Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๔

วิธีออกหนังสือสุทธิ

          หนังสือสุทธิเป็นหนังสือสำคัญ อันแสดงความบริสุทธิ์แห่งสมณเพศของพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา แสดงสังกัดคณะและสังกัดวัด จำเป็นที่สุดที่พระภิกษุสามเณรทุกรูปจะต้องมีไว้ประจำตัว  เพราะเป็นเอกสารที่สามารถนำแสดงได้ในทุกกรณี  มีบทบัญญัติบังคับให้พระอุปัชฌาย์ออกหนังสือสุทธิแก่สัทธิวิหาริกของตน การออกหนังสือสุทธิเป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์โดยกฎหมาย    พระอุปัชฌาย์จะเว้นไม่ยอมออกหนังสือสุทธิให้มิได้เลย  เรื่องหนังสือสุทธินั้น  มีข้อควรศึกษาดังนี้

          หลักเกณฑ์

                        ผู้ออกหนังสือสุทธิ              -  พระอุปัชฌาย์

                        .   ผู้รับเข้าสังกัด                     -  เจ้าอาวาสที่สังกัดอยู่

                        ผู้รับรองหนังสือสุทธิ           -  เจ้าคณะเจ้าสังกัดชั้นอำเภอขึ้นไป

          วิธีปฏิบัติในขั้นต้น   ต้องศึกษาวิธีกรอกรายการและรายละเอียดในหนังสือสุทธิตั้งแต่หน้า ๑  จนถึงหน้า ๒๗  ให้เข้าใจโดยละเอียดถูกต้อง  เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือสุทธิเป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย

          ในขั้นการปฏิบัติ   ต้องออกหนังสือสุทธิแก่สัทธิวิหาริกทั้งพระภิกษุและสามเณรทุกรูป  แม้ผู้นั้นจะบรรพชาอุปสมบทเพียงชั่วคราวก็ตาม การกรอกรายการนั้น  จะกรอกเองหรือให้ผู้ใดผู้หนึ่งกรอกรายการหน้า ๓ (สถานะเดิม)  หน้า ๔  (บรรพชา)  หน้า ๕  (อุปสมบท)  และหน้า ๖ (สังกัดวัด)  ก็ได้  เมื่อตรวจเห็นว่าถูกต้องเรียบร้อย  ให้ลงเลขที่หนังสือสุทธิหน้า ๒ แล้วจึงลงนาม  อย่าลงนามแล้วมอบให้กรอกข้อความเองเป็นอันขาด  ถ้าวัดที่สังกัดนั้นตนเป็นเจ้าอาวาส  ให้ลงนามในฐานะเจ้าอาวาสด้วย   และถ้าตนเป็นเจ้าคณะเจ้าสังกัดซึ่งมีอำนาจรับรอง  ให้ลงนามและตำแหน่งนั้น ๆ ลงวันที่  เดือน  พ.ศ.  แล้วประทับตราประจำตำแหน่ง  พร้อมกับตรวจภาพถ่ายซึ่งติดที่หน้า ๒ แล้วประทับตรากำกับภาพถ่ายที่มุมซ้ายมือด้านล่าง  และลงทะเบียนสัทธิวิหาริกแล้ว  จึงมอบหนังสือสุทธิให้   ในกรณีที่ตนไม่มีอำนาจรับรอง   เมื่อได้ดำเนินการตามลำดับจนถึงลงนามในหน้า ๔  หรือหน้า ๕ และหน้า ๖  ในฐานะพระอุปัชฌาย์และเจ้าอาวาสแล้ว  ให้จัดทำหนังสือขอรับรองไปยังเจ้าคณะเจ้าสังกัดผู้มีอำนาจรับรอง  เมื่อได้รับรองแล้ว  ให้จัดการลงทะเบียนและมอบหนังสือสุทธิให้แก่สัทธิวิหาริก อย่ามอบให้สัทธิวิหาริกนำไปขอรับ รองเอง   หรืออย่าขอให้เจ้าคณะเจ้าสังกัดลงนาม และประทับตรารับรองหนังสือสุทธิเปล่าไว้ล่วงหน้าเป็นจำนวนมากเล่ม ข้อนี้ต้องระวัง  เพราะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียหลายประการ

 

(ดูแบบและตัวอย่างประกอบ)

วิธีออกหนังสือสุทธิ

 

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003490292
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1377
1861
4355
12772
36641
51421
3490292

Forecast Today
3216

9.76%
32.00%
3.48%
2.24%
0.04%
52.46%
Online (15 minutes ago):30

Your IP:107.23.129.77

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 45 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.