Get Adobe Flash player

ตอนที่ ๑

วิธีจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของวัด

 

              ทรัพย์สินอันเป็นศาสนสมบัติของวัด เป็นสมบัติส่วนหนึ่งของพระศาสนา กล่าวคือเป็นสมบัติส่วนวัด ได้แก่ เงิน ที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินอื่น กล่าวรวมได้แก่ สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ส่วนการจัดการและการเก็บรักษานั้น ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อให้เจ้าอาวาสเข้าใจวิธีปฏิบัติและปฏิบัติได้ถูกตามกฎกระทรวง  จึงขอเรียนวิธีทำทะเบียนทรัพย์สินของวัด ดังต่อไปนี้

                   ๑.  ทรัพย์สินที่ต้องลงทะเบียน                   

                   ๒.  การได้มาซึ่งทรัพย์สิน

                   ๓.  การจำหน่ายทรัพย์สิน              

                   ๔.  วิธีจัดทำทะเบียน

              ทรัพย์สินที่ต้องลงทะเบียน กำหนดโดยลักษณะเป็น ๔ คือ

                   (๑) เงิน (ลงบัญชีรับ)                    

                   (๒)  ที่ดิน

                   (๓) เสนาสนะถาวร หรืออาคารอื่น

                   (๔) ของมีค่าอื่น เช่น ธรรมาสน์บุษบก พระพุทธรูป

              ทั้ง ๔ ลักษณะนี้  ต้องจัดลงบัญชีรับและทำทะเบียนทุกชนิดและทุกจำนวน ไม่ละเว้น ส่วนของเบ็ดเตล็ดอื่น(ลหุภัณฑ์)  สุดแต่เจ้าอาวาสพิจารณาเห็นสมควร

              การได้มาซึ่งทรัพย์สิน ได้แก่การได้มาเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดโดยวิธีใด ๆ อันชอบ ส่วนที่ดินมีวิธีได้มาอันละเอียด ซึ่งพอกำหนดได้ ดังนี้

              (๑) เมื่อได้มาจากผู้ใด ต้องขอรับหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์จากผู้นั้น

              (๒)  ต้องนำหนังสือสำคัญ แสดงกรรมสิทธิ์ไปขอจดทะเบียน คือ

                              โฉนด ที่สำนักงานที่ดินจังหวัด           

                              นส.๓ ที่สำนักงานที่ดินอำเภอ

                              สค.๑ ให้ปรึกษาอำเภอหรือจังหวัดเพื่อทราบวิธีปฏิบัติ

                  (๓)  การได้มาซึ่งที่ดินย่อมสมบูรณ์ตามกฎหมาย ในเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมายแล้ว

                   ที่ดินที่ได้ใหม่ เมื่อได้กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายแล้ว ให้ลงรายการในทะเบียนทรัพย์สินวัด  ส่วนที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งวัด แม้ยังไม่มีโฉนด หรือ นส. ๓ ก็ให้ลงทะเบียนไว้เพราะวัดครอบครองมานาน แล้วให้เร่งติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อทำโฉนด หรือ นส. ๓ ต่อไป และ โฉนด หรือ นส. ๓ ที่วัดและธรณีสงฆ์ซึ่งได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ให้ฝากโฉนด หรือ นส.๓ ไว้  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

              การจำหน่ายทรัพย์สิน หมายถึง   การจำหน่ายทรัพย์สินซึ่งหมดสภาพเป็น ศาสนสมบัติออกจากทะเบียน เช่น กุฎีถูกรื้อ ที่ดินถูกโอนโดยพระราชบัญญัติ  โดยถือหลักว่า มีให้จด หมดให้จ่าย   หากไม่ปฏิบัติเช่นนี้  เจ้าอาวาสอาจตกอยู่ในฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่   และอาจเป็นการละเมิดจริยาอีกโสดหนึ่งด้วย

              วิธีทำทะเบียน  ให้ใช้ทะเบียนทรัพย์สินของวัด (ศบว.๑)  จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของวัดทุกจำนวนให้ถูกต้องเรียบร้อย และเก็บทะเบียนเล่มนั้นไว้เป็นหลักฐาน  โดยลงรายการดังนี้

              ช่องที่ ๑  เลขที่ทรัพย์สิน สำหรับลงเลขที่บอกลำดับที่ลงทะเบียนก่อนหลัง

              ช่องที่ ๒  วัน เดือน ปี  สำหรับลงวันที่ เดือน พ.ศ.ซึ่งลงทะเบียนทรัพย์สินนั้น

                  ช่องที่ ๓    รายการทรัพย์สิน สำหรับลงชื่อทรัพย์สินเช่น ที่วัด กุฎี อาคารพาณิชย์

                  ช่องที่ ๔   จำนวนเนื้อที่สำหรับจำนวนสิ่งของ หรือจำนวนเนื้อที่ที่ดินเช่น ไร่ งาน วา

              ช่องที่ ๕  หนังสือสำคัญ ฯ สำหรับลงเลขที่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนดที่......  หรือเครื่องหมายทรัพย์สิน เช่น เบอร์พระพุทธรูป

              ช่องที่ ๖    ทรัพย์สินรายนี้ตั้งอยู่ ฯ   สำหรับลงที่ตั้งของทรัพย์สิน

              ช่องที่ ๗  รายการจำหน่าย  สำหรับลงรายการเมื่อมีการจำหน่ายโดยระบุ วัน เดือน ปี จำนวน และเหตุที่จำหน่าย

              ช่องที่ ๘  หมายเหตุ สำหรับใช้หมายเหตุประกอบในกรณี

              ทะเบียนทรัพย์สินของวัดนี้ จะทำรวมเล่มเดียวทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริม-

ทรัพย์ หรือโดยแยกเป็นทะเบียนสังหาริมทรัพย์เล่มหนึ่ง  และอสังหาริมทรัพย์เล่มหนึ่งก็ได้

 

(ดูแบบบัญชีประกอบ)

แบบบัญชี ศบว.๑

 

วิทยาพระสังฆาธิการ ๒

ตำรากวีนิพนธ์

ตำรากวีนิพนธ์

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

วิทยาพระสังฆาธิการ เล่ม ๑

สถิติผู้เยี่ยมชม

003438569
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
161
1399
3527
10912
36339
58267
3438569

Forecast Today
1512

9.92%
31.73%
3.52%
2.26%
0.04%
52.53%
Online (15 minutes ago):11

Your IP:3.90.56.90

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 52 ท่าน ออนไลน์

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์.๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗

------------------------------------------------------

Copyright © 2012, Wat Molilokayaram. All Rights Reserved.