Get Adobe Flash player

ส่วนที่ ๒

เขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค

 

       อันคณะสงฆ์  ซึ่งหมายถึง  บรรดาพระสงฆ์ผู้สืบศาสนทายาทลัทธิเถรวาทในประเทศไทย  ได้แก่พระสงฆ์  ๒  คณะ    คือ  คณะมหานิกาย ๑  คณะธรรมยุต ๑  พระสงฆ์ทั้ง ๒  คณะนี้  จัดการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ.  ๒๕๐๕  ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕   กล่าวคืออาศัยพระราชบัญญัติทั้ง ๒  ฉบับที่กล่าวนี้  เป็นหลักจัดระบบการปกครอง

          อันอาณาจักรของพระสงฆ์เป็นอาณาจักรพิเศษ ซึ่งอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร  โดยมีนามบัญญัติว่า  คณะสงฆ์  หรือเรียกอีกโวหารหนึ่งว่า พุทธจักร  มีหลักการปกครองชั้นอุดมการณ์นั้นคือ พระธรรมวินัย  หรือจะเรียกว่ามีพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญการปกครองก็ถูก  แต่การจะทำให้การปกครองบรรลุตามอุดมการณ์ได้ดีนั้น  ต้องอาศัยพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเครื่องดำเนินการ  อันได้แก่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ดังเรียนแล้ว เป็นหลักกำหนดหลักเกณฑ์ขอบเขตแห่งเขตปกครอง  ขอบเขตแห่งอำนาจ   ขอบเขตแห่งผู้ใช้อำนาจ และวิธีการใช้อำนาจ   เพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์มีระบบเป็นแบบแผน  ในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กำหนดเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคตามลำดับ เป็น  ๔  ชั้น  คือ

                             (๑)  ภาค                (๒)  จังหวัด

(๓)  อำเภอ              (๔)  ตำบล

          และในมาตรา ๒๒ วรรค ๒  ให้กำหนดจำนวนและเขตปกครองทั้ง ๔ ชั้น  เป็นกฎมหาเถรสมาคม กล่าวคือให้ตรากฎมหาเถรสมาคมกำหนดไว้   เจ้าคณะชั้นใด จะกำหนดเอาตามใจชอบมิได้  ดังนั้น มหาเถรสมาคมจึงตรากฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๑๔  ขึ้นเป็นหลักเกณฑ์ และในกฎมหาเถรสมาคมดังกล่าวได้กำหนดให้วางระเบียบมหาเถร- สมาคม  กำหนดวิธีการปฏิบัติไว้อีกชั้นหนึ่ง

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003102188
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1283
2192
3153
19777
45945
51896
3102188

Forecast Today
4032

11.23%
28.80%
3.74%
2.49%
0.02%
53.72%
Online (15 minutes ago):80

Your IP:54.82.73.21

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 434 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.