Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๒

คำขึ้นต้นสรรพนามและคำลงท้าย

 

          การร่างหนังสือราชการหรือหนังสือการคณะสงฆ์ นอกจากจะใช้ถ้อยคำในข้อความ ให้เหมาะสมแล้ว   ยังจะต้องใช้คำขึ้นต้น  คำลงท้าย  สรรพนามให้เหมาะสมกับเจ้าของหนังสือ คือผู้ลงนามและผู้รับ

สำหรับคฤหัสถ์หรือหน่วยราชการใช้

ผู้รับหนังสือ

คำขึ้นต้น

สรรพนาม

คำลงท้าย

คำจ่าหน้าซอง

๑. พระบาทสมเด็จ 

    พระเจ้าอยู่หัว

   

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า………… (ออกชื่อ) ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส

กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท,

ข้าพระพุทธเจ้า

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า………… (ออกชื่อ) หรือ  ข้าพระ พุทธเจ้า……...(ออกชื่อ)  ขอเดชะ   ก็ได้

ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย  ขอเดชะ

 

 

 

๒. สมเด็จพระบรม

    ราชินีนาถ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า…………

(ออกชื่อ) ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลทราบ

ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท,

ข้าพระพุทธเจ้า

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ข้าพระ พุทธเจ้า………(ออกชื่อ)  หรือ ข้าพระพุทธเจ้า...… (ออกชื่อ)  ขอเดชะ 

 

ขอพระราชทานทูลเกล้าทูล กระหม่อมถวาย  ขอเดชะ

 

๓. สมเด็จพระบรม

    ราชินี,

    สมเด็จพระบรม   

    ราชชนนี,

    สมเด็จพระ

    ยุพราช,

    สมเด็จพระบรม

    ราชกุมารี

ขอพระราชทานกราบบังคมทูล………......

(ออกพระนาม)

ทราบฝ่าละอองพระบาท

ใต้ฝ่าละอองพระบาท,

ข้าพระพุทธเจ้า

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  

ข้าพระพุทธเจ้า…………

(ออกชื่อ)

ขอพระราชทาน

กราบบังคมทูล………………

(ระบุพระนาม)

๔.  สมเด็จเจ้าฟ้า

ขอพระราชทานกราบทูล…………..(ออกพระนาม)

ทราบฝ่าพระบาท

ใต้ฝ่าพระบาท, 

ข้าพระพุทธเจ้า

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า…........

(ออกชื่อ)

ขอพระราชทาน

กราบทูล…. .…

(ระบุพระนาม)

๕. สมเด็จพระนางเจ้า

    พระวรชายา

    พระนางเจ้า

    พระวรราชเทวี      

    พระนางเธอ 

    พระบรมวงศ์    

    ชั้นพระองค์เจ้า

    (ทรงกรมและ 

    ไม่ทรงกรม)

ขอประทานกราบ

ทูล…………….....

(ออกพระนาม)

ทราบฝ่าพระบาท

ใต้ฝ่าพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม   ข้าพระพุทธเจ้า………….

(ออกชื่อ)

ขอประทานกราบ

ทูล…………..

(ระบุพระนาม)

๖. พระอนุวงศ์ ชั้น

    พระเจ้าวรวงศ์

    เธอ (ทรงกรมและ

    ไม่ทรงกรม)

    พระอนุวงศ์  ชั้น

    พระวรวงศ์เธอ 

    (ทรงกรม)

กราบทูล………………...

(ออกพระนาม) 

ทราบ ฝ่าพระบาท

ฝ่าพระบาท,

เกล้ากระหม่อม,

เกล้ากระหม่อมฉัน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

กราบทูล……..

(ระบุพระนาม)

๗. พระอนุวงศ์ ชั้น

     พระวรวงศ์เธอ 

     (ไม่ทรงกรม)

ทูล……….(ออกพระนาม)

ทราบฝ่าพระบาท

ฝ่าพระบาท,   กระหม่อม,

หม่อมฉัน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ทูล…………....

(ระบุพระนาม)

 

๘. พระอนุวงศ์ ชั้น

    หม่อมเจ้า 

ทูล……….(ออกพระนาม)

ฝ่าพระบาท,  ท่าน,กระหม่อม,  หม่อมฉัน

แล้วแต่จะโปรด

ทูล…………....

