ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๘,๘๕๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๔๕๑.พระสมัยสุปติฎฺฐิโตไชยสัญ๔๓ศิริมงคลอุดรธานี๔๕๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๕๒.สามเณรมานพพรหมดี๑๖ศิริมงคลอุดรธานี๔๕๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๕๓.สามเณรตะวันแก้วกะรังจัน๑๕ศิริมงคลอุดรธานี๔๕๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๕๔.สามเณรวิทย์ธวัชนาแซง๑๓ศิริมงคลอุดรธานี๔๕๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๕๕.สามเณรอิทธิกรชานันโท๑๓ศิริมงคลอุดรธานี๔๕๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๕๖.สามเณรชนะชัยสาคร๑๓ศิริมงคลอุดรธานี๔๕๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๕๗.สามเณรสิทธิพงษ์โชคดี๑๓ศิริมงคลอุดรธานี๔๕๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๕๘.พระนิพลฐานวโรโมรานิล๕๗มัชฌิมบุรีอุดรธานี๔๕๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๕๙.พระมนตรีสิรินฺธโรสงวนนาม๔๔มัชฌิมบุรีอุดรธานี๔๕๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๖๐.พระชาญยุทธกิตฺติปญฺโญวงษ์ละ๔๗ศรีชมชื่นอุดรธานี๔๖๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๖๑.สามเณรนัฐวัฒน์สุวรรณสาร๑๕ศรีชมชื่นอุดรธานี๔๖๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๖๒.สามเณรอภินันต์สูบพลกรัง๑๕ศรีชมชื่นอุดรธานี๔๖๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๖๓.สามเณรธราดลธงศรี๑๕ศรีชมชื่นอุดรธานี๔๖๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๖๔.สามเณรชัยมงคลคำเลิศ๑๕ศรีชมชื่นอุดรธานี๔๖๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๖๕.สามเณรณัฐภัทรเกษทองจันทร์๑๕ศรีชมชื่นอุดรธานี๔๖๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๖๖.สามเณรภคินนาคบำรุง๑๕ศรีชมชื่นอุดรธานี๔๖๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๖๗.สามเณรปิยะวัฒน์บิลชัย๑๕ศรีชมชื่นอุดรธานี๔๖๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๖๘.สามเณรตระการตรีเหลา๑๕ศรีชมชื่นอุดรธานี๔๖๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๖๙.สามเณรอภิสิทธิ์สอนสีกา๑๕ศรีชมชื่นอุดรธานี๔๖๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๗๐.สามเณรจีระศักดิ์มะลาสิน๑๔ศรีชมชื่นอุดรธานี๔๗๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๗๑.สามเณรทฤษฏีพรมมาตร๑๔ศรีชมชื่นอุดรธานี๔๗๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๗๒.สามเณรเมธาระวังรัมย์๑๔ศรีชมชื่นอุดรธานี๔๗๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๗๓.สามเณรอภิวัฒน์กงจันทร์๑๔ศรีชมชื่นอุดรธานี๔๗๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๗๔.สามเณรสุรเชษฐ์กำมา๑๔ศรีชมชื่นอุดรธานี๔๗๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๗๕.พระพรามณ์วิชิตฐานุตฺตโรอุตรธรณ์๓๖๑๓ดงคำอุดรธานี๔๗๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๗๖.พระศักดาฐานวีโรแสงพล๓๖๑๒ดงคำอุดรธานี๔๗๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๗๗.พระวุฒิชัยวชิรธมฺโมพันธุ์นิบาตร๓๔ดงคำอุดรธานี๔๗๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๗๘.พระไมตรีฐิตธมฺโมประเทศสิงห์๕๗โพธิสมภรณ์อุดรธานี (ธ)๔๗๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๗๙.สามเณรศราวุธบัวเปือย๑๘พุทธนิมิตอุดรธานี (ธ)๔๗๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๘๐.สามเณรปภาวินท์ศรีบุญมี๑๗พุทธนิมิตอุดรธานี (ธ)๔๘๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๘๑.สามเณรธนทรัพย์ถาวรวรรณ์๑๗พุทธนิมิตอุดรธานี (ธ)๔๘๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๘๒.สามเณรบารมีบัวเปือย๑๕พุทธนิมิตอุดรธานี (ธ)๔๘๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๘๓.พระยงยุทธจปิตสทฺโธบุญทวี๕๑๑๐ชัยพรหนองคาย๔๘๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๘๔.พระจักรกฤษชุตินฺธโรต่วนกระโทก๔๒๑๐ชัยพรหนองคาย๔๘๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๘๕.พระสกลสกลเมโธอุปสาร๕๐ชัยพรหนองคาย๔๘๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๘๖.พระธีระพงษ์กตปุญฺโญอัสสาภัย๓๒ชัยพรหนองคาย๔๘๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๘๗.พระอริญชัยจนฺทธมฺโมมีลา๒๘ชัยพรหนองคาย๔๘๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๘๘.สามเณรพงศ์ธรสมนึก๒๐ชัยพรหนองคาย๔๘๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๘๙.สามเณรเชาว์วัฒน์หาริกุล๑๘ชัยพรหนองคาย๔๘๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๙๐.สามเณรวิชิตบุญโคตร๑๘ชัยพรหนองคาย๔๙๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๙๑.สามเณรวีระพลแสนทำพล๑๗ชัยพรหนองคาย๔๙๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๙๒.สามเณรเอกรัฐหิรัญอร๑๗ชัยพรหนองคาย๔๙๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๙๓.สามเณรวินัยยอดแก้ว๑๗ชัยพรหนองคาย๔๙๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๙๔.สามเณรวุฒิไกรมนตรีนอก๑๔ชัยพรหนองคาย๔๙๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๙๕.สามเณรธนพัฒน์สินธุชาติ๑๓ชัยพรหนองคาย๔๙๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๙๖.พระชัชวาลย์ตปสมฺปณฺโนค้อไผ่๒๓มีชัยท่าหนองคาย๔๙๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๙๗.สามเณรฐิติสุทธิ์ยาทวงไซโพธิ์ศรีหนองคาย๔๙๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๙๘.สามเณรธนายุทธนารศรสระแก้วหนองคาย๔๙๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๔๙๙.พระแอ็ดดี้กิตฺติเมธีสภิมงคลยอดแก้วหนองคาย๔๙๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๐๐.พระสุเมธสุเมโธศรีสิงห์ยอดแก้วหนองคาย๕๐๐ป.๑-๒๒๕๖๓