Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๑

วิธีขอลาออกจากตำแหน่ง

 

            วิธีลาออกจากตำแหน่งพระสังฆาธิการนั้น บัญญัติเพื่อให้พระสังฆาธิการผู้ไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งต่อไป หรือประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งเพื่อลาสิกขา ขอลา ออกจากตำแหน่งหน้าที่ได้ บทบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์ไว้กว้าง ๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระสังฆาธิการ จึงกำหนดบทเรียนดังต่อไปนี้ .-

            วิธีลาออกเพราะไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งต่อไป

            วิธีลาออกเพราะประสงค์จะลาสิกขา

          การปฏิบัติในวิธีที่ ๑   ผู้ประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งต้องจัดทำหนังสือขอลา ออกจากตำแหน่งนั้น ๆ ระบุ วัน เดือน ปี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ และเหตุผลที่ขอลาออก ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดเพื่อดำเนินการต่อไป

          การปฏิบัติในวิธีที่ ๒  ต้องจัดทำหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งพระสังฆาธิการทุกตำแหน่งที่ดำรงอยู่       ถ้าแต่ละตำแหน่งผู้แต่งตั้งต่างชั้นกัน   เช่น    เป็นเจ้าอาวาสวัดราษฎร์และเป็นเจ้าคณะอำเภอ ให้จัดทำหนังสือขอลาออก ๒ ฉบับ ยื่นต่อผู้บังคับ บัญชาใกล้ชิดของตำแหน่งนั้น ๆ  อย่าทำหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งทั้ง ๒  ในฉบับเดียวกัน    เพราะไม่สะดวกแก่การดำเนินการ   เพราะต้องส่งหนังสือลาออกตัวจริงจน ถึงผู้พิจารณาอนุญาตทุกตำแหน่ง และ ถ้าเป็นพระราชาคณะ พระครูสัญญาบัตร หรือพระเปรียญอยู่ด้วย    ให้ทำหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตลาสิกขาอีก ๑ ฉบับ ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด   อย่ารวมเป็นฉบับเดียวกับหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง เพราะไม่สะดวกแก่การปฏิบัติงาน   และต้องยื่นก่อนวันที่กำหนดลาสิกขาไม่น้อยกว่า  ๔๕  วัน

          วิธีปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา  เมื่อผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดได้รับหนังสือลาออกจากตำแหน่งหรือหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตลาสิกขาแล้ว ให้พิจารณาบันทึกความเห็นในหนังสือนั้น  ลงนามกำกับคัดสำเนาหนังสือนั้นไว้   แล้วทำหนังสือนำ ส่งหนังสือขอลานั้นอีกฉบับหนึ่ง เพื่อดำเนินการตามลำดับ   โดยต้องส่งหนังสือตัวจริงจนถึงผู้มีอำนาจแต่งตั้งเพื่อพิจารณาอนุญาต  อย่าส่งสำเนาหนังสือขอลาหรือสำเนาหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต   ผู้อนุญาตจะบันทึกอนุญาตในหนังสือนั้นแล้ว แจ้งเรื่องราวกลับหรือจะออกเป็นคำสั่งอีกก็ได้ ที่สำคัญต้องสั่งให้มอบงานในตำแหน่งหน้าที่แก่ผู้รักษาการแทนรูปใหม่หรือแก่ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด และถ้าเป็นพระสมณศักดิ์ให้นำพัดยศสมณศักดิ์มอบแก่ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดเพื่อส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วย

          ตามระเบียบที่สังฆมนตรีว่าการองค์ปกครองวางไว้ และยังถือปฏิบัติอยู่ ถือเอาความเฉพาะที่เป็นข้อห้ามดังนี้ .-

          .  ห้ามพระสมณศักดิ์ลาสิกขาก่อนได้รับพระบรมราชานุญาต  ถ้าละเมิดให้ถือว่าเป็นผู้ประทุษร้ายเกียรติของคณะสงฆ์และจัดเป็นบุคคลอันสงฆ์พึงรังเกียจ

          ๒.  ห้ามพระสังฆาธิการเป็นประธาน  หรือคณะทำการลาสิกขาแก่พระสมณศักดิ์ผู้มิได้รับหนังสือยืนยันพระบรมราชานุญาตมาแสดงเป็นหลักฐาน ถ้ารูปใดละเมิดให้ผู้บังคับบัญชาจัดการลงโทษฐานละเมิดจริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง

 

(ดูตัวอย่างประกอบ)

ธีขอลาออกจากตำแหน่ง

   

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003490193
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1278
1861
4256
12772
36542
51421
3490193

Forecast Today
2832

9.77%
32.01%
3.48%
2.24%
0.04%
52.46%
Online (15 minutes ago):66

Your IP:107.23.129.77

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 255 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.