(ระบุพระนาม)

๙. สมเด็จพระ

    สังฆราชเจ้า

ขอประทานกราบทูล….….

(ออกพระนาม)

ใต้ฝ่าพระบาท,

ข้าพระพุทธเจ้า 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ขอประทาน

กราบทูล……

(ระบุพระนาม)

๑๐.สมเด็จพระ

     สังฆราช

กราบทูล…………

(ออกพระนาม)

ฝ่าพระบาท,

เกล้ากระหม่อม, เกล้ากระหม่อมฉัน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

กราบทูล………

(ระบุพระนาม)

๑๑.สมเด็จพระราชา

     คณะ,รองสมเด็จ

     พระราชคณะ,

     กรรมการมหา-

     เถรสมาคม

นมัสการ

พระคุณเจ้า,

กระผม,   ดิฉัน

ขอนมัสการมาด้วยความเคารพยิ่ง

นมัสการ…….

 

๑๒. พระราชาคณะ

นมัสการ

พระคุณท่าน,  กระผม,  ดิฉัน, ท่าน

ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

นมัสการ………

 

๑๓.พระภิกษุนอก

     จากนี้

นมัสการ

กระผม,  ดิฉัน

ขอนมัสการด้วยความเคารพ

นมัสการ…….…

๑๔.ประธานองคมนตรี

      นายกรัฐมนตรี,

      ประธานรัฐสภา,

      ประธานวุฒิสภา,

      ประธานสภาผู้แทน  

      ราษฏร,ประธาน

       ศาลฎีกา,รัฐบุรุษ

กราบเรียน

ท่าน,  ข้าพเจ้า,  กระผม, ผม, ดิฉัน

ขอแสดงความนับถือ

อย่างยิ่ง

กราบเรียน……

 

๑๔.บุคคลภายนอก

     จากนี้หรือทั่วไป

เรียน

ท่าน,  ข้าพเจ้า

แสดงความนับถือ

เรียน

 

สำหรับพระภิกษุสามเณร

ผู้รับหนังสือ

คำขึ้นต้น

สรรพนาม

คำลงท้าย

คำจ่าหน้าซอง

๑. สมเด็จพระ

    สังฆราชเจ้า

ขอประทานกราบทูล

ใต้ฝ่าพระบาท,

ข้าพระพุทธเจ้า

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ขอประทานกราบทูล……….

๒. สมเด็จพระ

    สังฆราช

กราบทูล,  ทูล

ฝ่าพระบาท,

เกล้ากระหม่อม

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

กราบทูล………

ทูล…………….

๓. สมเด็จพระ

    ราชาคณะ

กราบเรียน,  เรียน

เจ้าประคุณสมเด็จ, ท่าน,  เกล้ากระผม, เกล้า ฯ, กระผม

กราบเรียนมาด้วยความคารวะอย่างสูง หรือ  เรียนมาด้วยความนับถืออย่างสูง

กราบเรียน…….

เรียน…………..

๔. กรรมการมหา

    เถรสมาคม

กราบเรียน,  เรียน

พระเดชพระคุณ, ใต้เท้า,

ท่าน,  เกล้ากระผม,

เกล้า ฯ,  กระผม

กราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูง หรือ เรียนมาด้วยความนับถืออย่างสูง

กราบเรียน…….

เรียน…………..

๕. พระราชาคณะ

    ชั้นสามัญ ถึง

    ชั้นธรรม

กราบเรียน,  เรียน

พระเดชพระคุณ, ใต้เท้า,

ท่าน,  เกล้ากระผม,

เกล้า ฯ,  กระผม

กราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูง,  เรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูง

กราบเรียน……

เรียน…………

 

๖. พระสมณศักดิ์ 

    อื่น

กราบเรียน,  เรียน

ท่าน,  กระผม,  ผม

กราบเรียนมาด้วยความเคารพ, เรียนมาด้วยความนับถือ

เรียน…………

ถึง……………..

๗. พระภิกษุ

    ทั่วไป

เรียน,  ถึง

ท่าน,  เธอ,  คุณ,  ผม,  ฉัน

เรียนมาด้วยเมตตาธรรม

เรียนมาด้วยความนับถือ

เรียน………...

ถึง…………...

