เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ

                   ๕. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ 

 

            ส่วนหนังสือการคณะสงฆ์  พึงทราบตามลักษณะทั้ง ๕ นี้  โดยอนุโลม          

หนังสือราชการ  แยกโดยชนิดมี ๖  คือ

                   ๑.  หนังสือภายนอก             ๒.  หนังสือภายใน

                   ๓.  หนังสือประทับตรา                   ๔.  หนังสือสั่งการ

                   ๕.  หนังสือประชาสัมพันธ์

                   ๖. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท