ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี ๑๑๖,๐๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑๑๐๕๕๑.พระมหาประเสริฐปุณฺณสิริศรีสุข๓๕๑๔สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๑๗ป.ธ.๙๒๕๔๑
๑๑๐๕๕๒.พระมหาจำลองวิริยธโรแก่นแก้ว๒๖สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม๑๘ป.ธ.๙๒๕๔๑
๑๑๐๕๕๓.พระมหาชานนท์กุสลจิตฺโตอ่อนโพชา๓๕๑๑บุญศรีมุนีกรณ์เขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม๑๙ป.ธ.๙๒๕๔๑
๑๑๐๕๕๔.พระมหาบุญศักดิ์กลฺยาณธโรภักดี๓๗๑๗ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๒๐ป.ธ.๙๒๕๔๑
๑๑๐๕๕๕.พระมหานงค์สุมงฺคโลอับไพ๒๒ทองนพคุณวัดทองนพคุณ๒๑ป.ธ.๙๒๕๔๑
๑๑๐๕๕๖.พระมหากรุงสุขวิลัยภทฺทาภิภูเรือนคุ้ม๒๕ประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาส๒๒ป.ธ.๙๒๕๔๑
๑๑๐๕๕๗.พระมหาทวีมหาปญฺโญละลง๒๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓ป.ธ.๙๒๕๔๑
๑๑๐๕๕๘.พระมหาบุญเฮ็งปญฺญาสิริทีอุทิศ๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔ป.ธ.๙๒๕๔๑
๑๑๐๕๕๙.พระมหาพรชัยวรชโยสังข์ทอง๒๒ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม๒๕ป.ธ.๙๒๕๔๑
๑๑๐๕๖๐.พระมหาสมเดชยสธารีขุนณรงค์๒๖อนงคารามวัดอนงคาราม๒๖ป.ธ.๙๒๕๔๑
๑๑๐๕๖๑.พระมหาจิระศักดิ์ธมฺมเมธีสังเมฆ๒๖ใหม่พิเรนทร์วัดอรุณราชวราราม๒๗ป.ธ.๙๒๕๔๑
๑๑๐๕๖๒.พระมหาบุญส่วนปุญฺญสิริเชื้อบุญมี๓๒๑๐ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี๒๘ป.ธ.๙๒๕๔๑
๑๑๐๕๖๓.พระมหาสมเกียรติวรยโสวรยศ๓๓๑๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๙ป.ธ.๙๒๕๔๑
๑๑๐๕๖๔.พระมหาสุธรรมสุรตโนแก้วเคน๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๐ป.ธ.๙๒๕๔๑
๑๑๐๕๖๕.พระมหาเสถียรสุวณฺณฐิโตคำบ่อ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๑ป.ธ.๙๒๕๔๑
๑๑๐๕๖๖.สามเณรสมพรณ์พุกสาย๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๒ป.ธ.๙๒๕๔๑
๑๑๐๕๖๗.พระมหาชลออชิโตเพิ่มผล๔๒๒๒เขียนเขตปทุมธานี๓๓ป.ธ.๙๒๕๔๑
๑๑๐๕๖๘.สามเณรชำนาญเกิดช่อ๒๒เขียนเขตปทุมธานี๓๔ป.ธ.๙๒๕๔๑
๑๑๐๕๖๙.พระมหาพิษณุวชิรเมธีบุญนิยม๒๓แจ้งพรหมนครสิงห์บุรี๓๕ป.ธ.๙๒๕๔๑
๑๑๐๕๗๐.พระมหายุทธกรปญฺญาสิริสัจจรัตนพงศ์๒๕ท่าตอนเชียงใหม่๓๖ป.ธ.๙๒๕๔๑
๑๑๐๕๗๑.พระมหานิรันดร์ธีรปญฺโญปัญญาเลย๒๓ท่าตอนเชียงใหม่๓๗ป.ธ.๙๒๕๔๑
๑๑๐๕๗๒.พระมหารัชวัตรฐิตาโภตรงกระโทก๔๐๑๖พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่๓๘ป.ธ.๙๒๕๔๑
๑๑๐๕๗๓.พระมหาพงษ์เชฏฐ์ธีรวํโสไกรจันทร์๒๖พายัพนครราชสีมา๓๙ป.ธ.๙๒๕๔๑
๑๑๐๕๗๔.พระมหาชินวุฒิชินวุฑฺโฒจันโท๒๔พระปฐมเจดีย์นครปฐม๔๐ป.ธ.๙๒๕๔๑
๑๑๐๕๗๕.สามเณรโกวิทย์พิมพวง๒๑พระปฐมเจดีย์นครปฐม๔๑ป.ธ.๙๒๕๔๑