 

สำหรับพระภิกษุหรือหน่วยงานคณะสงฆ์

ผู้รับหนังสือ

คำขึ้นต้น

สรรพนาม

คำลงท้าย

คำจ่าหน้าซอง

๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,

     สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ขอถวายพระพร

มหาบพิตรพระราช-สมภารเจ้า,อาตมภาพ

ขอถวายพระพร

ขอถวายพระพร

๒. สมเด็จพระบรมราชินี,   

     สมเด็จพระบรมราชชนนี,

     สมเด็จพระยุพราช,สมเด็จ

     พระบรมราชกุมารี

ขอถวายพระพร

มหาบพิตร,

อาตมภาพ

ขอถวายพระพร

ขอถวายพระพร

๓. พระบรมวงศ์ ชั้นสมเด็จ

    เจ้าฟ้า ถึงพระวรวงศ์เธอ   

    (ทรงกรม)

ขอถวายพระพร

บพิตร,  อาตมภาพ

ขอถวายพระพร

ขอถวายพระพร

๔. พระวรวงศ์เธอ (ไม่ทรงกรม)    

    หม่อมเจ้า

ขอถวายพระพร

บพิตร,  อาตมภาพ

ถวายพระพร

ถวายพระพร

๕. คฤหัสถ์นอกจากนี้

เจริญพร

ท่าน,  หรือ  คุณ,  

อาตมภาพ

ขอเจริญพร

ขอเจริญพร

 

ในการใช้คำขึ้นต้น  สรรพนาม และคำลงท้ายนั้น  บางครั้งใช้ตรงตามตาราง  บางครั้งอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

          ๑.  ตามบัญชีหมายเลข ๑  สำหรับคฤหัสถ์และส่วนราชการทำหนังสือติดต่อ  บางครั้งหากระบุส่วนราชการจะเหมาะสมกว่า  ก็ระบุส่วนราชการ  เช่น  กรม  กระทรวง และสำหรับพระราชวงศ์ที่มีคำนำหน้าพระนาม ตั้งแต่ชั้นพระวรวงศ์เธอขึ้นไป  ถ้าจะใช้ตอบรับว่า  ได้รับหนังสือแล้ว   ใช้ว่า  ได้รับลายพระหัตถ์แล้ว    เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  ใช้ว่า  พระราชหัตถเลขา

          ๒.  ตามบัญชีหมายเลข  ๒-  สำหรับพระภิกษุ  หรือหน่วยงานคณะสงฆ์  ใช้ทำหนังสือติดต่อ

                   ๒.๑  กราบทูล    ใช้ในกรณีที่ผู้รับหนังสือมีพรรษาสูงกว่าเจ้าของหนังสือ  ทูล  ใช้ในกรณีที่ผู้รับหนังสือมีพรรษาต่ำกว่าเจ้าของหนังสือ

                   ๒.๒  กราบเรียน ใช้ในกรณีที่ผู้รับหนังสือมีพรรษาสูงกว่าเจ้าของหนังสือ  เรียน  ใช้ในกรณีที่ผู้รับหนังสือมีพรรษาต่ำกว่าเจ้าของหนังสือ

                   ๒.๓  กรณีที่ผู้รับหนังสือเป็นสมเด็จพระราชาคณะ  จะใช้ว่า  ขอประทานกราบเรียน แทนคำว่า กราบเรียน หรือ ขอประทานเรียน  แทน  คำว่า เรียน  ก็ได้

                   ๒.๔  บัญชีหมายเลข  ๓  (๑)  ไม่ปรากฏว่าพระภิกษุสามเณรหน่วยงานการคณะสงฆ์ทำหนังสือขอถวายพระพหรโดยตรง

                   ๒.๕  บัญชีหมายเลข  ๓  (๕)  ต้องพิจารณาตามความเหมาะสม

                   ๒.๖  การใช้สรรพนาม  ในหนังสือการคณะสงฆ์  หากระบุหน่วยงานจะเป็นการเหมาะสมกว่า  ก็ให้ระบุหน่วยงาน  เช่น  หน  ภาค  จังหวัด 

คำขึ้นต้นสรรพนามและคำลงท้าย

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003487011
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1814
1230
12772
12772
33360
51421
3487011

Forecast Today
1704

9.77%
31.98%
3.48%
2.24%
0.04%
52.48%
Online (15 minutes ago):18

Your IP:3.87.147.184

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 89 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.