Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๗

วิธีร้องทุกข์

 

          อันการร้องทุกข์ได้มีระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติดังนี้.-

          หลักเกณฑ์

                                สิทธิร้องทุกข์  มีเพราะถูกคำสั่งลงโทษฐานละเมิดจริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง

                                    ถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่

                                    ปลดจากตำแหน่งหน้าที่

                                    ตำหนิโทษ

                                    ภาคทัณฑ์

                        ถูกสั่งพักหรือให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่ ไม่มีสิทธิร้องทุกข์

                        ต้องร้องทุกข์ด้วยตนเอง  และภายในเวลา ๑๕ วัน    นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง

                        ถ้าปรากฏว่าร้องทุกข์เท็จ ให้ถือว่าเป็นการละเมิดจริยาอย่างร้ายแรง

          วิธีปฏิบัติสำหรับผู้ร้องทุกข์  การร้องทุกข์อาจมีได้  ๒  ระยะ

                        ระยะที่ ๑ ถ้าผู้ถูกสั่งลงโทษเห็นว่าคำสั่งลงโทษนั้นไม่เป็นธรรม ประสงค์จะร้องทุกข์ ให้จัดทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือมีสำเนา ระบุสถานที่และวันเดือนปีที่ร้องทุกข์ ชี้แจงเหตุผลและข้อถูกผิดและลงลายมือชื่อ พร้อมสำเนาคำสั่งลงโทษ นำส่งผู้สั่งลง โทษเพื่อผ่านไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง อย่าส่งข้ามลำดับ จะเป็นการละเมิดจริยาขั้นที่ ๒

                   ระยะที่ ๒   ถ้าผู้รับคำร้องทุกข์สั่งการให้เพิ่มโทษ   ให้สิทธิร้องทุกข์ต่อผู้ บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งได้  โดยให้ปฏิบัติตามวิธีร้องทุกข์ระยะแรกโดยอนุโลม

 

          วิธีปฏิบัติสำหรับผู้บังคับบัญชา

                   ผู้สั่งลงโทษ  ต้องส่งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือตน จะกักเรื่องมิได้

                        . ผู้รับคำร้องทุกข์   มีวิธีปฏิบัติเป็น  ๓  ระยะ

                                    ในกรณีปกติ  ต้องสั่งการให้เสร็จสิ้นภายใน  ๑๕  วัน

                                    ในกรณีต้องชี้แจง ให้สั่งให้ผู้สั่งลงโทษชี้แจง และให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน ๗ วัน ผู้สั่งลงโทษต้องชี้แจงและหรือส่งเอกสารประกอบภายใน  ๑๕  วัน และต้องสั่งการให้เสร็จสิ้นภายใน  ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับคำร้องทุกข์

                                    ) ในกรณีตั้งกรรมการ ถ้าเห็นควรตั้งกรรมการ  ให้ตั้งกรรมการเสนอความเห็นไม่ต่ำกว่า ๓ รูป  และไม่เกิน ๕ รูป และต้องสั่งการให้เสร็จสิ้นภายใน  ๖๐ วัน นับแต่วันได้รับคำร้องทุกข์ ในการสอบสวน กรรมการจะเชิญบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้

                        . การแจ้งผลการพิจารณา  เมื่อพิจารณาชี้ขาดแล้ว   ให้แจ้งแก่ผู้สั่งลงโทษ และให้ผู้สั่งลงโทษแจ้งแก่ผู้ร้องทุกข์ ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันได้รับแจ้งจากผู้สั่ง

                        เหตุยุติการร้องทุกข์   ให้ยุติการร้องทุกข์  เพราะ

                                    คำพิจารณายืนตามคำสั่งลงโทษเดิม  หรือ

                                    คำพิจารณาสั่งแก้การลงโทษให้เบากว่าเดิม

                   ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง เพราะคำพิจารณาให้เพิ่มโทษขึ้น

 

(ดูแบบประกอบ)

วิธีร้องทุกข์

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003438653
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
245
1399
3611
10912
36423
58267
3438653

Forecast Today
1536

9.92%
31.73%
3.52%
2.26%
0.04%
52.53%
Online (15 minutes ago):86

Your IP:3.90.56.90

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 92 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.