ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๖,๐๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๕๐๑.สามเณรพงศกรโม้หนองบัว๑๘กฤษณเวฬุพุทธารามสิงห์บุรี (ธ)๕๐๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๐๒.สามเณรจารุวัฒน์อุดสุรินทร์๑๘กฤษณเวฬุพุทธารามสิงห์บุรี (ธ)๕๐๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๐๓.สามเณรณัฐวุฒิชมภูจักร์๑๖กฤษณเวฬุพุทธารามสิงห์บุรี (ธ)๕๐๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๐๔.สามเณรปารมีเพียรเสมอ๑๖กฤษณเวฬุพุทธารามสิงห์บุรี (ธ)๕๐๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๐๕.สามเณรเมธาสิทธิ์ภูระภา๑๕กฤษณเวฬุพุทธารามสิงห์บุรี (ธ)๕๐๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๐๖.พระบุญธรรมปุณฺณโกธูปหอม๕๕หนองกระดี่นอกอุทัยธานี๕๐๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๐๗.สามเณรพีรพลชะอ้อนรัมย์๑๕โพธารามนครสวรรค์๕๐๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๐๘.พระกัณตภณกนฺตจารีอ่อนดี๓๓วรนาถบรรพตนครสวรรค์๕๐๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๐๙.พระปริยวิศว์ฐิตฺสาโรนิภาสสมิทธิกุล๒๙วรนาถบรรพตนครสวรรค์๕๐๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๑๐.สามเณรอำพลสีมี๑๘ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์๕๑๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๑๑.สามเณรศักตินนท์พุทธวงษ์๑๘ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์๕๑๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๑๒.สามเณรประสิทธ์เหล็กโชติ๑๖ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์๕๑๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๑๓.สามเณรวิพนพวงทอง๑๖ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์๕๑๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๑๔.สามเณรกิตติพงษ์ช้างปาน๑๕ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์๕๑๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๑๕.สามเณรกรวิชญ์ดวงมณี๑๕หนองปลิงนครสวรรค์๕๑๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๑๖.พระณัฐปกรณ์ปุญฺญคโมชัยรุ่งชวกุล๔๑แสงสวรรค์นคสวรรค์๕๑๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๑๗.พระทนงศักดิ์ถิรจิตฺโตชูกลีบ๔๗๑๑สามัคคีประดิษฐ์นครสวรรค์๕๑๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๑๘.สามเณรสักทองเสาะสูงเนิน๑๔สามัคคีประดิษฐ์นครสวรรค์๕๑๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๑๙.สามเณรพรสวัสดิ์ดวงรัตน์๑๗หนองกระดูกเนื้อนครสวรรค์๕๑๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๒๐.สามเณรแสงเทียนแสงแมงทับ๑๕หนองกระดูกเนื้อนครสวรรค์๕๒๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๒๑.พระพูนยศฐิตวํโสเชียงแสน๒๑โกรกพระเหนือนครสวรรค์๕๒๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๒๒.สามเณรพิพัฒน์ปั้นบุญ๑๗ส้มเสี้ยวนครสวรรค์๕๒๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๒๓.สามเณรสราวุธสังข์ชา๑๖ส้มเสี้ยวนครสวรรค์๕๒๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๒๔.สามเณรพิเชษฐชัยสังข์สุวรรณ๑๗ส้มเสี้ยวนครสวรรค์๕๒๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๒๕.สามเณรบุญฤทธิ์สาวาศิษย์๑๖ส้มเสี้ยวนครสวรรค์๕๒๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๒๖.สามเณรฐพลภัทรถมเพชร๑๘ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๒๗.สามเณรเจษฎาพรโสชนะ๑๖ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๒๘.สามเณรกรรณทรรศนศรีสุธรรม๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๒๙.สามเณรธีรศักดิ์เพ็ชรจรุญ๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๒๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๓๐.สามเณรณัฐวุฒิมูลจัด๑๕ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๓๑.สามเณรศิรวิชญ์อนุวัตร์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๓๒.สามเณรอนุชิตคงวารี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๓๓.สามเณรอนันต์โซ่เมืองแซะ๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๓๔.สามเณรศุภชัยแท่นทอง๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๓๕.สามเณรพร้อมพงษ์กลิ่นจันทร์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๓๖.สามเณรภาสกรฉิมมาแก้ว๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๓๗.สามเณรศักดาวุฒิทวีศรี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๓๘.สามเณรสุรเดชสายสาลี๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๓๙.สามเณรชินวัตรบุญจันทร์๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๓๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๔๐.สามเณรธันวาโพธิผล๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๔๑.สามเณรธนวัฒน์เสือเอก๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๔๒.สามเณรภูริพัฒน์สุนทรา๑๔ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๔๓.สามเณรภานุกรไกรเกรียงนิยม๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๔๔.สามเณรธนโชติแตงอ่อน๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๔๕.สามเณรพงศ์ศิริสังข์แก้ว๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๔๖.สามเณรอเล็กซานเดอร์บัคกูเล่จอนซัน๑๓ตากฟ้านครสวรรค์๕๔๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๔๗.พระวันชนะรวิวณฺโณภพชัยภูมิ๔๖คูยางกำแพงเพชร๕๔๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๔๘.สามเณรบัลลังก์อิ่มเอี่ยม๑๖พระบรมธาตุกำแพงเพชร๕๔๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๔๙.สามเณรศุภกรชูรัตน์๑๓พระบรมธาตุกำแพงเพชร๕๔๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๕๐.สามเณรวรพลแซ่ว่าง๑๕ดอนไพรวัลย์กำแพงเพชร๕๕๐ป.๑-๒๒๕๖๒