Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๔

วิธียกเจ้าคณะและรองเจ้าคณะ

เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ

 

       ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕  มาตรา ๒๑ และ ๒๒  บัญญัติว่า การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ให้จัดแบ่งเขตปกครองเป็น ภาค จังหวัด อำเภอ และตำบล และการกำหนดเขตปกครองดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎมหาเถร-สมาคม พร้อมกับบัญญัติให้มีพระภิกษุผู้ปกครองตามชั้นตามลำดับ คือ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเมื่อมหาเถรสมาคมเห็นสมควรจะจัดให้มีรองเจ้าคณะชั้นนั้น ๆ เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะก็ได้  และในมาตรา ๒๓ บัญญัติว่า การแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระภิกษุอันเกี่ยวกับตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์ตำแหน่งอื่น ๆ  และไวยาวัจกรให้เป็นไปตามหลัก เกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม  ดังนั้น เมื่อตรากฎมหาเถรสมาคม ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ และกฎมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ  ได้กำหนดให้มีรองเจ้าคณะชั้นต่าง ๆ เลขานุการเจ้าคณะ เลขานุการรองเจ้าคณะและที่ปรึกษาเจ้าคณะ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพระภิกษุให้ดำรงตำแหน่งที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และตำแหน่งที่บัญญัติเสริมเข้า  เพราะตำแหน่งเลขานุการและตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะ เป็นตำแหน่งพระภิกษุอันเกี่ยว กับตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์รายรอบตำแหน่งอื่นๆ นับเป็นตำแหน่งอุปถัมภ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะและรองเจ้าคณะโดยแท้ ตำแหน่งเลขานุการเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่การเลขานุการ ได้กล่าวไว้ในตอนที่ ๒ แล้ว ในตอนนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะ ดังนี้

          ๑) หลักเกณฑ์  ให้มี

                        () ปรึกษาเจ้าคณะในส่วนภูมิภาค

                        () เพื่อยกย่องเชิดชูเจ้าคณะและรองเจ้าคณะ

                        () เพื่อมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่เจ้าคณะชั้นนั้น ๆ

          ๒) คุณสมบัติ

                        () เป็นเจ้าคณะหรือรองเจ้าคณะในส่วนภูมิภาค หรือ

                        () เคยเป็นเจ้าคณะหรือรองเจ้าคณะในส่วนภูมิภาค และ

                        () ได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อยจนมีอายุครบ ๘๐ ปีบริบูรณ์ และ

                        () ไม่ทุพลภาพหรือ พิการ

          ๓)  วิธีการแต่งตั้ง

                        () ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดเสนอตามลำดับจนถึงมหาเถรสมาคม

                        () มหาเถรสมาคมพิจารณาลงมติ

                        () สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาแต่งตั้งตามมติมหาเถรสมาคม

ข้อบังคับ   ในเมื่อมีอายุ ๘๐ ปีบริบูรณ์แล้ว  ให้ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดดำเนินการ

เพื่อยกย่องเป็นที่ปรึกษา เว้นแต่ทุพพลภาพหรือพิการ

 

ข้อผ่อนผัน

                        ) ยังมีความเหมาะสม  หรือ

                        ) หาผู้ดำรงตำแหน่งนั้นไม่ได้  หรือ

                        ) หาได้แต่ไม่เหมาะสม

                   ในกรณีเช่นนี้ มหาเถรสมาคมจะพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกไม่เกิน ๓ ปี เฉพาะกรณี

                   อนึ่ง แม้อายุยังไม่ครบ ๘๐ ปี ก็ดำเนินการยกย่องได้ ถ้าผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดเห็นเป็นการเหมาะสม โดยถือการปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๓๗๐/๒๕๔๑  ตีความกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔  (พ.ศ.๒๕๔๑)   ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ  เป็นหลักดำเนินการ

 

(ดูตัวอย่าง)

วิธียกเจ้าคณะและรองเจ้าคณะ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ

   

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003490162
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1247
1861
4225
12772
36511
51421
3490162

Forecast Today
2808

9.77%
32.01%
3.48%
2.24%
0.04%
52.46%
Online (15 minutes ago):43

Your IP:107.23.129.77

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 224 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.