ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๖,๐๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรจิรายุทธเนตรวงค์๑๙จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสป.๑-๒๒๕๖๒
๒.สามเณรปฐมพงศ์สามี๑๖จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสป.๑-๒๒๕๖๒
๓.สามเณรนราวิชญ์ท้าวนาง๑๖จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสป.๑-๒๒๕๖๒
๔.สามเณรธเนศพลสารผล๑๕จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสป.๑-๒๒๕๖๒
๕.สามเณรคณพศแทนชิน๑๕จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสป.๑-๒๒๕๖๒
๖.สามเณรวงศธรคะชะนา๑๔จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสป.๑-๒๒๕๖๒
๗.สามเณรฐิติพงศ์ฐานวิสัย๑๔จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสป.๑-๒๒๕๖๒
๘.พระสันติสิริปญฺโญทรัพย์แก้ว๒๖ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.๑-๒๒๕๖๒
๙.พระเทอดเกียรติฐานุตฺตโมประคองยศ๒๕ชนะสงครามวัดชนะสงครามป.๑-๒๒๕๖๒
๑๐.สามเณรภูวมินทร์ทองมาก๑๖ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๑.สามเณรจิณณวัตรสิงห์สองคอน๑๔ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๒.สามเณรเจษฏาภรณ์นามาก๑๔ชนะสงครามวัดชนะสงคราม๑๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๓.พระนรินทร์นิรโตณ สุวรรณ์๓๙ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๔.พระภานุพงศ์ภาณุรํสีวงษ์กัณหา๒๔ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๕.พระวรุฒกิตฺติสาโรบุญประคม๒๖ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๖.สามเณรศุภชัยแสนสาตร์๑๕ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๗.สามเณรสรวิชญ์ศรีจันทร์๑๕ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๘.สามเณรกิตติพงษ์สายวงศ์๑๔ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๙.สามเณรปฏิภาณลือคำหาญ๑๓ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๐.พระสรศักดิ์ปญฺญาวโรทรงศรี๒๗เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๑.พระเสริมวิปุโลวัลย์เปรียงเถาว์๔๘เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๒.พระศิวกรโชติปญฺโญไพบูลย์ศิริ๔๖เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๓.พระประมาณขนฺติธมฺโมผาดไธสง๒๗เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๔.สามเณรยุทธชัยวิณโรจน์๑๕เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๕.พระสุภาพโชติโกคำดี๓๐ศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล๒๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๖.พระสมบัติอินฺทวีโรวิจิตรวุฒิธาดา๕๖ศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล๒๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๗.พระยุทธนาปยุตฺโตเข่งพิมล๕๗ศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล๒๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๘.พระภูชิตญาณวีโรกองชาดี๓๒ศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล๒๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๙.สามเณรภาคินไชยเบ้า๑๔ศรีรัตนธรรมารามวัดธรรมมงคล๒๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๐.สามเณรกษมาแช่มภู๑๘ธาตุทองวัดธาตุทอง๓๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๑.พระวิฑูรโรจนธมฺโมโตจิตต์๕๐นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๓๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๒.สามเณรอนุพงษ์จิตรมานะ๑๖นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม๓๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๓.พระสกลธมฺมธโรศรีวงศ์เรือน๒๙บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร๓๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๔.พระทศพลอธิปุญฺโญวรรณวรคุณ๕๑พุทธบูชาวัดบวรนิเวศวิหาร๓๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๕.สามเณรวีรชัยบุบผาพวง๑๔มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร๓๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๖.สามเณรเจษฎาพรอินแก้ว๑๔มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร๓๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๗.สามเณรไชยพศคึมยะราช๑๔มัชฌันติการามวัดบวรนิเวศวิหาร๓๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๘.พระทนงศักดิ์ปสาโทไชยเมืองยอง๓๓เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๓๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๙.สามเณรกิตติพันธ์รจิตพลอย๑๘เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๓๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๐.พระนิธิชัยกนฺตชโยแสงสายัณห์๕๔ประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๔๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๑.สามเณรณรงค์ศักดิ์วงค์คำจันทร์๑๕สวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๔๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๒.สามเณรนิติภูมิภูพันนา๑๕สวัสดิ์วารีสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๔๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๓.สามเณรสิริวัฒน์ไชยวิทิตกุล๑๘น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๔๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๔.สามเณรสุรวุฒิจีนปาน๑๖น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๔๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๕.สามเณรวิศรุตนาบอน๑๓น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๔๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๖.สามเณรพิชญาดาฝาคำ๑๗ใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๔๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๗.สามเณรนทีไชยชนะ๑๖ใหม่ทองเสนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๔๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๘.สามเณรปรัชญาสัสดี๑๗บางนาในวัดบางนาใน๔๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๙.สามเณรภานุเดชรัตน์พล๑๓บางนาในวัดบางนาใน๔๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๐.สามเณรนันธกรคำมาก๑๓บางนาในวัดบางนาใน๕๐ป.๑-๒๒๕๖๒