ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๖,๐๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๔๕๑.พระนครนคโรสุภาผล๒๕ไผ่โสมนรินทร์พระนครศรีอยุธยา๔๕๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๕๒.พระสมศักดิ์ฐิตธมฺโมอยู่บ้านแพ้ว๕๘ช้างพระนครศรีอยุธยา๔๕๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๕๓.พระยุทธโยธินยติโกนาคชื่นชม๒๗บ้านดาบพระนครศรีอยุธยา๔๕๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๕๔.สามเณรภัสกรศาลาวงศ์๑๖โตนดพระนครศรีอยุธยา๔๕๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๕๕.พระกานแก้วฐิตปญฺโญยาน๒๖ไทรพุทธรังสีพระนครศรีอยุธยา๔๕๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๕๖.สามเณรรุ่งอรุณหล่ำศรี๑๖ไทรพุทธรังสีพระนครศรีอยุธยา๔๕๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๕๗.พระโสพรรณถาวรจิตฺโตสุขเกษม๓๑หนองบัวพระนครศรีอยุธยา๔๕๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๕๘.สามเณรณภัทรศรีสงค์๑๔ชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยา๔๕๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๕๙.สามเณรสุรศักดิ์บัวจ้อย๒๐นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)๔๕๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๖๐.สามเณรวิศวะเกลี้ยงขาว๑๙นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)๔๖๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๖๑.สามเณรทัตพงศ์ชมบุดศรี๑๗นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)๔๖๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๖๒.สามเณรนิธิกรใจจุลละ๑๗นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)๔๖๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๖๓.สามเณรคำลุงแก้ว๑๗นิเวศธรรมประวัติพระนครศรีอยุธยา (ธ)๔๖๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๖๔.สามเณรอนุชิตจันทร์ทอง๒๐ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๔๖๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๖๕.สามเณรธนภัทรมณีฉาย๑๙ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๔๖๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๖๖.สามเณรอิทธิกรปานมณี๑๕ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)๔๖๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๖๗.พระนพพรเขมจิตฺโตพุฒซ้อน๔๖อ่างทองอ่างทอง๔๖๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๖๘.สามเณรศุภชัยยางทัด๑๓อ่างทองอ่างทอง๔๖๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๖๙.พระคงศักดิ์สนฺตกาโยบัวสมบุญ๕๐นางในธัมมิการามอ่างทอง๔๖๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๗๐.พระเสรีกิตฺติปญฺโญมุงลา๔๔พระพุทธฉายสระบุรี๔๗๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๗๑.พระขจรพลขนฺติพโลพันธุ์อ้น๓๔พระพุทธฉายสระบุรี๔๗๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๗๒.สามเณรอภิรักษ์ทองดอนดู่๑๕พระพุทธฉายสระบุรี๔๗๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๗๓.สามเณรนพรัตน์กงทอง๑๕พระพุทธฉายสระบุรี๔๗๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๗๔.สามเณรพงศภรณ์เวชชกรรม๑๓พระพุทธฉายสระบุรี๔๗๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๗๕.พระภมรินทร์ฉนฺทโกนิติพินิจ๔๑บัวลอยสระบุรี๔๗๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๗๖.พระเสนีย์สิริภทฺโทรังแก้ว๓๔มุจลินทสรารามสระบุรี๔๗๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๗๗.สามเณรธนากรบุญมูล๑๕พระพุทธบาทสระบุรี๔๗๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๗๘.สามเณรธัญพิสิษฐ์บุราคร๑๓พระพุทธบาทสระบุรี๔๗๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๗๙.พระธีริศธีปวํโสกรพัน๖๐สมุหประดิษฐารามสระบุรี๔๗๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๘๐.พระชาญยุทธอนามโยสุดแสงจันทร์๓๒หนองกบสระบุรี๔๘๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๘๑.พระเรวัตปภาโสดาประดิษฐ์๒๘หนองโดนสระบุรี๔๘๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๘๒.พระธีระพงษ์ธีรวํโสทองแก้ว๔๘๑๖ซับกระดานสระบุรี๔๘๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๘๓.สามเณรรัฐศาสตร์เพ็งพินิจ๑๕มงคลชัยพัฒนาสระบุรี๔๘๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๘๔.พระยี่ลึญคุณวฑฺฒโนตรึง๒๔โคกกระเทียมลพบุรี๔๘๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๘๕.พระธนากรโกวิโทคำพิทักษ์๓๓สิงห์คูยางลพบุรี๔๘๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๘๖.พระปารณชยานนฺโทพันธเสน๒๙พัฒนาธรรมารามลพบุรี๔๘๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๘๗.พระสุรภพนิพฺภโยทรัพย์ทวี๒๗พัฒนาธรรมารามลพบุรี๔๘๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๘๘.พระอัครเดชจกฺกวโรชาวนา๒๙พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี๔๘๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๘๙.สามเณรณัฐวุฒิสุวรรณมุข๑๘สาธุการามสิงห์บุรี๔๘๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๙๐.สามเณรภูติวัฒน์การดี๑๔สาธุการามสิงห์บุรี๔๙๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๙๑.พระมงคลเขมกาโมศรีฟ้า๔๓๑๑พิกุลทองสิงห์บุรี๔๙๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๙๒.พระสุรศักดิ์จนฺทวํโสไพรเงิน๔๖พิกุลทองสิงห์บุรี๔๙๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๙๓.พระเอณกปภสฺสโรสว่างอารมณ์๓๖พิกุลทองสิงห์บุรี๔๙๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๙๔.พระวีรพลสุวีโรสถาปนพงษ์เจริญ๒๒พิกุลทองสิงห์บุรี๔๙๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๙๕.พระนิธินันธ์สุนฺทโรแก้วคูณ๔๒พิกุลทองสิงห์บุรี๔๙๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๙๖.พระดิลกติกฺขปญฺโญพงษ์อุดม๗๒พิกุลทองสิงห์บุรี๔๙๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๙๗.พระณรงค์ศักดิ์ฐานจาโรอินมาตย์๒๑พิกุลทองสิงห์บุรี๔๙๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๙๘.สามเณรจีรภัทรกลิ่นเก้างิ้ว๑๕โบสถ์สิงห์บุรี (ธ)๔๙๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๙๙.สามเณรJANAMBUDHA MAGAR๑๒โพธิ์ศรีสิงห์บุรี (ธ)๔๙๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๐๐.สามเณรหัสรุจน์ชำนาญ๑๘กฤษณเวฬุพุทธารามสิงห์บุรี (ธ)๕๐๐ป.๑-๒๒๕๖๒