๑๑๐๕๗๖.สามเณรเกรียงศักดิ์ศรี๑๔เทพธิดารามวัดเทพธิดารามป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑๐๕๗๗.สามเณรสาโรจน์บัวพันธ์ุงาม๑๓เทพธิดารามวัดเทพธิดารามป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑๐๕๗๘.สามเณรประสิทธิ์ใจเย็น๑๙สิตารามวัดเทพธิดารามป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑๐๕๗๙.สามเณรปัญญาข่อมขัณฑ์๑๖สิตารามวัดเทพธิดารามป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑๐๕๘๐.สามเณรไพรัตน์ดาษดา๑๕นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการามป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑๐๕๘๑.พระคณิตคณิโตสมุทรรัตน์๔๐บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหารป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑๐๕๘๒.สามเณรเจริญใช่ประพันธ์กุล๑๖บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหารป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑๐๕๘๓.สามเณรจักกิจยางดอน๑๕บวรมงคลวัดบวรนิเวศวิหารป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑๐๕๘๔.สามเณรเรื่องศักดิ์บุญหนัก๑๘ประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑๐๕๘๕.สามเณรสุพรรณแสงแก้ว๑๗ประสาทบุญญาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑๐๕๘๖.พระจำนงค์กิตฺตินนฺโทคล้ายเงิน๒๘อภัยทายารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม๑๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑๐๕๘๗.สามเณรชัยวุธหินสูงเนิน๑๗มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑๐๕๘๘.สามเณรไตรรัตน์กิ่มนอก๑๕มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑๐๕๘๙.พระพรชัยจิรวฑฺฒโนขำสาย๓๘ทางหลวง /นนทบุรีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑๐๕๙๐.สามเณรประหยัดบัวชมพู๑๔พระธาตุขิงแกง /นนทบุรีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์๑๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑๐๕๙๑.พระทรงกลดอาภาธโรภูจ้อน๒๘ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร๑๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑๐๕๙๒.สามเณรประดิษฐ์ทะลาไธสงค์๑๗สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑๐๕๙๓.สามเณรวิเชียรคำศรี๑๔สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑๐๕๙๔.สามเณรวิชัยคำศรี๑๔สร้อยทองวัดสร้อยทอง๑๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑๐๕๙๕.สามเณรอดุลย์คำบุดดา๑๔สร้อยทองวัดสร้อยทอง๒๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑๐๕๙๖.สามเณรบุญทันพันธ์จันทร์๑๔สร้อยทองวัดสร้อยทอง๒๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑๐๕๙๗.พระยอดธงธนาสโภทองนาค๒๒ใหม่อมตรสวัดสามพระยา๒๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑๐๕๙๘.พระบุญรอดขนฺติโกจันทร์เมือง๒๕โสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหาร๒๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑๐๕๙๙.สามเณรบรรพตพรมเสมอ๑๙โกเมศรัตนาราม/ปทุมธานีวัดโสมนัสวิหาร๒๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑๐๖๐๐.สามเณรสมบัติปาดี๑๘โกเมศรัตนาราม/ปทุมธานีวัดโสมนัสวิหาร๒๕ป.๑-๒๒๕๔๐