Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๒

พระราชาคณะ

 

            พระราชาคณะ    เป็นประเภทแห่งสมณศักดิ์ชั้นผู้ปกครองคณะสงฆ์     ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่า“พระสังฆราชาคณะ” ซึ่งหมายความว่าเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์   เดิมเป็นตำแหน่งคู่กับการปกครองคณะสงฆ์  ต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเปลี่ยนเรียกว่า พระราชาคณะ”  ความหมายคงเดิมและได้เรียกมาจนถึงปัจจุบัน  พระเถระผู้ดำรงอิสริยยศชั้นนี้  มีคำนำหน้าราชทินนามว่า พระ  แต่ภาษาพูดโดยทั่วไปเรียกว่า เจ้าคุณ  หรือ  ท่านเจ้าคุณ  จัดเป็นสมณศักดิ์ประเภทสูง  แยกโดยชั้นมี ๖ คือ.-

                   ๑.  พระราชาคณะเจ้าคณะรอง  (ชั้นหิรัญบัฏ)

                   ๒.  พระราชาคณะเจ้าคณะรอง  (ชั้นสัญญาบัตร)

                   ๓.  พระราชาคณะชั้นธรรม

                   ๔.  พระราชาคณะชั้นเทพ

                   ๕.  พระราชาคณะชั้นราช

                   ๖.  พระราชาคณะชั้นสามัญ  มี ๔ คือ.-

                             (๑) พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญฝ่ายวิปัสสนาธุระ

                             (๒) พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ

                             (๓) พระราชาคณะชั้นสามัญยกฝ่ายวิปัสสนาธุระ

                             (๔) พระราชาคณะชั้นสามัญยก

           ชั้นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง (ชั้นหิรัญบัฏ)  เป็นพระราชาคณะที่ทรงโปรดสถาปนาดังเช่นสมเด็จพระราชาคณะ โดยสถาปนาพระราชาคณะชั้นธรรมหรือชั้นสัญญาบัตรขึ้นดำรงสมณศักดิ์ชั้นนี้  การสถาปนานั้น มีพระราชพิธีจารึกราชทินนามในหิรัญบัฏ (แผ่นเงิน)  และมีพระบรมราชโองการประกาศสถาปนา  โปรดให้มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป  พระครูปลัดมีราชทินนามพร้อมทั้งสร้อยนามและมีนิตยภัต  มีศักดิ์สูงกว่าพระครูฐานานุกรมชั้นเอกของสมเด็จพระสังฆราช    

พระราชาคณะเจ้าคณะรอง (ชั้นสัญญาบัตร)   โปรดพระราชทานเลื่อนพระ ราชาคณะชั้นธรรมขึ้นเทียบชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะ คงพระราชทานเฉพาะสัญญา-บัตรพัดยศมิได้จารึกราชทินนาม เรียกว่า ชั้นสัญญาบัตร เคยพระราชทานมี ๒ ตำแหน่ง คือ พระมหาโพธิวงศาจารย์ และ พระมหารัชมังคลาจารย์ ปัจจุบันไม่มีผู้ดำรงสมณศักดิ์ชั้นนี้  ชั้นสัญญาบัตรมีฐานานุกรมได้ ๖ รูป พระครูปลัดมีราชทินนามและนิตยภัต  มีศักดิ์สูงกว่าพระครูฐานานุกรมชั้นเอกของสมเด็จพระสังฆราช 

          ชั้นธรรม ทรงพระราชทานเลื่อนจากพระราชาคณะชั้นเทพ    ให้มีฐานานุกรมได้ ๖ รูป เพิ่มจากชั้นเทพ ๑ รูป คือพระครูธรรมธร  พระครูปลัดมีราชทินนามและมีนิตยภัต  มีศักดิ์สูงกว่าพระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราช  พระครูปริต (ชั้นโท)

          ชั้นเทพ ทรงพระราชทานเลื่อนจากพระราชาคณะชั้นราช มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป เพิ่มจากชั้นราช ๑ รูปคือ พระครูวินัยธร  ฐานานุกรมทุกตำแหน่งเป็นพระครู   เฉพาะพระครูปลัดและพระครูวินัยธรมีศักดิ์สูงกว่าเปรียญธรรม ๔ ประโยค

          ชั้นราช  ทรงพระราชทานเลื่อนจากพระราชาคณะชั้นสามัญ  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑  พระครูสมุห์ ๑  พระครูใบฎีกา ๑ เฉพาะพระครูปลัดมีศักดิ์สูงกว่าเปรียญธรรม ๔ ประโยค

          ตั้งแต่ชั้นราชขึ้นไปจัดเป็นพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ นั่งในพิธีตามลำดับรับพระราชทานพัดยศก่อนหลัง

          ชั้นสามัญ  ทรงพระราชทานตั้งพระครูสัญญาบัตร พระเปรียญ พระฐานานุกรมหรือพระสังฆาธิการ ขึ้นดำรงสมณศักดิ์ชั้นนี้ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๓ รูป คือ พระปลัด ๑ พระสมุห์ ๑ พระใบฎีกา ๑ พระปลัดมีศักดิ์สูงกว่าเปรียญธรรม ๓ ประโยค  การจัดที่นั่งชั้นนี้  ถือตำแหน่งทางปกครองและเปรียญธรรมประกอบด้วย

          พระราชาคณะทุกชั้น โปรดพระราชทานตั้งเลื่อนและสถาปนาในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  บางโอกาสโปรดพระราชทานในพระราชพิธีอื่นก็มี

 

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003490205
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1290
1861
4268
12772
36554
51421
3490205

Forecast Today
2832

9.77%
32.01%
3.48%
2.24%
0.04%
52.46%
Online (15 minutes ago):74

Your IP:107.23.129.77

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 267 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.