ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๖,๐๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๕๑.สามเณรภูคำสำเภาลอย๑๒บางนาในวัดบางนาใน๕๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๒.สามเณรอาทิตย์คำพานาง๑๗ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๕๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๓.สามเณรธีรเมธทับทิม๑๖ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๕๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๔.สามเณรคมกริชโคตรสงคราม๑๓ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม๕๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๕.พระอาทิตย์อภิปาโลท่าจ๋อม๓๓พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม๕๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๖.สามเณรวิทวัสช่างปลูก๑๙พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม๕๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๗.พระไพศาลพฺรหฺมวโรแซ่เฮง๔๒๒๑อุทัยธารามวัดพรหมวงศาราม๕๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๘.พระศรชัยรติโกมะลิจันทร์๒๕พระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม๕๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๙.สามเณรชายองศรีวังพล๒๐มหรรณพารามวัดมหรรณพาราม๕๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๖๐.พระอรรคเดชกตทีโปวงศ์ประชา๕๗๑๐มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๖๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๖๑.พระอดิศรฐานิสฺสโรยุรยาตร์๔๒มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๖๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๖๒.สามเณรณัฐวัชร์พ่วงประพันธ์๑๔มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๖๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๖๓.สามเณรณัฐพงษ์พ่วงประพันธ์๑๔มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๖๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๖๔.สามเณรมานะศักดิ์แซ่อึ้ง๑๖มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม๖๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๖๕.สามเณรวีรภัทรสงรัมย์๑๘ยานนาวาวัดยานนาวา๖๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๖๖.สามเณรณัฐวุฒิเวชวิชัย๑๗ยานนาวาวัดยานนาวา๖๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๖๗.สามเณรถิรยุทธ์นิติสุข๑๗ยานนาวาวัดยานนาวา๖๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๖๘.สามเณรนราธิปสิงห์ทองอยู่๑๗ยานนาวาวัดยานนาวา๖๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๖๙.สามเณรวิไลสาขันธ์โคตร๑๗ยานนาวาวัดยานนาวา๖๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๗๐.สามเณรเศรษฐพงค์หารเทศ๑๗ยานนาวาวัดยานนาวา๗๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๗๑.สามเณรณัฐวุฒิวงษ์ภา๑๖ยานนาวาวัดยานนาวา๗๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๗๒.สามเณรพิชัยกุดตุ้ม๑๖ยานนาวาวัดยานนาวา๗๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๗๓.สามเณรชนกรมุกดาสนิท๑๕ยานนาวาวัดยานนาวา๗๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๗๔.พระชัยพฤกษ์ปรกฺกโมนาคภักดี๒๗ช่องลมวัดยานนาวา๗๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๗๕.พระกิตติวงศ์จิณฺณธมฺโมศิริบุตระพันธุ์๒๖ช่องลมวัดยานนาวา๗๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๗๖.พระเตชินท์อินฺทเตโชจุลเทศ๒๘ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๗๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๗๗.พระภูวิศฐานปญฺโญเอี่ยมสอาด๒๒ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๗๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๗๘.สามเณรโอภาสภัทท์ละดาดาษ๑๕ราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๗๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๗๙.สามเณรพิทักษ์ยะภักดี๑๗ผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๗๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๘๐.สามเณรภูวนาทนามโพธิ์ษา๑๗ผ่องพลอยวิริยารามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๘๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๘๑.สามเณรณัฐพงษ์เหลือผล๑๖สัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๘๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๘๒.สามเณรศุภวิชญ์สิมสิน๑๕สัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๘๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๘๓.สามเณรธีรภัทรศรีจันทร์๑๕สัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๘๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๘๔.สามเณรพงษ์กรณ์วิชัย๑๕สัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๘๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๘๕.สามเณรณัฐวุฒิบุตรเทพ๑๓สัมมาชัญญาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๘๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๘๖.สามเณรคิมปะทุมวัน๑๕ลำผักชีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๘๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๘๗.สามเณรชัชวาลย์โคตรเงิน๑๘ลำผักชีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๘๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๘๘.สามเณรพีรพัฒน์สระทองวิง๑๖ราชบุรณะวัดราชบุรณะ๘๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๘๙.พระจีรวัฒน์จนฺทปญฺโญคล้ายพวก๓๐ราชสิงขรวัดราชสิงขร๘๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๙๐.สามเณรไกรวิชญ์กิ่งสาหัส๑๖ราชสิงขรวัดราชสิงขร๙๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๙๑.พระอธิปวิทิตธมฺโมมิตรกระจ่าง๓๓ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๙๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๙๒.พระนวศิริสิริวฒฺฑโกบุญฤทธิ์๒๓ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๙๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๙๓.พระสุกฤษฎ์ปญฺญาวุโธธุระหาย๒๕บางแก้ววัดศรีเอี่ยม๙๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๙๔.สามเณรมงคลแสงเทียน๑๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๙๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๙๕.สามเณรอนุชาติสาสิม๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๙๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๙๖.สามเณรปรเมศศรีสมบูรณ์๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๙๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๙๗.สามเณรอภิชาติแซ่ว่าง๑๕ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๙๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๙๘.สามเณรวันครูปิ่นปก๑๔ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๙๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๙๙.สามเณรธนศักดิ์ธรรมวงศา๑๓ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๙๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๐๐.พระวินัยคุณวีโรดังก้อง๓๔สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๐๐ป.๑-๒๒๕๖๒