ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๘,๘๕๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๕๐๑.พระคุณกณกวชิรญาโณพรมโคตรนาฬิกวนาวาสหนองคาย๕๐๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๐๒.สามเณรเสกสรรหล้าสวยบ้านบอนหนองคาย๕๐๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๐๓.สามเณรสุกันถันชนนางบ้านบอนหนองคาย๕๐๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๐๔.สามเณรณัฐสิทธิ์ภักดีราชบ้านบอนหนองคาย๕๐๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๐๕.พระนันทวัตรธมฺมปาโลผมตาล๔๕ดงพระโพนทองหนองคาย๕๐๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๐๖.พระสวัสดิ์ธมฺมวํโสพรมโคตร๗๘๓๕เขตอุดมหนองคาย๕๐๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๐๗.พระอรุณอรุโณเคณาภูมิ๔๐เขตอุดมหนองคาย๕๐๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๐๘.สามเณรภัตรษดาสมบูรณ์๑๔เขตอุดมหนองคาย๕๐๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๐๙.สามเณรวีระศิลป์อุดทอง๑๕โกเสยเขตหนองคาย๕๐๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๑๐.สามเณรภาสกรดวงไพรพระไชยเชษฐาธิราชหนองคาย๕๑๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๑๑.พระเกรียงไกรเนปกฺโกอุทรังพระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย๕๑๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๑๒.สามเณรดุษิตจันทรสงเคราะห์พระธาตุราษฎร์บำรุงหนองคาย๕๑๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๑๓.สามเณรอนุพงษ์ธรรมอาลี๑๕จอมมณีหนองคาย๕๑๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๑๔.สามเณรนรากรชายา๑๖จอมมณีหนองคาย๕๑๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๑๕.สามเณรเมธาดาต่างโอษฐ๑๗จอมมณีหนองคาย๕๑๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๑๖.พระไพรวัลย์กลฺลยาโณบัวผัน๓๕สุริยวงศาวาสหนองคาย๕๑๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๑๗.พระธีรภรณ์ธีรญาโณปินะนันท์๓๙๑๖สุริยวงศาวาสหนองคาย๕๑๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๑๘.พระโสพิษธมฺมสุนฺทโรโนนหิน๓๔๑๓สุริยวงศาวาสหนองคาย๕๑๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๑๙.สามเณรแสงดาวรคำภูมี๑๘สุริยวงศาวาสหนองคาย๕๑๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๒๐.สามเณรสิดธิชัยคำภูมี๑๙สุริยวงศาวาสหนองคาย๕๒๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๒๑.สามเณรธนาวุฒิภมรศิริ๑๕สุภกิจเจริญหนองคาย๕๒๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๒๒.พระธีรพงษ์สุเมโธภักดี๓๓โพธิสมภารหนองคาย๕๒๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๒๓.พระณรงค์ฤทธิ์ฐานวุฑฺโฒกล่ำอุไร๓๖อรัญญิกาวาสหนองคาย๕๒๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๒๔.สามเณรฤทธิ์ชัยจำปาอ่อน๑๒สมุหนาคหนองคาย๕๒๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๒๕.พระศักดาสุจิณฺโณพิสัยพันธ์๒๖นวติตถารามหนองคาย๕๒๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๒๖.พระสมุห์กิตติศักดิ์กิตฺติธมฺโมจ่าพันธ์๔๕๒๔ศรีชมภูองค์ตื้อหนองคาย๕๒๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๒๗.สามเณรพงศกรใจเป็น๑๓โนนพระแก้วหนองคาย๕๒๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๒๘.พระไพฑูรย์เตชธมฺโมวิชุมา๕๐นิเวสคชสารหนองคาย๕๒๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๒๙.สามเณรวงศกรทารส๑๖ป่าส่างคำหนองคาย๕๒๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๓๐.สามเณรเสริมพงษ์ศรีสุริยมาตย์๑๓ป่าส่างคำหนองคาย๕๓๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๓๑.พระปราโมทย์ธมฺมธีโรปริโตเฝ้าไร่วนารามหนองคาย๕๓๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๓๒.พระมงคลอธิวโรจันนาหว้า๓๖๑๐เทพนิมิตเลย๕๓๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๓๓.พระจิรพงศ์จิรสุโภวงศ์อนุ๓๒ป่าเลไลยก์เลย๕๓๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๓๔.พระธงชัยธมฺมวโรเหล็งหลวาน๗๕๑๐ศรีวิชัยวนารามเลย๕๓๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๓๕.พระศิริชัยชยสิริศรีสุนทร๓๐๑๐ศรีวิชัยวนารามเลย๕๓๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๓๖.พระณัฐพลโสภณจิตฺโตการแปลง๒๑ศรีวิชัยวนารามเลย๕๓๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๓๗.พระกวีพัฒน์ฐิตโสภโณยารังษี๒๖ศรีวิชัยวนารามเลย๕๓๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๓๘.สามเณรสิทธิชัยสงสอน๑๘ศรีวิชัยวนารามเลย๕๓๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๓๙.สามเณรอนุพงษ์เพชรวิเศษ๑๕ศรีวิชัยวนารามเลย๕๓๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๔๐.พระครูโกวิทธรรมวิธานธมฺมสุนฺทโรสังข์ศิริ๕๔๒๔ศรีบุญเรืองเลย๕๔๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๔๑.พระอธิการเกรียงไกรกตปุญฺโญพงษ์ษา๕๒๑๐ศรีบุญเรืองเลย๕๔๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๔๒.พระอธิการไพบูลย์ธมฺมวโรลาดี๖๐ศรีบุญเรืองเลย๕๔๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๔๓.พระอธิการชัยพรธมฺมชโยจินดาภูมิ๔๕ศรีบุญเรืองเลย๕๔๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๔๔.พระศรายุทธโชติโกฮาตระวษ์๓๗ศรีบุญเรืองเลย๕๔๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๔๕.พระวิทยาวชิรญาโณชุมพล๕๔๑๐ศรีบุญเรืองเลย๕๔๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๔๖.พระปลัดชัยนรินทร์ชยาภิวฑฺฒนเมธีโทสาธรรม๒๕ศรีบุญเรืองเลย๕๔๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๔๗.พระอำพรปภสฺสโรภู่สุวรรณ๕๘ศรีบุญเรืองเลย๕๔๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๔๘.พระชัชชลอตฺตสาโรอบกลาง๔๗ศรีบุญเรืองเลย๕๔๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๔๙.สามเณรโชติรสมาดา๑๕ศรีบุญเรืองเลย๕๔๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๕๕๐.สามเณรภาณุกิ่งมิ่งแฮ๑๙ศรีบุญเรืองเลย๕๕๐ป.๑-๒๒๕๖๓