Get Adobe Flash player

ส่วนที่ ๕

ศัพท์ที่ใช้เฉพาะในการประชุม

 

          ในการประชุมโดยทั่วไปนั้น  มีศัพท์ที่ใช้ในการประชุมและมีความหมายอันแน่ชัด คือ :-

          ๑.  ญัตติ  หมายถึง  ข้อเสนอของผู้เข้าประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

          ๒.  ประเด็น  หมายถึง  ข้อความที่สำคัญ

          ๓.  อภิปราย  หมายถึง การปรึกษากันในที่ประชุม   ซึ่งได้แก่การกล่าวสนับสนุนหรือโต้แย้งคัดค้านในประเด็นหรือในญัตติ

          ๔.  แปรญัตติ  หมายถึง  การเสนอขอแก้ข้อความ  ตัดทอน หรือเพิ่มในญัตติ

          ๕.  มติ  หมายถึง  ข้อตกลงกันในญัตติใด ๆ  โดยการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งแบ่งเป็น ๒ วิธี  คือ :-

                        .๑  การออกเสียงคะแนนเปิดเผย

                        .๒  การออกเสียงลงคะแนนลับ

          มติที่ประชุมนั้น  ตามปกติถือเสียงข้างมากเป็นมติ   เว้นแต่จะมีข้อบังคับไว้เป็นอย่างอื่น

          ๖.  มติวินิจฉัย  หมายถึง  เมื่อการลงมติแล้วมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ประธานที่ประชุมจะลงคะแนนเพิ่มให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  นั้นคือมติวินิจฉัย

          ๗.  กระทู้ หมายถึง ข้อที่ตั้งถามในสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่คำถามที่สมาชิกสภา ผู้แทนคนใดคนหนึ่งตั้งถามรัฐมนตรีในข้อความใด ๆ   จะเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของรัฐมนตรี  แต่ในการประชุมทั่วไป  มิได้ใช้คำนี้

          ๘.  คณะกรรมาธิการ  หมายถึง  คณะกรรมการในฝ่ายนิติบัญญัติ

          ๙.  คณะอนุกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการในฝ่ายบริหาร

          ๑๐. คณะกรรมการ   หมายถึง   คณะกรรมการทั่วไป

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003490294
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1379
1861
4357
12772
36643
51421
3490294

Forecast Today
3216

9.76%
32.00%
3.48%
2.24%
0.04%
52.46%
Online (15 minutes ago):32

Your IP:107.23.129.77

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 47 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.