Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๕

การกำหนดหัวข้อ

 

          เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง การแบ่งข้อความ การค้นหาและแก้ไขข้อความ  จึงมีการกำหนดหัวข้อ  โดยมีหลักกำหนด  ๓  คือ  กำหนดเป็นคำพูด ๑   กำหนดเป็นตัวเลข ๑   กำหนดเป็นตัวอักษร ๑

          ๑.  กำหนดเป็นคำพูด  คือการกำหนดข้อความเป็นระดับหมวดหมู่ ซึ่งมีลักษณะจะแยกเป็นข้อได้อีก  เช่น  ภาคหรือปริจเฉท  บทหรือลักษณะหรือหมวด  ส่วน  ตอน  ตามควรแก่กรณี  ส่วนตัวเลขกำหนดข้อหรือมาตราให้เรียงติดต่อกันไปจนจบ

          ๒.  กำหนดเป็นตัวเลข  คือการใช้ตัวเลขเรียงหัวข้อสำหรับจำแนกข้อความ กำหนดโดยลักษณะเป็น  ๓  คือ

                   ๒.๑  จำแนกขั้น  ๑  ใช้ตัวเลขบอกข้อหรือมาตรา เริ่มตั้งแต่ ๑ เรียงกันไปจนจบเรื่อง

                   ๒.๒  จำแนกขั้น  ๒  ใช้จำแนกความในข้อหรือมาตรา  โดยย่อยออกไปอีกเป็นข้อ ๆ ให้ใช้ตัวเลขเติมและจุดนำ แล้วเรียงข้อย่อย เช่น ๑.๑, ๑.๒, ๒.๑, ๒.๒, ๓.๑, ๓.๒ บางคราวท่านใช้เลขในวงเล็บก็มี เช่น (๑), (๒), (๓), (๔)                                

                   ๒.๓  จำแนกขั้น ๓  ถ้าจำแนกขั้นที่  ๒ แล้ว  จำเป็นต้องซอยย่อยอีก  ให้ใช้เลขขั้นที่ ๒ และจุดนำแล้วเติมเลขย่อย เช่น ๑.๑.๑, ๑.๑.๒, ๑.๑.๓, ๒.๑.๑, ๒.๑.๒   หากยังมีข้อความย่อยอีก อาจจำแนกขั้นที่ ๔ - ๕ ได้  โดยอนุโลมตามแบบขั้นที่  ๓  นั้น

          ๓.  กำหนดเป็นตัวอักษร   การกำหนดหัวข้อด้วยตัวอักษร  เช่น  ก.  ข.  ค.  หรือ (ก)  (ข)  (ค)  ซึ่งมีลักษณะคล้ายตัวเลข  แต่มิได้กำหนดซอย  ในการกำหนดตัวอักษร  ให้ใช้  ก.  ข.  ค.  ง.  ข้าม  ฆ.  เสีย 

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003243619
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
335
1955
7406
16488
33931
71570
3243619

10.63%
30.26%
3.63%
2.38%
0.02%
53.07%
Online (15 minutes ago):116

Your IP:100.24.46.10

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 120 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.