Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๔

เขตปกครองคณะสงฆ์ชั้นตำบล

 

       ตำบล เป็นเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคชั้นที่ ๔ ซึ่งหมายถึงแขวงในกรุงเทพมหานคร และตำบลในจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร จำนวนและเขตปกครองตำบลนั้น คณะสงฆ์เป็นผู้กำหนด แม้ทางราชอาณาจักรจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยตั้งตำบลแล้วก็ตาม ตำบลนั้นเป็นตำบลทางราชอาณาจักรเท่านั้น หาเป็นตำบลทางคณะสงฆ์ไม่  ตามความในข้อ  ๕  แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  และในระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดจำนวนและเขตปกครองตำบล     พอกำหนดเป็นหลักได้  ๒  กรณี  คือ

กำหนดโดยอนุโลมตามตำบลแห่งราชอาณาจักร

กำหนดเป็นกรณีพิเศษ

          ในกรณีที่ ๑ ให้อนุโลมตามเขตปกครองตำบลแห่งราชอาณาจักรได้   เฉพาะตำบลที่มีวัดถูกต้องตามกฎหมาย ๕ วัดขึ้นไปเท่านั้น  และเมื่อจะกำหนดตำบลใหม่  แม้ตำบลใหม่จะมีวัด  ๕  วัดขึ้นไปแล้วก็ตาม  แต่ตำบลเดิมที่ตำบลใหม่เคยรวมอยู่  ซึ่งจะมีเขตเปลี่ยนแปลงจะต้องมีวัดคงอยู่ไม่ต่ำกว่า  ๕  วัด  ถ้าจะมีวัดคงอยู่ต่ำกว่า  ๕  วัด  จะแยกตำบลใหม่ โดยกำหนดอนุโลมมิได้

          ในกรณีที่ ๒  ให้กำหนดเป็นกรณีพิเศษตามจำนวนวัดแต่ละตำบล  แยกเป็น  ๕  ลักษณะ  คือ

๑)  ตำบลที่มีวัดต่ำกว่า  ๕  วัด

๒)  ตำบลที่มีวัดต่ำกว่า  ๕  วัด  จำนวน  ๓  ตำบลขึ้นไป

๓)  แม้ตำบลที่มีวัดครบ  ๕  วัด  แต่มีเหตุอื่น

๔)  ตำบลที่มีวัดเกินกว่า  ๑๐  วัด  (แยกเฉพาะวัดที่เกิน ๑๐)

๕)  ตำบลที่มีวัดตั้งแต่  ๑๐  วัด  ขึ้นไป  (แบ่งแยกออกเป็นเขต)

          ลักษณะที่  ๑  แยกพิจารณาปฏิบัติได้ดังนี้

                   (๑)  ให้รวมวัดในตำบลที่มีวัดต่ำกว่า ๕   วัดขึ้นในปกครองของเจ้าคณะตำบลอื่นซึ่งมีเขตติดต่อกัน

                   (๒)  ให้รวมเข้ากับตำบลอื่น  ซึ่งเมื่อรวมแล้วมี  ๑๐  วัดขึ้นไป  เพื่อความสะดวกหรือเพื่อความเจริญต่อคณะสงฆ์  จะแบ่งเป็น ๒ เขตหรือหลายเขต  โดยจะเรียก ชื่อตำบลอนุโลมตามชื่อตำบลแห่งราชอาณาจักรหรือจะเรียกว่า   “ตำบล……….เขต ๑” ”ตำบล……….เขต ๒”  ก็ได้

          ลักษณะที่  ๒  ให้รวมตำบลที่มีวัดต่ำกว่า  ๕  วัดตั้งแต่  ๓  ตำบลขึ้นไปเข้าเป็นเขตปกครองเดียวกัน  เข้ารวมแล้วมีวัด ๑๐ วัดขึ้นไป  จะแบ่งเป็นเขตและกำหนดชื่อตำบลดังในลักษณะที่  ๑  ก็ได้

          ลักษณะที่  ๓ แม้ตำบลที่มีวัดครบ ๕ วัด แต่ถ้าเข้าลักษณะพิเศษ ๒ ประการ คือ มีความเหมาะสม ๑ สะดวกในทางปกครอง ๑   จะรวมขึ้นในปกครองของเจ้าคณะตำบลอื่นก็ได้

          ลักษณะที่  ๔  ตำบลที่มีวัดเกิน ๑๐ วัด   ถ้าสะดวกในทางปกครองจะแยกวัดที่เกิน  ๑๐  นั้น ไปขึ้นในปกครองของเจ้าคณะตำบลอื่นก็ได้

          ลักษณะที่  ๕  ตำบลที่มีวัด  ๑๐  วัดขึ้นไป  ถ้ามีลักษณะพิเศษ  ๒  ประการ  คือ  เพื่อสะดวกแก่การปกครอง ๑ เพื่อความเจริญแก่คณะสงฆ์ ๑  จะแบ่งเป็น ๒ เขตหรือหลายเขต เรียกชื่อตำบลว่า “ตำบล………..เขต ๑” “ตำบล………เขต ๒”  ก็ได้  แต่เขตหนึ่งๆ  จะต้องมีวัดไม่ต่ำกว่า  ๕  วัด

          ตำบลทางคณะสงฆ์แต่ละตำบลให้มีเจ้าคณะตำบลจำนวนตำบลละ ๑ รูป  ถ้าตำบลใดมี  ๘  วัดขึ้นไป  ให้มีรองเจ้าคณะตำบลได้  ๑  รูป

          การรวมหลายตำบลเป็นตำบลเดียว   ถ้ารวม  ๒  ตำบล  ให้คงชื่อไว้ทั้ง ๒ ตำบล  ถ้ารวม  ๓  ตำบลขึ้นไป  ให้คงชื่อไว้ตำบลเดียว

          การกำหนดเขตตำบลดังกล่าวให้ยึดหลัก  ๔  อย่างคือ

                        ต้องมีวัดตำบลละไม่ต่ำกว่า  ๕  วัด

                        เจ้าคณะอำเภอเป็นผู้กำหนดเขตจำนวนและชื่อตำบลเสนอ

                        เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้ประกาศโดยอนุมัติของเจ้าคณะภาค

                        ให้ถือเป็นเขตปกครองเมื่อลงประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์แล้ว

 

ตัวอย่างหนังสือขอกำหนด ตัวอย่างหนังสือขอกำหนด

ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติ ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติ

แบบประกาศกำหนดเขตปกครองตำบล แบบประกาศกำหนดเขตปกครองตำบล

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003497539
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1024
2082
11602
12772
43888
51421
3497539

Forecast Today
3120

9.74%
32.06%
3.48%
2.24%
0.04%
52.44%
Online (15 minutes ago):45

Your IP:52.23.234.7

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 189 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.